PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 542 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartość makroelementów w glebach torfowo-murszowych torfowiska Krowie Bagno

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Contents of macroelements in peat-mursh soils of the Krowie Bagno peatland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono na terenie torfowiska Krowie Bagno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Badaniami objęto pobagienne gleby torfowo-murszowe. Z 17 profili pobrano 68 próbek. W próbkach glebowych oznaczono: odczyn (pH w KCl i H2O), popielność oraz zawartość fosforu, potasu, sodu, wapnia, magnezu, żelaza. W analizowanych glebach stwierdzono zróżnicowanie zawartości popiołu oraz makroelementów zarówno pomiędzy analizowanymi profilami, jak i w ich obrębie. Warstwy powierzchniowe badanych gleb charakteryzowały się niższym pH, większą na ogół zawartością popiołu oraz akumulacją potasu, żelaza w porównaniu do warstw położonych głębiej.
EN
The studies were carried out on Krowie Bagno peatland (Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland). The studied included peat-mursh soils. In total, 68 samples were collected from 17 soil profiles. The following determinations were performed in the soil samples the reaction (pH in KCl and H2O), ash and phosphorus content, potassium, sodium, calcium, magnesium and iron content. A variable ash and macroelement contents were found both between the analysed profiles and within them. The top layers of the studied soils were characterized by a lower pH, higher content of ash and the accumulation of K and Fe as compared with deeper layers.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
542
Numer
2
Opis fizyczny
s.845-854,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • Bałaga K., Buraczyński J., Wojtanowicz J. 1980/81. Budowa geologiczna i rozwój torfowiska Krowie Bagno (Polesie Lubelskie). Annales UMCS seria B 35/36:37-60.
 • Banaszuk H. 1996. Paleogeografia, naturalne i antropogeniczne przekształcenia Doliny Górnej Narwi. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok: 1-213.
 • Borowiec J. 1990. Torfowiska regionu Lubelskiego. PWN Warszawa: 348 ss.
 • Borowiec J., Urban D. 1997. Łąki. Cz. II. Kondycja geochemiczna siedlisk łąkowych Lubelszczyzny. LTN Lublin: 1-152.
 • Buczek A., Urban D. 2004. Long-term changes in the flora of the „Krowie Bagno" against a background of changes in habitat conditions. Teka Kom. Ochr. Środ. Przyr. 1: 27-31.
 • Buczek A., Urban D. 2008. Status of Molinietum caeruleae communities in Krowie Bagno - comparison of monitoring research after 40 years. Teka Kom. Ochr. Środ. Przyr. - Oddział Lubelski PAN 5: 27-40.
 • Gawlik J. 1999. Wstępna ocena przeobrażeń gleb hydrogenicznych na torfowiskach Pojezierza Łęczyńsko-Włodarskiego, w: Problemy aktywne ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Mat. Międzyn. konf. AR w Lublinie, Poleski Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Hydrologiczne: 20-21.
 • Guz T. 1995. Zróżnicowanie trofizmu dolinowych gleb łąkowych wytworzonych z torfu niskiego na Polesiu Lubelskim i Wyżynie Lubelskiej. Mat. Konf. Nauk. „Torfoznawstwo w badaniach naukowych i praktyce”. Wyd. MUZ, Falenty: 229-234.
 • Kalembasa D., Becher M., Pakuła K., Jaremko D. 2006. Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb torfowo-murszowych w dolinie rzeki Liwiec na Wysoczyźnie Siedleckiej, w: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych. Brandyk T., Szajdak L., Szatyłowicz J. (Red.). Wyd. SGGW Warszawa: 25-32.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Nalepka-Paperz D., Wasylikowa K. 1996. Przemiany środowiska Puszczy Kampinoskiej w późnym glacjale i holocenie na przykładzie osadów organicznych torfowiska w Wilkowie (Polesie Stare). Rocz. Glebozn. 47, supl.: 103-112.
 • Liwski S., Okruszko H., Kalińska D. 1981. Zróżnicowanie zawartości składników chemicznych w organogenicznych utworach glebowych Bagien Biebrzańskich. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 38(134): 97-109.
 • Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 536 ss.
 • Okruszko H. 1976. Wpływ melioracji wodnych na gleby organiczne w warunkach Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 177: 159-204.
 • Okruszko H., Kozakiewicz A. 1973. Humifikacja i mineralizacja jako elementy składowe procesu murszenia gleb torfowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 146: 63-76.
 • Okruszko H., Zawadzki S. (Red.). 1975. Wyniki badań gleboznawczych i stratygraficznych na torfowisku Krowie Bagno. IMUZ, Falenty (maszynopis).
 • Piaścik H. 1996. Zmiany zawartości wapnia i żelaza w glebach torfowo-murszowych Pojezierza Mazurskiego. Rocz. Glebzn. 47(3/4): 83-88.
 • Piaścik H., Bieniek B. 2000. Zmiany właściwości gleb torfowiska Łąki Szymońskie spowodowane ponad 150-letnim użytkowaniem. Biul. Nauk., UWM w Olsztynie 8: 143-152.
 • Sapek A., Sapek B. 1997. Metody analizy chemicznej gleb organicznych. Wyd. IMUZ, Falenty: 1-80.
 • Sapek A., Sapek B., Gotkiewicz J. 1991. Różnicowanie się składu chemicznego warstwy murszowej gleb torfowych. Wiad. IMUZ 16(3): 109-131.
 • Smólczyński S., Orzechowski M., Sowiński P. 2006. Skład chemiczny utworów torfowych delty wiślanej, w: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych. Brandyk T., Szajdak L., Szatyłowicz J. (Red.). Wyd. SGGW Warszawa: 41-48.
 • Urban D. 2004. Siedliska hydrogeniczne oraz geneza i ewolucja wybranych torfowisk dolinowych Wyżyny Lubelskiej i Wołyńskiej. Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 287: 1-143.
 • Urban D. 2008. Contents of macronutrients and microelements in soils of Bagno Serebryskie peat-bog (bog-moor soils). Teka Komitetu ochrony Środ. Przyr. - Ol PAN 5: 164-171.
 • Urban D., Mikosz A.I., Michalska R. 2003. Zawartość makroelementów w glebach i roślinności łąkowej wybranych obiektów torfowiskowych Poleskiego Parku Narodowego. Annales UMCS, Seria E 58: 167-175.
 • Urban D., Mikosz A.I., Michalska R. 2004. Zawartość makro- i mikroelementów w glebach torfowo-murszowych doliny Uherki i Mogielnicy (Pagóry Chełmskie). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 501: 451-457.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-c8dec7ed-4f1a-46e4-94bb-4fc270cc9630
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.