PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 104 |
Tytuł artykułu

Zawartości niektórych metali ciężkich i właściwości fizyczno-chemicznych rekultywowanych odpadów poflotacyjnych

Warianty tytułu
EN
Dynamics of some heavy metals content and physical-chemical properties of reclaimed floatation tailings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2005-2009 na terenie osadnika poflotacyjnego rud miedzi „Wartowice" zlokalizowanego w gminie Warta Bolesławiecka, w powiecie bolesławieckim, w województwie dolnośląskim prze­prowadzono doświadczenia nad przydatnością różnych dodatków mineralnych do celów rekulty­wacji tego typu składowisk. Na poletkach doświadczalnych dodano następujące odpady mineralne: piasek pochodzący z piaskowni „Jurków" w Jurkowie, odpady górnicze z udostępniania złóż rud miedzi z domieszką odpadów budowlanych zdeponowane na hałdzie K1 w Iwinach oraz nadkład z kopalni piaskowca „Bober" w Wartowicach. Celem niniejszej pracy jest ocena dynamiki całkowitej zawartości miedzi, cynku i ołowiu oraz odczynu i zasolenia odpadów poflotacyjnych poddanych rekultywacji z wykorzystaniem różnych odpadowych materiałów mineralnych. Stwierdzono, że dodatek odpadów mineralnych spowodo­wał istotne zmiany zasolenia oraz koncentracji metali ciężkich w gruncie poddanym rekultywacji.
EN
During the 2005-2009 years the field experiments on usefulness of some mineral compounds to the reclamation of tailing pond were conduced. Experimental site was located in the copper mine tail­ing pond at the "Wartowice" in the community of Warta Bolesławiecka (Lower Silesia in Poland). The mineral compounds used for this experiment were taken from sand-pit "Jurków" in Jurków village, stone-pit "Bober" in Wartowice village and vain stockyard "K-1" located in Iwiny. This paper brings some results from analyzed total Cu, Pb, Zn concentration and also pH and salinity dynamic. It was stated that addition of mineral compounds causes the change of analyzed properties as salinity and metal concentration in reclamation of post-flotation wastes.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
104
Opis fizyczny
s.75-86,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Instytut Geologii Stosowanej w Gliwicach, Politechnika Śląska
 • Instytut Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bartosik Z., 1981. Przemysł miedziowy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Pol­skiej Akademii Nauk.
 • Bogda A., Chodak T., 1995. Niektóre właściwości fizyczne i skład mineralogiczny osadów poflota­cyjnych ze zbiornika „Gilów". Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 418, cz. I: 415-420.
 • Błądek W., Bryja Z., Paździora J., 2005. Jak powstała potęga Polskiej Miedzi? Materiały konfe­rencyjne I Konferencji „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych". Lądek Zdrój, 21-23.04.
 • Chodak T., Kaszubkiewicz J., Mizera A., 2005. Badania właściwości glebotwórczych odpadów poflotacyjnych i składowiska skały płonnej K 1 w rejonie Iwiny w aspekcie ich podatności na zabiegi rekultywacyjne. Cuprum, 1/2005: 57-95.
 • Czaban S., Górski R., Angełow Z., Chodak T., Dobrzański Z., Janicki K., Kołacz R., Mizera A., Świerczyński W., Tarasek W., 2000. Składowisko odpadów z flotacji rud miedzi „Żelazny Most". Ochr. Środ. Biul. KGHM Polska Miedź S.A. Wrocław: 1-52.
 • Dziubak K., Kutyna I., 2005. Biotop składowiska osadów poflotacyjnych „Gilów". Część I. Niektó­re właściwości chemiczne i fizyczne oraz zawartość makroskładników w osadach poflota­cyjnych. Folia. Univ. Agric. Stetin, 244. Wydawnictwo AR Szczecin: 53-65.
 • Dziubak K., Kutyna I., 2005. Biotop składowiska osadów poflotacyjnych „Gilów". Część II. Za­wartość metali ciężkich w osadach poflotacyjnych. Folia. Univ. Agric. Stetin, 244. Wydaw­nictwo AR Szczecin: 53-65.
 • Gawron M., 2007. Ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych i kompostów do bio­logicznej rekultywacji składowisk odpadów po flotacji rud miedzi. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Grotowski A., Mizera A., Kotarska I., 2007. Zrównoważone wykorzystanie odpadów lokalnych do rekultywacji składowisk odpadów poflotacyjnych. Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie - surowce z odpadów. Część II. Możliwość odzysku i zagospodarowania odpa­dów z przemysłu wydobywczego. Wydawnictwo ISGMiE PAN, Kraków: 90-122.
 • Karczewska A., Król A., 2007. Zawartość i formy rozpuszczalne Cu, Zn, Pb w glebach rejonu skła­dowiska odpadów poflotacyjnych w rejonie Bolesławca. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Instytut Ochrony Przyrody Warszawa, 31: 131-136.
 • Kaszubkiewicz J., Kawałko D., 2006. Modyfikacja właściwości osadów poflotacyjnych, pod kątem ich rekultywacji, poprzez dodatek różnych komponentów mineralnych. Górnictwo i Geo­logia, z. 272: 73-85.
 • Kaszubkiewicz J., Marczyk M., Mizera A., 2007. Analiza właściwości żużla włóknistego pod ką­tem przydatności do rekultywacji starych zbiorników osadów poflotacyjnych przemysłu miedziowego. Zesz. Nauk. UP Wroc. Rol. XCI., 560: 13-27.
 • Kotarska I., Mizera A., Nierzewska M., 2006. Rozpoznanie rodzajów i ilości odpadów mineralnych i organicznych przydatnych do rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów z flotacji rud miedzi. Czas. Nauk.-Techn. Górnictwa Rud, 4(41). CBPM Cuprum. Wrocław.
 • Krajewski J., Basińska M., Hodorecki W., 1998. Problemy rekultywacji składowisk z flotacji rud miedzi. Rekultywacja i ochrona środowiska w rejonach górniczo-przemysłowych. cz. 1. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy. Legnica: 130-141.
 • Lewiński J., Żylińska-Dusza R., 1997. Oddziaływanie eksploatacji górniczej w KGHM Polska Miedź S.A. na środowisko. Ochrona Środowiska w KGHM Polska Miedź S.A. Lublin.
 • Mizera A., Nierzewska M., 2002. Wstępna koncepcja zamykania i rekultywacji składowisk odpa­dów poflotacyjnych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz składowiska skały płonnej K 1. CBPM Cuprum Sp. z o.o. - OBR we Wrocławiu.
 • Obojski J., Strączyński S., 1995. Odczyn i zasobność gleb w makro- i mikroelementy, IUNG Pu­ławy.
 • Patrzałek A., 1984. Zdolność darniotwórcza mieszanek traw i motylkowatych wysiewanych na zwałowisku węgla kamiennego oraz ich wpływ na wietrzenie gruntu, Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4, 157-170.
 • Patrzałek A., Pozzi M., 2007. Physical and Chemical Properties of Topsoil Used for Biological Restrovation of Coal Mine Waste - Based Structures in Upper Silesian Coal Basin 24th Meeting American Society of Mining and Reclamation, Gillette, Wyoning.
 • Patrzałek A., Pozzi M., 2008. Obudowa biologiczna budowli ziemnych z odpadów górnictwa wę­gla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi., 24, z. 2/3, 51-58.
 • Piestrzyński A. (red.), 1996. Monografia KGHM S.A. CBPM Cuprum, Wrocław-Lubin.
 • Przeniosło S. (red.), 2005. Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polskie. Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa.
 • Przeniosło S., Malon A. Tymiński M., 2006. Analiza zmian ilościowych odpadów pogórniczych i przeróbczych oraz solanek i wód zasolonych w Polsce. Przegląd Geologiczny, 54, 8: 667-670.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gle­by oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 02.165,1359). Warszawa 2002.
 • Strzyszcz Z., 1980. Właściwości fizyczne, fizyczno-chemiczne i chemiczne odpadów poflotacyj­nych rud cynku i ołowiu w aspekcie ich biologicznej rekultywacji. Archiwum Ochrony Środowiska 2-4, 19-50.
 • Strzyszcz Z., Łukasik A., 2008. Zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji bio­logicznej terenów poprzemysłowych na Śląsku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2-3, 41-49.
 • Szerszeń l., Chodak T., Gawron M., 2004. „Niektóre właściwości chemiczne i fizykochemiczne osadów poflotacyjnych ze zbiornika „Konrad nr 3" w Iwinach. Zeszyty Naukowe Uniwer­sytetu Zielonogórskiego 131. Seria Inżynieria Środowiska, 12. Zielona Góra: 335-340.
 • Szopka K., 2003. Zawartość i rozpuszczalność wybranych metali ciężkich w osadach poflotacyj­nych górnictwa miedzi, Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia. Tom II, Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa: 238-241.
 • Werno M., 1986. „Geotechniczne aspekty bezpieczeństwa składowisk odpadów poflotacyjnych rud miedzi". KGHM PAN Lubin-Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fa4f1b09-8b2e-460d-8f11-cee6624d0e2a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.