PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 57 | 3 |
Tytuł artykułu

Wypas jako narzędzie ochrony przyrodniczo cennych użytków zielonych

Warianty tytułu
EN
Grazing as a tool for protection of valuable natural grassland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ponieważ bydło jest największym konsumentem pasz z użytków zielonych, uznaje się, że ten gatunek zwierząt może być z powodzeniem wykorzystany do ochrony przyrodniczo cennych fitocenoz. Ich spasanie jest efektywnym sposobem ( narzędziem) ochrony i stabilizacji zbiorowisk roślinnych położonych w różnych warunkach siedliskowych. Musi być jednak prowadzone określonym sposobem dostosowanym do danych siedlisk i pokrywających je zbiorowisk roślinnych. Zwierzęta - poruszając się po spasanym terenie - wpływają na zbiorowiska roślinne przez selektywne zgryzanie różnych gatunków, ugniatanie wierzchniej warstwy gleby oraz pozostawiane odchodów, które użyźniając siedlisko stymulują rozwój jednych gatunków ograniczając rozwój innych. Siedliska związane z użytkami zielonymi, a wykazane w Dyrektywie Siedliskowej, w większości można użytkować pastwiskowo.
EN
The cattle, because of being the largest consumer of fees from grasslands, is considered to be successfully used for protection of valuable natural phytocenoses. Their grazing is an effective way (tool) of protection of and stabilization of plant communities located in different habitats. However, it must, be conducted in certain way adapted to specific habitats and covering them plant communities. Animals moving around the grazed area, affect plant communities by selective grazing of different species, compaction of topsoil and leaving of droppings, which by fertilization of habitat stimulate the development of some species, and limit the development of others. Habitats associated with grassland and listed in the Habitats Directive, in the majority, can be utilised by grazing.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
57
Numer
3
Opis fizyczny
s.140-144,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Użytków Zielonych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Falenty
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1.Bartoszuk H., Dembek W, Jezierski T., Kamiński J., Kupis J., Liro A., Nawrocki P., Sidor T., Wasilewski Z.: 2001. Spasanie podmokłych łąk w dolinach Narwi i Biebrzy jako metoda ochrony ich walorów przyrodniczych. Biblioteczka Wiadomości IMUZ, 98, ISSN 0519-7864. Falenty. Wydaw. IMUZ ss. 146
 • 2.Dembek W., Dobrzyńska N., Liro A.: 2004. Problemy zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej. Woda-Środowisko-Obszary-Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie, nr 11. Falenty. Wydaw. IMUZ. ISBN 83-88763050-4 ss. 67
 • 3.Głębocki B.: 2006. Zasoby trwałych użytków zielonych a natężenie chowu bydła i owiec na obszarach górskich Polski w latach 1988-2002. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, 53 s. 91-108
 • 4.Grzyb S., Prończuk 1994. Podział i waloryzacja siedlisk łąkowych oraz ocena ich potencjału produkcyjnego. W: Kierunki rozwoju łąkarstwa na tle aktualnego poziomu wiedzy w najważniejszych jego działach. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Łąkarskiej 27-28 września 1994, Warszawa. Wydaw. SGGW s. 51-63
 • 5.GUS, 2012. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa. ISSN 2080-8798 ss. 435
 • 6.GUS, 2013. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa. ISSN 2080-8798 ss. 417
 • 7.GUS, 2014a. Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2013 r. [online]. [Dostęp 30.01.2014]. Dostępny w Internecie: http.://old.stat.gov. pl/ G US/ 5840_ 1664_PLK_HTML. htm
 • 8.GUS 2014b. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2013 r. Warszawa, CD ISSN 2353-5199
 • 9.Metera E., Sakowski T., Słoniewski K., Romanowicz B.: 2010. Grazing as a tool to maintain biodiversity of grassland - a review. Animal Science Papers and Reports, Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 28 (4), s. 315-334
 • 10.Nadolna L.: 2004. Możliwości wypasu owiec w Sudetach. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, t. 4 z. 2b (12) s. 81-94
 • 11.Nadolna L.: 2012. Wartości przyrodnicze sudeckich użytków zielonych o zróżnicowanym sposobie użytkowania na tle warunków siedliskowych i fizjograficznych. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, t. 12. z. 4 s. 181-201
 • 12.Nadolna L.: 2013. Znaczenie sudeckich pastwisk w ochronie różnorodności florystycznej i wartości użytkowej. Inżynieria Ekologiczna, 33 s. 77-85
 • 13.Rogalski M., Wieczorek A., Kardyńska S., Płatek K.: 2001. Wpływ pasących się zwierząt na bioróżnorodność florystyczną runi. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 478 s. 65-70
 • 14.Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P.: 2009. Trwałe użytki zielone w polskich parkach krajobrazowych. Cz. II. Ochrona. Łąkarstwo w Polsce, nr 12 s. 177-187
 • 15.Spedding C.R.W: 1977. Ekologia łąkarska. Warszawa PWRiL ss. 267
 • 16.Twardy S., Hamnett R.G.: 2000. Niskonakładowe sposoby wypasu owiec w Karpatach Polskich. Falenty. Wydaw. IMUZ ss. 32
 • 17.Voisin A.: 1964. Produktywność pastwisk. Warszawa. PWRiL ss. 367
 • 18.Wasilewski Z.: 1996. Cechy charakterystyczne siedlisk wykorzystywanych pastwiskowo. Materialy na seminarium metodyczno-szkoleniowe.
 • W: Podstawy typologicznego podziału użytków zielonych i zasady ich inwentaryzacji. Falenty 27-29.08.1996 r. Falenty, Wydaw. IMUZ s. 42-44
 • 19.Wasilewski Z.: 2002. Charakterystyka typologiczna użytków zielonych oraz sposoby użytkowania priorytetowych zbiorowisk roślinnych umożliwiające zachowanie ich walorów przyrodniczych. W: Aktualne problemy mokradeł. Walory przyrodnicze mokradeł a ich rolnicze użytkowanie. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie, 4 s. 62-81
 • 20.Wasilewski Z.: 2004a. Opracowanie zasad gospodarki rolno-środowiskowej w odniesieniu do różnych typów obszarów rolnych. Ekspertyza w oparciu o ,,Typologiczny podział łąk”. Maszynopis. Falenty ss. 25
 • 21.Wasilewski Z.: 2004b. Zbiór pojęć i nazw używanych w łąkarstwie. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie, 12. Falenty. Wydaw IMUZ. ISBN 83-88763-51-2 ss. 118
 • 22.Załuski T.: 2007. Zagrożenia i ochrona zespołów trawiastych. W: Polska księga traw. Pr. zbior. Red. L. Frey. Kraków. Inst. Bot. PAN im. W. Szafera s. 283-31
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e1030abc-1cda-4fed-86fe-3c6a20e0c71c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.