PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 364 |
Tytuł artykułu

Badania z zakresu fitopatologii leśnej w Wielkopolsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Issledovanija po lesnojj fitopatologii v Vel'kopol'ske
EN
Investigations on the forest pathology in the Wielkopolska region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
Кафедра лесной фитопатологии Сельскохозяйственной академии в Познани была организована в 1954 г. из руководимого проф. д-ром К. Залеским Отдела болезней растений. Вьиду того, что непосредственно после окончания второй мировой войны ощущался острый дефицит пособий для студентов, возникла необходимость разработки научными работниками Кафедры, наряду с их научно-дидактической деятельностью, временных размножаемых учебников. Вскоре появились машинописные лекции м. пр. К. Залеского и К. Залеского и С. Альвина по общей фитопатологии, перевод труда Э. Гойманна по инфекционным болезням растений, а также перевод учебника М. Клинковского по вирусным болезням растений. В области лесной фитопатологии появилсся машинописный текст текст лекций К. Маньки, который позже был издан в виде книжки озаглавленной „Лесная фитопатология". Научно-исследовательскую деятельность Кафедры лесной фитопатологии можно разделить на общую и подробную. К первой принадлежат методические работы в области исследований по влиянию лесной среды, особенно лесной почвы, на болезни деревьев. В их результате были разработаны методы т. наз. биотических рядов основанных на выделений сообществ грибов из определенных частей лесной среды, (подстилка, ризосфера ит. п.) ив определении функций этих сообществ по отношению к отдельным видам фитопатогенных грибов. В области подробной лесной фитопатологии на первый план выдвигаются исследования по болезням сосны, таким как гниль сеянцев, весенее шютте сосны, корневая губка, опенок (также у ели), отмирание побегов и губка сосны, а также некоторые болезни лиственных деревьев, такие как голландская болезнь вяза, и березовый чир.
EN
The Chair of Forest Pathology, Agricultural University of Poznań, budded out in 1954 from the former Chair of Plant Pathology directed by Prof. Dr. K. Zaleski. In view of an acute deficiency, close after the World War II, of teaching equipment for students, the scientific Chair s staff of the Chair prepared some provisional manuals containing lectures of K. Zaleski and of K. Zaleski and S. Alwin on general plant pathology, as well as translated the work of E. Gäumann on infectious plant diseases. Similarly they translated into Polish the volume II. of Klinkowski's handbook on viral plant diseases. Afterwards K. Mańka published his manual entitled "Forest Phytopathology". The research activity of the Chair of Forest Pathology can be divided into two parts. To the first belong methodical investigations on the influence of the forest environments, particularly of forest soils, on tree diseases. On this basis the so-called biotic series method has been elaborated. This method consists in isolation of communities of fungi from definite parts of the forest environment (litter, rhizosphere, etc.) and in determination of functions of these fundal communities in relation to particular phytopathogenic fungi. The second part of investigations was connected mainly with pine diseases (damping off caused by Fusarium oxysporum and Rhizoctonia solani, spring and autumn needlecast caused by Lophodermium spp, Sclerophoma pythiophila etc., rots caused by Heterobasidion annosum, Armillaria mellea, Phellinus pini; recently greater interest arouse about investigations on the Gremmeniella abietina disease of pine). Also some investigations on diseases of decidous trees (Dutch elm disease, birch clinker etc.) have been done.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
364
Opis fizyczny
s.39-53,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Fitopatologii Leśnej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Burkot-Klonowa L. 1974: Mikroflora sęków sosny zwyczajnej jako czynnik regulujący porażenie sosny zwyczajnej przez grzyb Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pilat. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 160: 151-177.
 • 2. Chwaliński K., 1964: Obserwacje nad biologią osutki sosny Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. w roku 1962. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 17: 3-19.
 • 3. Chwaliński K., 1965: Biologia i zwalczanie osutki sosny Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. Rocz. WSR w Poznaniu, 27: 39-44.
 • 4. Chwaliński K., 1967: Obserwacje nad biologią i zwalczaniem osutki sosny Lophodermium pinastri (Schrad.) Cheval. w roku 1963. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 21: 377-397.
 • 5. Chwaliński K., 1969: Jesienna infekcja siewek sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) przez askospory Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 28: 3-8.
 • 6. Chwaliński K., 1969: Przebieg wyrzutu zarodników workowych Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. w latach 1962-1966. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 28: 9-18.
 • 7. Chwaliński K., 1971: Dotychczasowa praktyka zwalczania osutki sosny w Polsce na tle rzeczywistego przebiegu wyrzutu zarodników workowych Lophodermium pinastri w latach 1962-1966. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 127: 131-136.
 • 8. Chwaliński K., 1978: Pojawy fenologiczne jako wskaźnik zagrożenia infekcyjnego sosny zwyczajnej przez Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 213: 215-229.
 • 9. Chwaliński K., 1978: Porównanie sposobów oceny porażenia sosny pospolitej (Pinus silvestris L.) przez askospory grzyba Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. Sylwan, 10: 13-24.
 • 10. Chwaliński K., 1978: Badania nad wystąpieniem okresów zagrożenia sosny zwyczajnej Pinus silvestris L. przez askospory grzyba Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. w Polsce. Rocz. AR w Poznaniu. Rozpr. Nauk., 90: 1-42.
 • 11. Domański S., 1952: Zgnilizny odziomkowe sosny zwyczajnej i próba oceny ich warunków rozwojowych. Sylwan, 96: 5-30.
 • 12. Domański S., 1953: Badania nad przyczynami powstawania posuszu w starszych drzewostanach sosnowych w Wielkopolskim Parku Narodowym w Ludwikowie. IBL, Warszawa, 93.
 • 13. Domański S., 1954: Badania nad biologią Fomes igniarius (Linn. Fr.) na biało- drzewie (Populus alba L.). Acta Soc. Bot. Pol., 23: 589-616.
 • 14. Domański S., 1955: Z badań nad zgniliznami drewna olszy czarnej (Alnus glutinosa L. Gaertn.) w określonym drzewostanie w Wesołej koło Siemianic. Acta Soc. Bot. Pol., 24: 287-310.
 • 15. Domański S., 1956: Studium nad grzybem Phellinus punctatus (Fr. Pil.) ze szczególnym uwzględnieniem jego rakotwórczej działalności na jesionie. Acta Soc. Bot. Pol., 25: 159-180.
 • 16. Domański S., 1966: Próba fitopatologicznej oceny świerków ospałowanych przez zwierzynę w Karkonoszach. Fol. Forest. Pol., Ser. A, 12: 157-174.
 • 17. Domański S., Dzieciołowski W., 1955: Zgnilizny odziomkowe sosny zwyczajnej i ich warunki rozwojowe. Wpływ warunków glebowych w Leśnictwie Dobrygość. Acta Soc. Bot. Pol., 24: 65-93.
 • 17a. Garbowski L., 1936: Przyczynek do znajomości mikroflory grzybnej nasion drzew leśnych. Pr. Wydz. Chor. Rośl. Państ. Inst. Nauk Gosp. Wiej. w Bydgoszczy, 15; 5-30.
 • 18. Gäumann E., 1959: Nauka o infekcyjnych chorobach roślin. PWRiL, Warszawa, 748.
 • 19. Gierczak M., 1963: Badania nad zgorzelą siewek sosny i modrzewia. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 15: 131-144.
 • 20. Gierczak M., 1964: Z badań nad występowaniem grzybów z klasy Ascomycetes w glebach leśnych. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 17: 21-27.
 • 21. Gierczak M., 1967: Mikroflora gleb w szkółkach leśnych a pasożytnicza zgorzel siewek. Acta Myc., 3: 3-49.
 • 22. Gierczak M., 1972: Zbiorowiska grzybów glebowych i ściółkowych w niektórych roślinnych zespołach leśnych Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 34: 13-59.
 • 23. Gierczak M., Mańka K,, Przezbórski A., 1980: Zbiorowiska grzybów wyizolowanych z chorych siewek sosny zwyczajnej z dziesięciu szkółek leśnych województwa poznańskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 307.
 • 24. Glaser T., Spława-Neyman S., Stolarski P., 1956: Z badań nad czynnikami powodującymi kawowobrunatne przebarwienia sosnowego drewna tartacznego. Sylwan, 100: 94-96.
 • 25. Johnson L. F., Mańka K., 1961: A modification of Warcup s soil plate method of isolating soil fungi. Soil. Sci., 92: 79-83.
 • 26. Klinkowski M., 1964: Choroby wirusowe roślin. PWRiL, Warszawa. 2, 295-695.
 • 27. Kowalski S., 1970: Mycorrhizal synthesis of Pinus sylvestris L. and Fomes annosus (Fr.) Cke. Bull. de L'Acad. Pol. des Sci., 18: 405-408.
 • 28. Kowalski S., 1973: Mycorrhiza forming properties of various studies of the fungus Mycelium radicis atrovirens Melin. Bull, de L'Acad. Pol. des Sci., 21: 767-770.
 • 29. Kowalski S., 1974: Badania nad syntezą mikoryz sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) w warunkach laboratoryjnych. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 38: 79-121.
 • 30. Kowalski S., 1974: Zbiorowiska grzybów leśnego środowiska glebowego wybranych drzewostanów sosnowych. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 38: 123-165.
 • 31. Kowalski S., 1974: The problem of root-rot Fomes annosus (Fr.) Cke. against a back-ground of the fungal communities in the forest soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 160: 25-45.
 • 32. Mańka K., 1951: W sprawie polskiego słownictwa w dziedzinie fitopatologii leśnej. Las Pol. 25: 10-12.
 • 33. Mańka K., 1953: O przebiegu holenderskiej choroby wiązów Ceratostomella ulmi (Schw.) Buisman na terenie miasta Poznania. Acta Soc. Bot. Pol., 22: 355-378.
 • 34. Mańka K., 1953: Badania terenowe i laboratoryjne nad opieńką miodową Armillaria mellea (Vahl.) Quel. IBL, Warszawa, 94, 1-96.
 • 35. Mańka K., 1954: Dalsze badania nad przebiegiem holenderskiej choroby wiązów Cerastomella ulmi (Schw.) Buisman na terenie m. Poznania. Acta Soc. Bot. Pol., 23: 783-805.
 • 36. Mańka K., 1956: Fitopatologia leśna. PWN, Poznań, 229.
 • 37. Mańka K., 1956: Biologiczne podstawy chorób roślin. PWN, Poznań, 67.
 • 38. Mańka K., 1956: Choroby drzew i krzewów owocowych. [W:] Gchrona roślin. PWRiL, Warszawa.
 • 39. Mańka K., 1956: Choroby drzew i krzewów parkowych. [W:] Ochrona roślin. PWRiL, Warszawa.
 • 40. Mańka K., 1960: Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa, 330.
 • 41. Mańka K., 1960: O grzybie korzeniowym Mycelium radicis atrovirens Melin. Monogr. Bot., 10: 147-158.
 • 42. Mańka K., 1961: Rozwój opieńki miodowej Armillaria mellea (Vahl.) Quel, na tle biotycznych właściwości mikroflory korzeniowej świerka (Picea excelsa). Rocz. WSR Poznań 10: 21-74.
 • 43. Mańka K., 1961: Choroby korzeni a grzybowa flora gleb. Biul. IOR, Poznań, 12: 57-70.
 • 44. Mańka K., 1961: Badania nad laboratoryjną metodą określania patogeniczności szczepów opieńki miodowej - Armillaria mellea (Vahl.) Quel. Fol. Forest. Pol., Ser. A, 6: 5-25.
 • 45. Mańka K., 1964: Próba dalszego udoskonalenia zmodyfikowanej metody Warcupa izolowania grzybów z gleby. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 17: 29-45.
 • 46. Mańka K., 1965: Saprophytic soil fungi as a factor determining the development of phytopathogenic fungi living in the soil. Biul. IOR, Poznań, 53.
 • 47. Mańka K., 1966: Botanika dla Wyższych Szkół Rolniczych. PWN, Warszawa, 317-383.
 • 48. Mańka K., 1967: Z badań nad porażeniem świerka pospolitego Picea excelsa L. przez opieńkę miodową Armillaria mellea (Vahl.) Quel. Mater, z Konf. w Kórniku, PWN, Poznań, 97-104.
 • 49. Mańka K., 1969: Saprophytic and semisaprophytic fungi as an environmental factor in the forest influencing the destructive activity of the root pathogens Armillaria mellea and Fomes annosus. AR w Poznaniu, 1-20.
 • 50. Mańka K., 1972: O warunkach porażenia drewna sosnowego przez grzyb Fomes annosus (Fr.) Cke. Zesz. Nauk. SGGW-AR Warszawa, 18: 151-160.
 • 51. Mańka K., 1974: O całościowe spojrzenie na zagadnienie odporności roślin na choroby. Biul. IOR, 57: 157-165.
 • 52. Mańka K., 1974: Zbiorowiska grzybów jako kryterium oceny wpływu środowiska na choroby roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 160: 9-23.
 • 53. Mańka K., 1975: Biologiczne zwalczanie chorób roślin obecnie i w przyszłości. Międzyn. Czas. Rol., 6: 58-61.
 • 54. Mańka K., 1976: Potencjał inokulacyjny - teoretyczny i praktyczny sens tego pojęcia dla ochrony roślin przed chorobami. Mater, z XVI Ses. Nauk. IOR, 65-76.
 • 55. Mańka K., 1976: Nowa mikrobiologiczna metoda badania środowiska leśnego. Fol. Forest. Pol., Ser. A, 22: 39-48.
 • 56. Mańka K., 1976: Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa, 386.
 • 57. Mańka K., 1978: Środowisko a odporność na choroby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.; 198: 33-41.
 • 58. Mańka K., 1978: Biologiczne zwalczanie chorób roślin a środowisko. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 213: 39-46.
 • 59. Mańka K., 1978: Twórcy Polskiej Fitopatologii. Pol. Tow. Fitopatol., Poznań, 68.
 • 60. Mańka K., 1978: Soil-site conditions in relation to the Armillariella mellea problem. Proced. of the Fifth Intern. Conf. on Problems of Root and Putt Rot in Conifers. IUFRO, 234-244.
 • 61. Mańka K., 1979: Fitopatologia leśna. [W:] Nauka i technika w leśnictwie i drzewnictwie w okresie między I a II Kongresem Nauki Polskiej. PAN, Warszawa, 144-162.
 • 62. Mańka K., 1981: Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa, 392.
 • 63. Mańka K., 1982: Zarys systemu zasad fitopatologii dla praktycznej ochrony roślin przed chorobami. Mater. XXII i XXIII Ses. Nauk. IOR, 313-319.
 • 64. Mańka K., 1987: Trzebieże jako zabiegi przeciwdziałające występowaniu huby korzeni Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. i zamieraniu pędów sosny Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet. Sylwan, 33: 1-8.
 • 65. Mańka K., Bałazy S., Chwaliński K., Michalski J., 1978: Odporność wiązów w Poznaniu i okolicy na holenderską chorobę wiązów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 198: 251-265.
 • 66. Mańka K., Błońska A., Wnękowski S., 1961: Badania nad składem mikoflory kilku rodzajów gleb i jej oddziaływaniem na rozwój niektórych pasożytniczych grzybów glebowych. Pr. Nauk. IOR, 3: 145-231.
 • 67. Mańka K., Burkot-Klonowa L., 1970: Różne rodzaje próchnic leśnych a zgorzel siewek sosny zwyczajnej. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 30: 145-152.
 • 68. Mańka K., Chwaliński K., 1960: Fitopatologiczne znaczenie populacji grzybów glebowych. Rocz. WSR Poznań, 9: 61-63.
 • 69. Mańka K., Chwaliński K., 1961: Badania nad niektórymi zewnętrznymi objawami porażenia sosny zwyczajnej Pinus silvestris L. przez hubę sosny Phellinus pini (Thore) Piłat. Sylwan, 105: 1-19.
 • 70. Mańka K., Chwaliński K., 1971: Doświadczenia z terminami opryskiwania uprawy sosnowej przeciwko osutce sosny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 127: 144-150.
 • 70a. Mańka K., Salmanowicz B., 1987: Udoskonalenie niektórych technik zmodyfikowanej metody płytek glebowych do izolowania grzybów z gleby z punktu widzenia pogrzeb mikologii fitopatologicznej. Rocz. Nauk Rol., Ser. E, 17: 35-46.
 • 71. Mańka K., Dyspolska W., Mańka M., Szurkowski L., 1974: Wpływ szerokości słojów drewna pniakowego i siedliska leśnego na porażenie pniaków sosny zwyczajnej przez grzyb Fomes annosus (Fr.) Cke. Rocz. Nauk Rol., Ser. E, 4: 97-107.
 • 72. Mańka K., Gierczak M., 1961: Badania nad florą grzybową korzeni sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.), Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 9: 1-46.
 • 73. Mańka K., Gierczak M., 1963: Kilka nowych gatunków i form grzybów. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 15: 119-130.
 • 74. Mańka K., Gierczak M., 1968: W sprawie metody izolowania grzybów ze ściółki leśnej. Pozn., Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 25: 159 -161.
 • 75. Mańka K., Gierczak M., 1970: Porównanie dwóch metod izolowania grzybów zgorzelowych Rhizoctonia solani Kühn i Fusarium oxysporum Schlecht z korzeni siewek sosny zwyczajnej. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 30: 153-159.
 • 76. Mańka K., Gierczak M., 1971: O czynnikach sprawczych zgorzeli siewek sosny zwyczajnej w woj. poznańskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 127: 87-95.
 • 77. Mańka K., Gierczak M., 1972: Możliwość użycia grzyba Mycelium radicis atrovirens Melin do biologicznego zwalczania zgorzeli siewek sosny zwyczajnej. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 34: 111-119.
 • 78. Mańka K., Gierczak M., Burkot-Klonowa L., Przezbórski A., 1971: Próby zwalczania zgorzeli siewek sosny zwyczajnej za pomocą preparatów Ceresan i Cynkotox. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 127: 75-86.
 • 79. Mańka K., Gierczak M., Prusinkiewicz Z., 1968: Zamieranie siewek cisa (Taxus baccata L.) w Wierzchlesie na tle zespołów saprofitycznych grzybów środowiska glebowego. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 25: 177-190.
 • 80. Mańka K., Gierczak M., Strzelczyk A., Szajer C., 1968: Dalsze badania nad zamieraniem siewek cisa (Taxus baccata L.) w Wierzchlesie. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 25: 165-175.
 • 81. Mańka K., Kowalski S., 1967: Porównawcze studium nad metodami izolowania z gleby grzybów należących do klasy Oomycetes. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 21: 525-530.
 • 82. Mańka K., Kowalski S., 1968: Wpływ zespołów grzybów glebowych z dwóch szkółek leśnych (sosnowej i jesionowej) na rozwój grzyba zgorzelowego Fusarium oxysporum Schlecht. Pozn. Tow. Przyj. Nauk Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 25: 197-205.
 • 83. Mańka K., Mańka M., Dyspolska W., Mikłaszewicz J., Szurkowski L., Wojewódzkie., 1975: O występowaniu huby korzeni Fomes annosus (Fr.) Cke. w Puszczy Noteckiej. Sylwan, 119: 26-30.
 • 84. Mańka K., Prosiński S., Zabielski B., 1979: Syntetyczna charakterystyka i ocena nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie w latach 1952-1971. [W:] Nauka i technika w leśnictwie i drzewnictwie w okresie między I а II Kongresem Nauki Polskiej. PAN, Warszawa, 551-637.
 • 85. Mańka K., Przezbórski A., 1968: Mikroflora saprofityczna gałęzi sosny zwyczajnej Pinus silvestris L. i jej wpływ na rozwój huby sosny Phellinus pini (Thore) Piłat. Pozn. Tow. Przyj. Nauk Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 25: 208-221.
 • 86. Mańka K., Przezbórski A., 1972: Wpływ korowania pniaków sosny zwyczajnej na ich zakażenie przez grzyb Fomes annosus. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 34: 127-131.
 • 87. Mańka K., Przezbórski A., 1978: Biologiczne zwalczanie zgorzeli siewek sosny zwyczajnej za pomocą grzyba Mycelium radicis atrovirens Melin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 213: 173-180.
 • 88. Mańka K., Przezbórski A., 1982: Dalsze obserwacje związane z występowaniem w Polsce choroby igieł sosny powodowanej przez grzyb Sclerophoma pityophila (Corda) v. Höhn. Sylwan, 126: 11-19.
 • 89. Mańka K., Przezbórski A., 1983: Wpływ cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach sosnowych na rozwój huby korzeni Fomes annosus (Fr.) Cke. Fol. Forest. Pol., Ser. A, 25: 25-48.
 • 90. Mańka K., Przezbórski A., Pukacki P., 1972: Okresy zagrożenia i braku zagrożenia pniaków sosny zwyczajnej przez grzyb Fomes annosus. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 34: 133-140.
 • 91. Mańka K., Przezbórski A., Szymanowicz I., 1979: Choroba igieł sosny pospolitej powodowana przez grzyb Sclerophoma pityophila (Corda) v. Höhn. Sylwan, 123: 23-31.
 • 92. Mańka K., Rząsa S., 1961: Badania nad mikoflorą korzeniową drzew leśnych. Fol. Forest. Pol., Ser. A, 6: 27-48.
 • 93. Mańka K., Stube T., 1952: Występujący na brzozach grzyb Poria obliqua (Pers.) Bres. i jego rozwój na sztucznych pożywkach. Acta Soc. Bot. Pol., 21: 517-536.
 • 94. Mańka K., Truszkowska W., 1958: Próba mykologicznej analizy korzeni świerka (Picea excelsa L.). Acta Soc. Bot. Pol., 27: 45-73.
 • 95. Mańka K., Wróblewski H., 1969: Mikoflora pniaków sosny zwyczajnej a grzyb Fomes annosus Cke. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 28: 281-291.
 • 96. Pachlewski R., 1967: Investigations of pure culture of mycorrhizal fungi of pine (Pinus silvestris L.). IBL, Warszawa, 130.
 • 97. Pachlewska J., 1968: Badania nad syntezą mikoryzową sosny (Pinus silvestris L.) w czystych kulturach na agarze. IBL, Warszawa, 345: 3-75.
 • 98. Przezbórski A., 1969: O zasiedlaniu pniaków sosny zwyczajnej przez grzyb Fomes annosus (Fr.) Cke. i Peniophora gigantea (Fr.) Massee. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 28: 335-343.
 • 99. Przezbórski A., 1974: Zagadnienie huby korzeni na tle mikologicznej analizy pniaków sosnowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 160: 47-86.
 • 100. Przezbórski A., 1974: Wpływ okresu ekspozycji pniaków sosny zwyczajnej na ich zasiedlenie przez grzyb Fomes annosus (Fr.) Cke. i przez inne grzyby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 160: 88-111.
 • 101. Przezbórski A., 1982: Terenowe i laboratoryjne badania nad możliwością biologicznej ochrony sosny zwyczajnej przed zakaźną zgorzelą siewek. Rocz. AR Poznań. Rozpr. Nauk., 124: 1-103.
 • 102. Tesche M., Gierczak M., 1970: Der Ammoniakgehalt der Hypokotylbasis steril angezogener Keimlinge von Pinus silvestris L. bei normaler Umfallkrankheit. Bioch. u. Physiol, d. Pflanzen (BBP), 161: 97-105.
 • 103. Zaleski K., Domański S., Wojciechowski E., 1948: Grzyby Państwowego Nadleśnictwa Zielonka (woj. poznańskie), zebrane w latach 1946 i 1947. Acta Soc. Bot. Pol., 19: 101-143.
 • 104. Zaleski K., Glaser T., 1953: Grzyby pasożytnicze i saprofityczne (z wyjątkiem Agaricaceae i Boletaceae) Państwowego Nadleśnictwa Wolsztyn, zebrane w latach 1949-1950. Acta Soc. Bot. Pol., 12: 633-652.
 • 105. Zaleski K., Golenia A., 1954: Grzyby nadrzewne - pasożyty i saprofity - zebrane w Państwowym Nadleśnictwie Kórnik (woj. poznańskie) w latach 1948-1949.
 • 106. Zaleski K., Łukomski S., 1966: Analiza objawów osutki sosnowej - Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. - i jej zwalczanie. Pozn. Tow. Przyj. Nauk Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 21: 263-282.
 • 107. Zaleski K., Sierakowski H., 1939/1946: Badania nad zdrowotnością i chorobami nasienia i siewek sosny pospolitej Pinus silvestris L. (maszynopis).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b44ddf7f-06db-4239-9f12-e5ea9afc12da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.