PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 2 |
Tytuł artykułu

Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Public advisory service in the opinions of self-employed entrepreneurs in rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem głównym badań była kompleksowa ocena roli jednostek doradczych w kreowaniu i wspieraniu przemian na obszarach wiejskich. Najważniejszą metodą badawczą była metoda wywiadu standaryzowanego – wywiad przeprowadzano z przedsiębiorcami. Podmioty do badań zostały dobrane według założeń przyjętych w metodyce projektu badawczego, finansowanego ze środków na naukę przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2011, pt.: „Znaczenie instytucji doradczych w rozwoju obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. Z badań własnych wynika, że wśród wielu instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich główną, świadczącą wielokierunkową pomoc dla mieszkańców wsi są nadal Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które poprzez swoje oddziały na szczeblu lokalnym znajdują się w bliskim otoczeniu gospodarstw i przedsiębiorstw wiejskich, a dzięki temu znają problemy nurtujące ich właścicieli. Swoją ofertę instytucje powinny kierować do ludzi młodych, gdyż młodzi, wykształceni mieszkańcy wsi chcą wprowadzać innowacje, a dzięki temu przyczyniać się do poprawy warunków i efektów realizowanej działalności gospodarczej oraz jakości życia na obszarach wiejskich. Ważne jest, aby w Polsce nie funkcjonowały tylko instytucje publiczne.
EN
The main purpose of this research work was a comprehensive assessment of the role of advisory service entities in creating and supporting of the transformation in rural areas. The most important research method was that of standardized interview – entrepreneurs were interviewed. The research subjects were selected according to assumptions adopted in the methodology of the research project financed by the Ministry of Science and Higher Education from funds allocated for science in the period of 2009-2011 and titled: „Importance of Advisory Institutions in Development of Rural Areas after Poland Joining the European Union”. Author’s own research shows that, among many institutions functioning in rural areas, the Agricultural Advisory Centers (ODRs), rendering multidirectional assistance to rural inhabitants are clearly the main one(s). Through their local departments, they are close to farms and rural businesses and, thanks to that, they know well the problems encountered by their owners. Those institutions should address their offer to young people, because young, educated rural inhabitants are willing to introduce innovations and, thanks to that, to contribute to improving the conditions and results of the business activity run by them, as well as the quality of life in rural areas. It is important that public institutions are not the only institutions functioning in Poland.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.16-31,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
autor
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Bibliografia
 • 1. Czarnik Sz., Strzebońska A., Szklarczyk D., Keler K. (2011): Polki i Polacy na rynku pracy 2010. Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2010 roku w ramach projektu „Bilans kapitału ludzkiego” PARP Warszawa.
 • 2. Kania J. (2007): Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 440, Rozprawy, z. 318, Wyd. AR, Kraków.
 • 3. Kołodziejczyk D. (2008): Lokalne instytucje a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (w świetle badań empirycznych), Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 2, 112-117.
 • 4. Majewska-Bator M., Bator P. (2007): Metody i narzędzia w procesie lokalizowania i opisu wiedzy w organizacji, Współczesne Zarządzanie, nr 4, 75-76.
 • 5. Mickiewicz P. (2007): Potrzeby szkoleniowe rolników zamieszkujących województwo zachodniopomorskie w ramach wsparcia z funduszy publicznych [w:] Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, red. M. Malicki, Zeszyty Naukowe nr 456, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 391-398.
 • 6. Miś T. (2008): Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski, Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), 130–141.
 • 7. Miś T. (2011): Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • 8. Raport końcowy z badania pt. „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia KE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Collect Consulting S.A. Katowice 2012.
 • 9. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A.J. (2014): Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa.
 • 10. Skuza A. (2009): Budowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwijanie orientacji na uczenie się, w: T. Listwan, H. Mruk (red.): Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, 245-261.
 • 11. Spychalski G. (2005): Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • 12. Spychalski G. (2009): Jakość instytucji wspierających wieś i rolnictwo w Polsce [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka, Wyd. SGH, Warszawa, 315–330.
 • 13. Tomczak I. (2006): Szkolenia w Polsce. Badania diagnozujące i weryfikujące potrzeby beneficjentów. Szkolenia w Europie i na świecie, PARP, LRDP Kantor, Warszawa.
 • 14. Węcławowicz G. (2005): Analiza i identyfikacja międzyregionalnych uwarunkowań rozwoju w planowaniu strategicznym regionów. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej MPiG, Warszawa.
 • 15. Wiatrak A.P. (2004): Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 2(123).
 • 16. Zawisza S. (2008): Ocena usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Ekspertyza, Bydgoszcz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-73114935-02f0-4b23-bda5-0833e4c4f798
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.