PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2012 | 65 | 1 |

Tytuł artykułu

Description of DNA analysis techniques and their application in oat (Avena L.) genome research

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Charakterystyka technik analiz DNA oraz ich wykorzystanie w badaniach owsa (Avena L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
DNA markers are used not only to estimate genetic similarity and distance but also to select and identify desirable forms, to assess the adjustment of breeding material, to confirm crossbreeding efficiency, to determine seed purity, and to identify the genes which determine important functional traits. In the case of oat, DNA markers were used to construct and increase the density of genetic maps both in hexaploid and diploid species. The development of markers for some important traits provides a fast selection of genotypes containing dwarf genes as well as the resistance genes to crown rust and powdery mildew. Numerous analyses of genetic similarity between different species belonging to the genus Avena which are currently carried out may contribute to explaining the process of evolution within this genus and may also explain the development of particular species of oat.
PL
Markery DNA znalazły zastosowanie nie tylko w ocenie podobieństwa lub dystansu genetycznego, ale również w selekcji i identyfikacji pożądanych form, ocenie wyrównania materiałów hodowlanych, potwierdzaniu skuteczności krzyżowań, ocenie czystości materiału siewnego czy też do identyfikacji genów, warunkujących ważne cechy użytkowe. U owsa posłużyły one między innymi do konstrukcji i zagęszczenia map genetycznych zarówno gatunków heksaploidalnych jak i diploidalnych. Opracowanie markerów dla niektórych cech użytkowych pozwala na szybką selekcję genotypów zawierających geny karłowatości, odporności na rdzę koronową czy mączniaka prawdziwego. Natomiast prowadzone liczne analizy podobieństwa genetycznego różnych gatunków z rodzaju Avena mogą przyczynić się do wyjaśnienia ewolucji w obrębie tego rodzaju jak również mogą wyjaśnić powstawanie poszczególnych gatunków owsa.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

65

Numer

1

Opis fizyczny

p.3-10,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor

Bibliografia

 • Ab d e l l a o u i R . , K a d r i K . , B e n Na c e u r M ., B e n K a a b L . B. , 2010. Genetic diversity in some Tunisian barley landraces based on RAPD markers. Pakistan J. Bot. 42 (6): 3775-3782.
 • Ach l e i t n e r A., Ti n ke r N. A ., Z e c h n er E. , Bu e r s tma y r H. , 2008. Genetic diversity among oat varieties of worldwide origin and associations of AFLP markers with quantitative traits. Theor. Appl. Genet. 117 (7): 1041-1053.
 • Ak k a l e C ., Y i ld i r im Z ., Y i ld i r im M.B., K a y a C . , Ö z t ü r k G. , Ta n y o l a ç B. , 2010. Assessing genetic diversity of some potato (Solanum tuberosum L.) genotypes grown in Turkey using the AFLP marker technique. Turk. J. Field Crops. 15 (1): 73-78.
 • Ammir aju J .S.S. , Dhol a k i a B.B. , Sa nt r a D.K. , Si ng h H ., L a g u M.D. , Tamh a n k a r S . A ., Dh a l iwa l H . S . , R a n j e k a r P.K. , 2001. Identification of inter simple sequence repeat (ISSR) markers associated with seed size in wheat. Theor. Appl. Genet.02 (5): 726-732.
 • Bao J., Corke H., Sun M., 2006. Analysis of genetic diversity and relationships in waxy rice (Oryza sativa L.) using AFLP and ISSR markers. Genet. Res. Crop Evol. 53 (2): 323-330.
 • Be d n a r e k P.T. , C hwe d o r z ews k a K . , 2001. Markery molekularne, ich charakterystyka genetyczna oraz wybrane zastosowania w analizie genetycznej roślin. / Molecular markers, their genetic background and some applications in plant genetics. Biotechnologia, 1(52): 9-34. (in Polish)
 • Bot s t ei n D., W h i t e R.L., Skol n ick M., D avi s R.W., 1980. Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphisms. Am. J. Hum. Genet. 32:314-331.
 • Ch e n ,F. , Z h a ng F., Mo r r i s C . , H e Z . , X i a X . , C u i D. , 2010. Molecular characterization of the Puroindoline a-D1b allele and development of an STS marker in wheat (Triticum aestivum L.). J. Cereal Sci. 52 (1): 80-82.
 • Chong J. , R e ime r E., Some r s D., Au ng T. , P e n n e r G.A. , 2004. Development of sequence-characterized amplified region (SCAR) markers for resistance gene Pc94 to crown rust in oat . Can. J. Plant Pathol. 26: 89-96.
 • Ch r z ą s t e k M ., P a c z o s -Gr z ę d a E . , M ia zga D. , 2004. Charakterystyka cytologiczna i molekularna niektórych gatunków z rodzaju Avena. / Cytological and molecular analysis of some species of the genus Avena. Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych. Red. Krajewski P., Zwierzykowski Z., Kachlicki P. IGR, PAN, Poznań: 67-74. (in Polish)
 • Col e C .G., Go o d fe l low P.N., Bob r ow M., Be n t l e y D. R . , 1991. Generation of novel sequence tagged sites (STSs) from discrete chromosomal regions using Alu-PCR. Genomics, 10: 816–826.
 • d e S o u z a , V.Q. , P e r e i r a , A . d a S . , Kopp, M .M., Coimb r a , J.L.M., d e Ca r va l h o, F. I .F. , d a L u z , V.K. , d e O l i v e i r a , A .C . , 2005. Genetic dissimilarity in oat (Avena sativa L.) tolerant and sensitive mutants to organic acids. Bragantia, 64: 569-575.
 • Devos K .M., A t k i nson M.D. , Ch i noy C .N. , F r a nc i s H . A ., H a r cu r t R .L., Ko ebner R .M.D. , Liu C . J., M a s oj ć P. , X ie D.X., G a le M.D. , 1993. Chromosomal rearrangements in the rye genom relative to that of wheat. Theor. Appl. Genet. 85: 673-680.
 • De v o s K .M. , G a l e M.D. , 1992. The use of random amplified polymorphic DNA markers in wheat. Theor. Appl. Genet. 84: 573-578.
 • Dr o s s o u A ., K a t s io t i s A . , L eg ge t t J .M., L ouk a s M. , Ts a k a s S . , 2004. Genome and species relationships in genus Avena based on RAPD and AFLP molecular markers. Theor. Appl. Genet. 109: 48-54.
 • Fe n n i more S. A ., Nyqu i s t W.E. , Sh a n e r G.E. , Do e r g e R .W. , F o l e y M . E . , 1999. A genetic model and molecular markers for wild oat (Avena fatua L.) seed dormancy. Theor. Appl. Genet. 99: 711-718.
 • Fe r n a n d ez M.E. , F ig u e i r a s A .M., B e n i t o C ., 2002. The use of ISSR and RAPD markers for detecting DNA polymorphism, genotype identification and genetic diversity among barley cultivars with known origin. Theor. Appl. Genet. 104: 845-851.
 • F u Y-B. , Wi l l i ams D. J . , 2008. AFLP variation in 25 Avena species. Theor. Appl. Genet. 117:333-342.
 • Gof f r e d a J.C ., Ba r n qu ist W.B., Be e r S.C ., Ta n k s l e y S .D. , S o r r e l s M . E . , 1992. Application of molecular markers to assess genetic relationships among accessions of wild oat Avena sierilis. Theor. Appl. Genet. 85:146-151.
 • Go n z a l e z J .M. , F e r r e r E . , 1993. Random amplified polymorphic DNA analysis in Hordeum species. Genome, 36:1029–1031.
 • Go r y u nova S .V. , C h i k id a N.N. , Ko c h i eva E .Z. , 2010. RAPD analysis of the intraspecific and interspecific variation and phylogenetic relationships of Aegilops L. species with the U genome. Russ. J. Genet. 46 (7): 841-854.
 • Gu p t a P.K. , L a n g r i d g e P. , M i r R . R . , 2010. Marker-assisted wheat breeding: present status and future possibilities. Mol. Breeding, 26: 145-161.
 • Ha l ey S.D., M i k l a s P.N., S t avl ey J.R., By r um L., Ke l i l LD. , 1993. Identification of RAPD markers linked to a major rust resistance gene block in common bean. Threor. Appl. Genet. 86: 505-512.
 • Ha r a d a T., M a t su k awa K., S a t o T. , I sh i k awa R. , Ni z e k i M. , S a i t o K . , 1993. DNA-RAPDs detect genetic variation and paternity in Malus. Euphytica, 65: 87-91.
 • Hel e n t i a r is T., K i ng G., Slo cum M., Sid es t r a n g C . , We gma n S . , 1985. Restriction fragment polymorphisms as probes for plant diversity and their development as tools for applied breeding. Plant Mol. Biol. 5:109-118.
 • Heun M., K e n ne dy A .E., A nde r s o n J.A., L a p i t a n N.L.V. , S o r r el l s M.E. , Ta n k s ley S .D. , 1991. Construction of a restriction fragment lenght polymorphism map for barley (Hordeum vulgare). Genome, 34: 437-447.
 • Hu L , Q u i r o s C . F. , 1991. Identification of broccoli and cauliflower cultivars with RAPD markers. Plonl Cell Rep. 10:505-511.
 • Ja c c o u d D. , P e ng K . , F e i n s t e i n D. , K i l i a n A . , 2001. Diversity Arrays: a solid state technology for sequence information independent genotyping. Nucl. Acid. Res. 29:e25.
 • J i n . H . , D om i e r L . L . , S h e n X . , K o l b F. L . , 2000. Combined AFLP and RFLP mapping in two hexaploid oat recombinant inbred populations. Genome, 43: 94-101.
 • Kh l e s t k i na E .K. , Pe s t sova E .G. , Sa l i n a E ., Rö d e r M .S. , A r bu z ova V.S. , Kova l S .F. , Bö r n e r A. , 2002. Genetic mapping and tagging of wheat genes using RAPD, STS and SSR markers. Cell. Mol. Biol. Lett. 7 (2 B):795-802.
 • Ki l i a n A., Hut t n e r e . , We n z l P., Ja c c o ud D., Ca r l i ng J . , C a ig V. , Eve r s M ., H e l le r-Usz y nsk a K., Usz y nsk ig., C ayl a c. , Pa t a r apuwa d o l s . , X i a L . ,Ya n g S . , T h oms o n B. , 2005. The fast and the cheap: SNP and DArT-based whole genome profiling for crop improvement. Tuberosa R., Philips R.L., Gale M. (red.). proceedings of the International Congress “In the wake of the double helix: from the green revolution to the gene revolution”. 27-31 V003, Bologna, Italy. Avenue Media: 443-461.
 • L i C .D. , R o s s n a g e l B .G. , S c o l e s G . J . , 2000. The development of oat microsatellite markers and their use in identifying relationships among Avena species and oat cultivars. Theor. Appl. Genet. 101: 1259-1268.
 • L i Y. , N i u Y.C . , C h e n X .M. , 2009. Mapping a strip rust resistance gene YrC591 in wheat variety C591 with SSR and AFLP markers. Theor. Appl. Genet. 118: 339-346.
 • L i Z .T. , D h e k n e y S .A. , G r a y D. J . , 2010. Molecular characterization of a SCAR marker purportedly linked to seedlessness in grapevine (Vitis). Mol. Breed. 25 (4): 637-644.
 • Lo a r c e Y. , S a n z M . J. , I r igoye n M .L. , Fomi n a y a A. , F e r r e r E . , 2009. Mapping of STS markers obtained from oat resistance gene analog sequences.Genome, 52 (7): 608-619.
 • Ma r i l l a E . F. , S c o l e s G. J . , 1996. The use RAPD markers in Hordeum phylogeny. Genome, 39: 646-654.
 • Mc c a r t n ey, C . A ., S t o n e h o u s e , R .G., Ro s s n a ge l , B.G. , E ck s t e i n , P.E. , S c ol e s , G . J. , Za t o r sk i , T., B e a t t i e , A . D., C hong, J. , 2011. Mapping of the oat crown rust resistance gene Pc91. Theor. Appl. Genet. 122 (2):317-325.
 • Me s sme r M.M., K e l l e r M., Z a n e t t i S., K e l l e r B., 1999. Genetic linkage map of a wheat ´ spelt cross. Theor. Appl. Genet. 98: 1163-1170.
 • Mi c h e lmo r e R .W. , P a r a n I . , K e s s e l i R .V. , 1991. Identification of markers linked to disease-resistance genes by bulked segregant analysis: A rapid method to detect markers in specific genomic regions by using segregating populations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 88: 9828-9832.
 • Mi l a c h S .C .K. , R i n e s H .W. , P h i l i p s R . L . , 1997. Molecular genetic mapping of dwarfing genes in oat. Theor. Appl. Genet. 95: 783-790.
 • Mor iya S., Iwa nami H., Ok a d a K., Yamamoto T., Ab e K. , 2011. A practical method for apple cultivar identification and parent-offspring analysis using simple sequence repeat markers. Euphytica, 177 (1): 135-150.
 • Mu l l i s K. B. , 1990. The unusual origin of the polymerase chain reaction. Sci. Am. 262 (4): 56-65.
 • Na i r S ., K uma r A . , S r iva s t ava M .N., Moha n M., 1996. PCR- based DNA majors linked to a gall midge resistance gene Gm4t has potential for marker-aided selection in rice. Theor. Appl. Genet. 92: 660-665.
 • O’Donough u e L .S. , K i a n i a n S .F. , R aya p a t i P. J. , Pen ne r G.A., Sor r el l s M.E. , Ta n k s ley S.D., P h i l l ips R .L., R i nes H .W. , L e e M., Fe d a k G., Mol na r S . J. , Hof fma n D. , Sa l a s C.A., Wu B., Aut r ique E ., Van Dey n z e A. , 1995. A molecular linkage map of cultivated oat. Genome, 38: 368-380.
 • O r r W. , Mo l n a r S . J . , 2008. Development of PCR-based SCAR and CAPS markers linked to -glucan and protein content QTL regions in oat. Genome, 51: 421-425.
 • Pa c z o s -Gr z ę d a E . , 2007a. Wykorzystanie metod ISSR i RAPD oraz analizy rodowodów do oceny podobieństwa międzyodmianowego Avena sativa L. / Estimation of similarity of Avena sativa L. cultivars based on RAPD and ISSR methods and pedigree analysis. Zesz.Probl. Post. Nauk Rol. 517: 547-558. (in Polish)
 • Pa c z o s -Gr z ę d a E ., Ch r z ą s t ek M., Wa cko S. , Mi a z g a D. , 2007b. Ocena podobieństwa genetycznegowybranych form Avena sterilis L. pochodzącychz Izraela, Syrii i Libanu. / Assessment of genetic similarityof Avena sterilis l. Accessions originating fromIsrael, Syria and Lebanon. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.517: 559-567. (in Polish).
 • Pa c z o s -Gr z ę d a E . , K r u k K . , O ko ń S . , 2009. Ocena wewnątrzgatunkowego podobieństwa genetycznego Avena fatua L. w oparciu o polimorfizm DNA. /Assessment of intraspecific genetic similarity of Avena fatuaL. based on DNA polymorphism. Biul.IHAR, 252: 235-243. (in Polish).
 • Pa c z o s -Gr z ę d a E . , Ty r k a M., Wa cko S., M i a z g a D. , 2007c. Wykorzystanie markerów SSR do oceny podobieństwa genetycznego heksaploidalnych gatunków z rodzaju Avena L. / Application of SSR markers for genetic similarity assessment of hexaploid species of the genus Avena L. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 517: 577-584. (in Polish)
 • P a r a n I . , M i c h e lmo r e R .W. , 1993. Development of reliable PCR-based markers linked to downy mildew resistance genes in lettuce. Theor. Appl. Genet. 85: 985-993.
 • Pe n n e r G. A ., C hong J. , L eve s qu e - Lemay M., Mo l n a r S. J . , F e d a k G. , 1993. Identification of RAPD marker linked to the oat stem rust gene Pg3. Theor. Appl. Genet. 85: 702-705.
 • Por tyanko V.A., Hof fman D., L ee M., Hol land J.B., 2001. A linkage map of hexaploid oat based on grass anchor and its relationship to other oat maps. Genome, 44: 249-265.
 • P r a d e e p R e d y M . , S a l a r a N . , S i d d i q E .A. , 2002. Inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphism and its application in plant breeding. Euphytica, 128: 9-17.
 • Qi a n W. , G e S . , H o n g D -Y. , 2001. Genetic variation within and among populations of a wild rice Oryza granulata from China detected by RAPD and ISSR markers. Theor. Appl. Genet. 102: 440-449.
 • Rams ay L . , Ma c a u l ay M. , D eg l i - Iva n i s s ev i c h S., M a cl e a n K . , C a r d l e L . , F u l l e r J . , E d wa r d s K . J. , Tuve s s o n S ., Mo r g a nt e M., Ma s s a r i A. , 2000. A simple sequence repeat-based linkage map of barley. Genetics, 156: 1997-2005.
 • S h a r ma S .K. , K n o x M. R . , E l l i s T.H.N. , 1996. AFLP analysis of the diversity and phylogeny of Lens and its comparison with RAPD analysis. Theor. Appl. Genet. 93: 751-758.
 • Sz t u b a -Sol i ń s k a J . , 2005. Systemy markerów molekularnych i ich zastosowanie w hodowli roślin. / Molecular marker systems and their application in plant breeding. Kosmos, 54[2-3(267-268)]: 227-239. (in Polish).
 • Ti n ke r, N . A ., K i l i a n , A . , W ig ht , C . P. , H e l l e r Us z y n sk a , K ., We n z l , P., R i n e s , H .W. , Bj ø r n s t a d , Å ., Howa r t h , C . J. , Ja n n i n k , J . -L. , A n d e r s o n , J .M. , Ro s s n a g e l , B.G. , St ut hma n , D.D. , S o r r e l l s , M .E. , Ja cks o n , E.W., Tuve s s o n , S., Kolb, F.L. , Ol s s o n , O. , F e d e r i z z i , L . , C a r s on , M .L. Ohm, H .W., Mol n a r, S . J. S c ol e s , G. J. , Eck s t e i n , P.E. , Bonma n , J .M., C e pl i t i s , A. , L a n g d o n , T. , 2009. New DArT markers for oat provide enhanced map coverage and global germplasm characterization. BMC Genomics 10, art. no. 39.U h r i n A . , L á n g L . , B e d o Z . , 2008. Comparison of PCR-based DNA markers for using different Lr19 and Lr24 leaf rust resistance wheat sources. Cereal Res.Commun. 36(4): 533-541.
 • Vo s P., Hoge r s R., Bl e e k e r M ., R e ij a n s M., va n d e L e e T., Ho r n e s M., F r i j t e r s A ., P l o t J. , Pelema n J., K u p ie r M., Z ebau M., 1995. AFLP–a new technique for DNA fingerprinting. Nucl. Acids Res.23:4407-4414.
 • Wa ng C . , Z h a ng Y. , H a n D. , K a ng Z . , L i G. , C a o A. , C h e n P. , 2008. SSR and STS markers for wheat stripe rust resistance gene Yr26. Euphytica, 159 (3): 359-366.
 • We eden N.F., Wu W.Y., Gu W.K., C a r gnon i T.L. , Lu J., T imme rma n G.M., Wol ko B., Z hu Z.,1994. Applications of DNA amplification technology to vegetable breeding. Proc. of the 7th International Congress of SABRAO. Taipei, Taiwan. 37-445.
 • We i n i n g S . , L a n g r i d g e P. , 1991. Identification and mapping of polymorphisms in cereals based on the polymerase chain reaction. Threor. Appl. Genet. 82: 209-216.
 • We l s h J . , Hon eycut t R . J. , M eCl e l l a n d M ., S o rba l B.W. S . , 1991. Parentage determination in maize hybrids using the arbitrarily primed polymerase chain reaction (AP-PC’R). Theor. Appl. Genel. 82: 473-476.
 • Wig ht C . P. , T i n ke r N. A ., K i a n i a n S.F. , S o rre l ls M.E., O’Donoughue L .S., Hof f ma n D., G r o h S. , S c ol e s G. J. , L i C.D. , We b s t e r F. H ., P h i l ip s R .L. , R i n e s H .W. , Liv i ngs t on S.M., A rms t r ong K.C ., F e d a k G. , Mo l n a r S . J . , 2003. A molecular markermap in ‘Kanota’ ´ ‘Ogle’ hexaploid oat (Avena ssp.) enhancedby additional markers and a robust framework.Genome, 46: 28-47.
 • Wi l k e S . E . , I s a a c P.G. S l a t e r R . J . , 1993. Random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers for genetic analysis in Allium. Theor. Appl. Genel. 86: 497-504.
 • Wil l i ams J.G.K., K u b e l i k A.R., L iva k K. J. , R a f a l s k i J .A, T i n g e y S .V. , 1990. DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucl. Acid. Res. 18: 6531-6535.
 • Wol ko B. , I r z ykowsk a L. , Św ię c i ck i W.K ., 1999. AFLP i SSR – systemy markerowe przydatne w hodowli roślin. / AFLP and SSR - marker systems useful in plant breeding. Post. Nauk Rol. 2:59-70.
 • Wo l k o B. , K r u s z k a K . , 1997. Markery molekularne w badaniach zmienności genetycznej roślin. / Molecular markers in plant genetic variability research. Post. Nauk Rol. 3: 3-20.
 • Yu C . , L e i š ová L . , K u č e r a V. , Vy va d i lová M ., Ove sn á J. , Dot l a č i l L . , Hu S . , 2007. Assessment of genetic diversity of yellow-seeded rapeseed (Brassica napus L.) accessions by AFLP markers. Czech J. Genet. Plant, 43 (3): 105-112.
 • Yu X., B a i G., L uo N., C h e n Z., L iu S., L iu J., Wa r n k e S. E . , J i a n g Y. , 2011. Association of simple sequence repeat (SSR) markers with submergence tolerance in diverse populations of perennial ryegrass. Plant Sci. 180 (2): 391-398.
 • Z h o u X . , J e l l e n E .N. , Mu r p h y J . P. , 1999. Progenitor germplasm of domesticated hexaploid oat. Crop Sci. 39: 1208-1214.
 • Zhu J. , G a l e M . D. , Q u a r r i e S . , Ja ck s o n M .T. , Br y a n G. J . , 1998. AFLP markers for the study of rice diversity. Theor. Appl. Genet. 96: 602-611.
 • Z i e t k i ewi c z E . , R a f a l s k i A . , L a b u d a D. , 1994. Genome fingerprinting by simple-sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. Genomics, 20: 176-183.
 • Zo r z a t t o C . , C h i a r i L . , D e A r a új o Bi t e n c o u r t G. , D o Va l l e C . B. , D e C ampo s L eg u i z amón G.O. , S c h u s t e r I . , P a g l i a r i n i , M .S. , 2010. Identification of a molecular marker linked to apomixes in Brachiaria humidicola (Poaceae). Plant Breeding, 129 (6): 734-736.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2a4fb715-6a84-4ced-b781-6bcb2fa5f192
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.