PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 57 | 1 |
Tytuł artykułu

Problemy rolniczego użytkowania dolin rzecznych położonych na obszarze Natura 2000

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The problems of agriculture use of river valleys on the Natura 2000 area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono pokrycie obszarów rolniczych przez obszary Natura 2000. Podano powierzchnie obszarów siedliskowych oraz udział nieleśnych rolniczo użytkowanych siedlisk przyrodniczych w dolinach dużych i średnich rzek Polski. Scharakteryzowano ogólnie stan zachowania siedlisk przyrodniczych: 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 6440 - Łąki selernicowe i 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Przedstawiono główne zagrożenia i problemy utrzymania obszarów Natura 2000 na obszarach rolniczych w dolinach rzek. Wykazano, że program rolnośrodowiskowy w dotychczasowej formule nie zapewnia utrzymania właściwego stanu ochrony znaczącej części obszarów siedliskowych.
EN
The percentage of agricultural area covered by Natura 2000 is presented in the paper. The share of habitats' areas and not-forested natural habitats utilised by agriculture in valleys for the great and medium rivers in Poland, were given. The status of preservation of the natural habitats 6510 - Lowland and mountain fresh meadows extensively used, 6440 - Cnidion dubii meadows and 6410 – Molinia meadows was generally characterised. The main threats and problems of Natura 2000 management on agricultural areas in river valleys were presented. It was pointed out, that agri-environmental program in current formula, has not secured the maintaining of good status for significant part of the habitat areas.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
57
Numer
1
Opis fizyczny
s.33-39,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • 1.6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. http:/ / www. gios. gov. pl/ siedliska/ pdf/ przewodnik_metodyczny_siedliska_3. pdf
 • 2.6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubíi) Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. http://www.gios. gov. pl/ siedliska/ pdf/ przewodnik_metodyczny_siedliska_5. pdf
 • 3.6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_siedliska_3.pdf
 • 4.Agriculture in the European Union. Statistical and economic information, EU Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Publications Office of the European Comission 2013, s. 378
 • 5.Bołtromiuk A.: 2011. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w celach i instrumentach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, „Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych”, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 154-165
 • 6.Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, art. 2, Dziennik Urzędowy L 206, 22/07/1992 P. 0007 - 0050
 • 7.Financing Natura 2000. lnvesting in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people. European Commission, Brussels, 12.12.2011, SEC(2011) 1573 final
 • 8.Hart K., Baldock D., Tucker G., Allen B., Calatrava J., Black H., Newman S., Baulcomb C., McCracken D., Gantioler S.: 2011. Costing the Environmental Needs Related to Rural Land Management. Institute for European Environmental Policy, London. 2011
 • 9.Chętnik E., Pawluśkiewicz B.: 2011. Przywracanie właściwego stanu ochrony na obszarach Natura 2000 w rezerwacie Beka, w: „Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych”, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 166-176
 • 10.In the spotlight 1: reconciling agriculture and conservation, „Healthcheck for Europe's protected Natura. 2010 EC nature environment”, Publications Office of the European Union 2010 s. 12-13
 • 11.Łysak D., Piekut K.: 2010. Ocena wartości przyrodniczo-rolniczej łąk w dolinie kanału Łasica w Kampinoskim Parku Narodowym, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. nr 9, s 113-122
 • 12.Matuszkiewicz W.: 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1-537
 • 13.Michalak R., Sadowski J.: 2012. Platforma informacyjno-komunikacyjna. Plan zadań ochronnych jako narzędzie ochrony NATURA 2000 jako narzędzie wspomagające tworzenie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, wersja 2012.1, GDOŚ, s. 179
 • 14.Piekut K., Łysak D.: 2009. Wykorzystywanie trwałych użytków zielonych (TUZ) w świetle postępującej koncentracji produkcji bydła. Wiad. Mel. i Łąk. t. LII, nr 3: 126-130
 • 15.Pawluśkiewicz B., Piekut K.: 2011. Zarządzanie obszarami Natura 2000 na terenach rolniczych. W: Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok. 177-204
 • 16.Piekut K., Pawluśkiewicz B.: 2012. Natura 2000 a gospodarowanie gruntami na terenach rolniczych, w: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, red. A. Maciejewska, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia tom CXLII, Warszawa, s. 100-109
 • 17.Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 (PROW 2014-2020). MRiR\W, wersja 1, 26 lipca 2013 r.
 • 18.Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 december 2013. Official Journal fo the European Union. 20.12.2013. L 347/608
 • 19.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, 2010, Dz. U. Nr 77, poz. 510
 • 20.Šeffer J., Janák M., Šefferová Stanová V.: 2008. Management models for habitats in Natura 2000 Sites. 6440 Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii. European Commission. s. 20
 • 21.Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, MRiRW. nr 5/2011, W/arszawa 2012, s. 275
 • 22.The UE Biodiversity Strategy to 2020. Publications Office of the European Union, 2011, s. 28
 • 23.Wyniki monitoringu. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. http://www. gios. gov. pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_2009_6510
 • 24.Wyniki monitoringu. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
 • 25.http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_2009_2011__6410.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0e4e2980-6f3b-40db-a6d2-460a1d24ce87
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.