PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 2 |
Tytuł artykułu

Perspektywy produkcji rolniczej w Polsce w kontekście podaży i popytu w Europie

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The perspective of agricultural production in Poland in context of supply and demand in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiona została projekcja zmian na podstawowych rynkach produk­tów rolnych do 2020 roku, przy przyjętych w modelu projekcji AGMEMOND zmianach demograficznych (-2,3%), tempie wzrostu PKB 5-6%, stopie inflacji 2,5 - 3,7 % i kursie walutowym Złoty/Euro na poziomie 3,9.. W produkcji zbóż prognozowane jest zwiększenie wolumenu produkcji poprzez wzrost plonów, większy udział pszenicy i kukurydzy w strukturze zasiewów. Wzrost pro­dukcji zbóż wskutek wzrostu przemysłowego zużycia nie pokryje zapotrzebowania (- 0,5 - 0,7 mln ton). Równoczesnie przewidywana jest większa zmienność cen zbóż jako re­zultat zmniejszenia interwencji na rynku zbóż w UE i większego uzależnienia od sytuacji na rynkach światowych. W produkcji wieprzowiny i mięsa drobiowego w UE występo­wać będzie wzrostowa tendencja. Niewielką tendencją spadkową może charakteryzować się produkcja wołowiny. Zużycie wewnętrzne wieprzowiny i drobiu charakteryzować się będzie niewielką tendencją wzrostową, natomiast tendencja spadkowa może wystąpić w produkcji wołowiny. Przewidywane zmiany w produkcji i zużyciu krajowym mięsa wskazują, że Polska w najbliższych latach dysponować będzie nadwyżkami rynkowymi wołowiny, wieprzo­winy i drobiu. Będzie to powodowało konieczność zagospodarowania tych nadwyżek na rynkach zagranicznych Ceny żywca będą nieznacznie wzrastały. Największy wzrost cen prognozowany jest dla wołowiny ras mięsnych. W produkcji mleka przewidywany jest niewielka tendencja wzrostowa. Zarówno w Polsce jak i w całej UE mogą występować nadwyżki produktów z mleka. Na rynku mleka i jego artykułów zwiększenie kwot produkcji, a potem ich likwidacja powodować będzie zwiększenie podaży rynkowej towarów i ograniczenie potencjalnego wzrostu ich cen w granicach 5,8-8,9%. Możliwości poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa poprzez zwiększenie cen surowców rolniczych będą ograniczone. Głównym źródłem polepszenia sytuacji dochodowej producentów pozostanie wzrost wydajności pracy i efektywności produkcji.
EN
The article presents the perspectives in changes on market of basic agricultural pro­ducts up to the year of 2020, assuming the level of demographic changes (-2,3%), GDP increase rate (5-6%), inflation rate (2,5-3,7%) and currency exchange rate of Zloty/Euro (3,9) as AGMEMOND projection model. In production of cereals, the increase of production volume as an effect of higher yields and higher contribution of wheat and maze in total crop structure is expected. The incre­ase of production will not cover the demand on cereals due to the increase of industrial utilization (- 0,5-0,7 mil. t.). Simultaneously, the bigger variability of prices of cereals is expected resulting from the decreasing of intervention on the market of cereals in EU and stronger dependence on the situation on the global markets. There will be an increasing tendency in the pork an poultry production in EU. The consumption of pork meat and poultry on the internal market will slightly increase, while the tendencies in the level of beef production can drop. The expected changes in national production and consumption of meat indicate that in next years Poland will have market surplus of beef, pork and poultry meat. It will cause the necessity of utilization of this surplus on foreign markets. The prices of livestock will grow insignificantly. The biggest price increase is foreseen for the beef meat originated from the meat breeds. In milk production, the slightly increasing tendency is expected. Both in Poland as in all over EU, the surplus in milk processing products can be observed. Increasing, and then abolition of production quota on the market of milk and milk-originated articles, will cause increase of market supply and limitation of the potential price increase of about 5,8­8,9 %. Possibilities of income improvement in agriculture resulting from the increase of prices of raw agricultural materials will be limited. The main way for the improvement of the agricultural producers' income will be the increase of work efficiency and production output.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.17-42,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • 1. AGMEMOD Partnership (2005). Impact analysis of the CAP reform on main agri­cultural commodities. Final Report. European Commission Directorate General JRC - IPTS (Institute for Prospective Technological Studies).
 • 2. Banse M., Tangermann S. (1996) Agricultural implications of Hungary's Accession to the EU - Partial versus general equilibrium effects. 50th EAAE Seminar "Economic Transition and the Greening of Policies: New Challenges for Agriculture and Agribu­siness in Europe".
 • 3. Conforti P. (2001): The Common Agricultural Policy in main Partial Equilibrium mo­dels. Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE, INEA, Working Paper No. 8.
 • 4. Chantreuil F., Hanrahan K. and Levert, F. (2005). The Luxembourg Agreement Re­form of the CAP: An analysis using the AG-MEMOD composite model. Paper pre­sented at the 89th EAAE Seminar: 'Modelling agricultural policies: state of the art and new challenges'.
 • 5. Chantreuil F., Hanrahan K. (2007). AGMEMOD EU Argicultural Market Outlook. Drustvo Agrarnih Ekonomistov Slovenije, DAES.
 • 6. Chantreuil F., Tabeau A., Van Leeuwen M. (2008): Estimation of impact of EU agricul­tural policies on the world market prices. Modeling of Agricultural and Rural Development Policies. Sevilla, Paper prepared for presentation at the 107th EAAE Seminar "Modelling of Agricultural and Rural Development Policies". Sevilla, Spain, January 29th -February 1st, 2008.
 • 7. Erjavec E., Donnellan T. and Kavcic S. (2006). Outlook for CEEC agricultural markets after EUAccession, Eastern European Economics, Vol. 44, pp. 83-94.
 • 8. Esposti R., Camaioni B. (2007).Technical Report on the Modeling Structure, AGME­MOD WP2 D2, Project no. SSPE-CT-2005-021543.
 • 9. Hamulczuk M. (2008). Modele równowagi cząstkowej w prognozowaniu i symula­cjach na rynku rolnym; model AGMEMOD. Problemy Rolnictwa Światowego. ZN SGGW. Tom 4(XIX) Warszawa.
 • 10. Jansik C., Kettunen L., Lehtonen H., Niemi J. (2006): Agricultural policy analysis with the AGMEMOD model: A new super model takes the stage?
 • 11. Rolnictwo w 2007 r. (2008) GUS. Warszawa.
 • 12. Stańko S. (2008): Wpływ integracji z UE na warunki prowadzenia działalności gospo­darczej w rolnictwie, obrocie i przetwórstwie rolno-spożywczym. W: Wpływ integra­cji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową. Praca zbiorowa. Red. R. Urban. IERiGŻ-PIB. Nr 90. Warszawa, s.9-34.
 • 13. Stańko S., Lewandowski R. (2007): Tendencje zmian na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w latach 1990-2006. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 6(2), Warszawa, s.71-80.
 • 14. Stańko S. (2008): Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. RNT, Seria G, T. 94 z. 2. Warszawa. PAN. s. 65 - 79.
 • 15. Stańko S. (2008): Prognozy zmian na podstawowych rynkach rolnych w Polsce do roku 2020 oraz ocena wpływy zmian CAP w ramach „Health Check" na ceny i pro­dukcję. Maszynopis IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 16. Syczewska E (2004): Model AGMEMOD-CEEC+PL: Struktura i projekcje. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych V, SGGW, Warszawa.
 • 17. Tongeren F., van Meijl H., van Surry Y. (2001). Global models applied to agricultural and trade policies: A review and assessment. Agricultural Economics, 26:149-172.
 • 18. Westhoff P. (2001). The European Union Grain, Oilseed, Livestock and Dairy (EU GOLD) Model, FAPRI at the University of Missouri.
 • 19. AGMEMOD. The Models http://tnet.teagasc.ie/agmemod.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d1c50712-cb3e-4a91-bdf9-f04181873aa1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.