PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Waloryzacja przyrodnicza wybranych starorzeczy Wisły na terenie Warszawy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Environmental evaluation of chosen oxbow lakes of the Vistula in Warsaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była waloryzacja przyrodnicza trzech wybranych starorzeczy Wisły znajdujących się na terenie Warszawy. Jako organizmy wskaźnikowe przyjęto makrobezkręgowce bentosowe strefy brzegowej, łowione za pomocą zestawów kolonizacyjnych [PN-EN ISO 9391:2001]. Analizowane obszary to: Jezioro Gocławskie oraz kompleks starorzeczy Jezioro Powsinkowskie i Jezioro Wilanowskie. Badania wykazały wysokie bogactwo i różnorodność makrobezkręgowców zasiedlających badane starorzecza. Stwierdzono dużą zmienność zespołu w obrębie zbiorników jak i w trakcie prowadzonych badań. Duża liczba taksonów złowionych w poszczególnych zbiornikach spowodowała, że przy zastosowaniu metody BMWP-PL, jakość wody tych akwenów oceniono jako wysoką i najwyższą (Gocławskie: klasa I, Powsinkowskie i Wilanowskie: klasa II). Średnia liczba punktów przypadająca na rodzinę (wskaźnik ASPT) jest jednak nie wysoka. Zastosowanie formuły Jaccarda pozwoliło na stwierdzenie, iż najbardziej podobne pod względem makrobezkręgowców są jeziora Gocławskie i Wilanowskie, następnie Gocławskie i Powsinkowskie. Najniższą wartość podobieństwa otrzymano dla kompleksu jezior Powsinkowskiego i Wilanowskiego. Przeprowadzone badania wskazują, iż wybrane starorzecza Wisły charakteryzują się bogatym i różnorodnym zespołem makrobezkręgowców bentosowych, co może świadczyć o ich dużej wartości przyrodniczej.
EN
The aim of the study was an environmental evaluation of three chosen oxbow lakes of the Vistula in Warsaw. Benthic macroinvertebrates that inhabit littoral zone were used as bioindicators. They were collected using slag-filled mesh bags introduced substrate [PN-EN ISO 9391:2001]. The researches were conducted on the Gocławskie lake and on the Powsinkowskie and Wilanowskie lakes which form a complex. The researches revealed high richness and diversity of macroinvertebrates that inhabit studied oxbow lakes. High variation of invertebrates assemblage was assessed during conducted researches and within studied lakes. Due to identification of many taxa water quality assessed according to the BMWP-PL method was good and very good (Gocławskie: I class, Powsinkowskie and Wilanowskie: II class). Meanwhile Average Score Per Taxon index was not so high. Using Jaccard formula the highest similarity was obtained for the Gocławskie and the Wilanowskie lakes, then the Gocławskie and the Powsinkowskie. The lowest value of similarity was assessed for the Powsinkowskie and the Wilanowskie lakes which compose a lakes complex. This researches shows that chosen oxbow lakes are characterized by rich and diverse assemblage of benthic macroinvertebrates that can be an evidence of their high environmental value.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.65-75,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
Bibliografia
  • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
  • Dz.U. 2005 Nr 94, poz. 795 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochronyw formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.
  • Hawkes H. A. Orgin and development of the Biological Monitoring Working Party Score System. Water Research 32, 3, 1997, s. 964–968.
  • Jakubik B., Kufel L., Lewandowski K. Macrobenthos differentiation among ox-bow lakes of the river bug within the bug river valley landscape park. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr.,3, 2006, s.55–59.
  • Kajak Z. Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN, Warszawa 1998, s. 355.
  • Kołodziejczyk, A., Koperski, P., Kamieński, M. Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej dla potrzeb bioindykacji stanu środowiska. PIOŚ, 1998, http://www.wigry.win.pl/makrofauna/index.htm [dostęp: 31.05.2010]
  • Kownacki, A., Soszka, A. Wytyczne do oceny stanu rzek na podstawie makrobezkręgowców oraz do pobierania prób makrobezkręgowców w jeziorach. IOŚ, Warszawa 2004, s. 51.
  • PN-EN ISO 9391:2001 Pobieranie próbek makrobentosu w głębokich wodach – Wytyczne dotyczące stosowania zestawów kolonizacyjnych oraz czerpaczy jakościowych i ilościowych.
  • Szujecki A., Byk, A., Borowski, J., Łegowski, D., Mazur, S., Mokrzycki, T., Perliński, Rutkiewicz, A., S., Sawoniewicz, J., Skłodowski, ., Sławska, M., Smoleński, M. Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskie metodą zooindykacyjną, Szujecki(red.).Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001, s. 419.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-9fb9306b-05cf-48a3-b55d-1694473711aa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.