PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Ziemniak w racjonalnym płodozmianie

Warianty tytułu
EN
Potato in rational crop rotation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł obejmuje zakres tematyczny dotyczący uprawy ziemniaka oraz jego roli w zrównoważonym rolnictwie. Omawia jego funkcje w podnoszeniu zarówno produkcyjności płodozmianu jak i żyzności gleby. Porusza także negatywne aspekty uprawy tej rośliny zwłaszcza w monolkulturze. Poszczególne podrozdziały poświęcone są odrębnym zagadnieniom, które określają m.in. wpływ zwiększonego udziału ziemniaka w płodozmianie na plony roślin, wzrost zachwaszczenia czy też namnażanie się patogenów. W artykule tym zwraca się uwagę na konieczność znalezienia kompromisu między wymaganiami rolnika, mającymi charakter ekonomiczny, a aspektem przyrodniczym.
EN
This article covers the subject area of potato cultivation and its role in sustainable agriculture. It discusses its function in raising the productivity of crop rotation and soil fertility. It also discusses the negative aspects of this crop. Individual sections are devoted to separate themes, which define, among others, the impact of increased participation in crop rotation on potato plant yields, weed growth and also the multiplication of pathogens. This article highlights the need to find a compromise between the requirements of the farmer, which are economical character, and the natural aspect.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.33-42,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania Agrosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24A, 53-363 Wrocław
autor
 • Katedra Kształtowania Agrosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24A, 53-363 Wrocław
Bibliografia
 • Blecharczyk A. 1991. Wpływ mątwikoodpornej odmiany ziemniaka na ograniczenie negatywnych skutków jego uprawy w wieloletniej monokulturze, w: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn - VSZ Brno. Cz. 3: 283-193.
 • Blecharczyk A., Małecka I., Sawińska Z. 2004. Reakcja pszenicy ozimej na wieloletnie stosowanie siewu bezpośredniego. Fragm. Agron. 2: 125-134.
 • Bombik A., Starczewski J., Skrzyczyński T. 1996. Ocena odmianowej i spowodowanej zmianowaniem zmienności plonu bulw i innych cech ziemniaka. Biul. IHAR 200: 393-397.
 • Ceglarek F., Jabłońska-Ceglarek R., Dąbrowska K. 1989. Uproszczenia w pielęgnowaniu ziemniaków. Cz. I. Sposoby pielęgnacji z zachwaszczenia i plonowanie ziemniaków. Rocz. Nauk Rol. Ser. A 108(4): 9-23.
 • Ceglarek F., Zarzecka K. 1999. Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. AR we Wrocławiu: 315-373.
 • Ciećko Z., Żołnowski A., Wyszkowski M. 2004. Plonowanie i zawartość skrobi w bulwach ziemniaka w zależności od nawożenia NPK. Annales UMCS. Sec. E 59(1): 399-406.
 • Dzienia S. 1977. Uprawa ziemniaków w uproszczonych zmianowaniach i monokulturze. Zesz. Nauk. AR Szczecin 66: 3-11.
 • Jabłoński B., Hołyński E. 1988. Zależność plonowania ziemniaków od częstotliwości ich powracania na pole. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 331: 163-169.
 • Jończyk K. 2009. Płodozmian w różnych systemach gospodarowania. Wieś Jutra 6, 6-7(131/132): 16-18.
 • Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Warszawa 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska: 20-21.
 • Kochman J. 1978. Fitopatologia. PWRiL Warszawa: 928 ss.
 • Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2008. Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób. Progr. Plant Protection 48(4): 1431-1438.
 • Krężel R., Parylak D., Szumilak G. 1994. Wpływ zróżnicowanych zmianowań na plonowanie roślin na glebie lekkiej. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rol. 238: 35-47.
 • Krzywy E., Jarecki M., Malińska E. 1989. Wpływ nawożenia mineralnego na plon i zawartość składników pokarmowych w bulwach i łętach ziemniaków. Cz. II. Zawartość i pobranie azotu, fosforu, wapnia i magnezu. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 377: 171-178.
 • Kuś J., Gonet Z. 1989. Wpływ udziału roślin okopowych na produkcyjność zmianowań i żyzności gleby. Pam. Puławski 95: 125-143.
 • Kuś J. 1999. Organizacyjne przesłanki produkcji ziarna zbóż. Pam. Puławski 114: 201-219.
 • Lista Opisowa Odmian Coboru. Słupia Wielka. 1990-2007.
 • Lista Opisowa Odmian Coboru. Słupia Wielka 2010.
 • Lutomirska B., Gastoł J. 1991. Znaczenie prawidłowych zmianowań w ograniczaniu zagrożenia mątwikiem ziemniaczanym w północnej części Mazowsza, w: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. Art. Olsztyn - WSZ Brno 3: 119-126.
 • Lutomirska B. 1994. Udział ziemniaka w zmianowaniu. Ziemniak Polski 1: 13-15.
 • Nawrocki S. 1997. Siedliskowe uwarunkowania płodozmianów. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnoctwo 64: 45-55.
 • Parylak D., Tendziagolska E. 2001. Reakcja ziemniaka na długotrwałą uprawę w płodozmianach specjalistycznych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 415: 153-159.
 • Parylak D., Sebzda J., Wacławowicz R. 2005. Przyrodniczo-ekonomiczna ocena płodozmianów specjalistycznych z różnym udziałem owsa. Fragm. Agron 2(86): 150-156.
 • Pawłowski F., Pomykalska A. 1982. Wpływ niektótych zabiegów agrotechnicznych na zachwaszczenie ziemniaków. Rocz. Nauk Roln. Ser. A 108(2): 85-93.
 • Pawłowski F., Wesołowski M. 1983/1984. Studia nad plonowaniem i zachwaszczeniem roślin w monokulturze. Cz. 1. Ziemniak. Annales UMCS, Sect. E, 38/39: 23-37.
 • Pomykalska A. 1988. Wpływ stopnia zachwaszczenia na plonowanie ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 349: 25-34.
 • Prośba-Białczyk U. 2002. Uprawa ziemniaka z uwzględnieniem aspektów rolnictwa ekologicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 33-46.
 • Piskorz B., Roszak W. 1990. Uprawa ziemniaka w zmianowaniu i monokulturze. Rocz. Nauk Roln., Ser. A, 108(3): 69-85.
 • Płaza A. 2007. Wpływ nawożenia międzyplonami i słomą jęczmienia jarego na plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaka jadalnego. Annales UMCS. Sec. E, 1: 123-130.
 • Pytlarz-Kozicka M., Golinowska M. 2006. Efektywność ekonomiczna ochrony roślin w uprawie ziemniaków z różnych grup wczesności. Prog, in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46(1): 312-318.
 • Reszel R.S. 1987a. Reakcja ziemniaka jadalnego na uprawę w zmianowaniach o różnym stopniu wysycenia tą roślina. Cz. 1. Plony bulw i ich jakość. Annales UMCS, Sect. E 42: 1-14.
 • Reszel R.S. 1987b. Reakcja ziemniaka jadalnego na uprawę w zmianowaniach o różnym stopniu wysycenia tą rośliną. Cz. 2. Zachwaszczenie łanów roślin. Annales UMCS, Sect. E 42: 15-25.
 • Reszel R.S., Kopaczewski J. 1994. Zachwaszczenie łanów roślin uprawianych w zmianowaniach z narastającym udziałem ziemniaka. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszczy, Rol. 35: 79-86.
 • Reszel R.S., Reszel H. 1998. Plonowanie ziemniaka w płodozmianach i szesnastoletniej monokulturze na tle warunków klimatycznych. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66: 215-219.
 • Rocznik Statystyczny. Warszawa 2000. GUS: 457 ss.
 • Rocznik Statystyczny. Warszawa 2004. GUS: 463 ss.
 • Rocznik Statystyczny. Warszawa 2010. GUS: 315 ss.
 • Roztropowicz S. 1989. Środowiskowe, odmianowe i nawozowe źródła zmienności składu chemicznego bulw ziemniaka. Fragm. Agron. 1: 33-75.
 • Rzeszutek I. 1991. Ekologiczne i produkcyjne skutki narastającego udziału ziemniaka w płodozmianie. I. Pierwsza rotacja płodozmianów. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 53: 115-128.
 • Rzeszutek I., Zawiślak K. 1995. Ekologiczne i produkcyjne skutki narastającego udziału ziemniaka w płodozmianie. III. Tizecia rotacja płodozmianów. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 60: 85-97.
 • Starczewski J., Turska E. 1998. Wpływ przedplonu i nawożenia organicznego na plon bulw ziemniaka uprawianego w płodozmianach o różnym stopniu wysycenia ta rośliną. Rocz. Nauk Roln., Ser. A 113(1-2): 121-132.
 • Starczewski J., Skrzyczyński T., Skrzyczyńska J. 1988. Wpływ częstotliwości upraw ziemniaka na plony bulw i występowanie chorób. Acta Acad. Agicult. Tech. Olst., Agricultura 66: 221-225.
 • Starczewski J., Trojanowska M. 2001. Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie ziemniaka jadalnego. Zesz. Nauk. AP w Siedlcach, Rolnictwo 59: 5-13.
 • Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1994a. Wpływ przedplonów i nawożenia azotem na plony pszenicy ozimej. Zesz. Nauk ATR w Bydgoszczy, 187, Rolnictwo 35: 113-119.
 • Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1994b. Wpływ wieloletniego nawożenia na właściwości gleby i plonowanie roślin. Rocz. Nauk Roln., Ser. A 102: 117-128.
 • Urban S. 2009. Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce. J. of Agribus. and Rural Develop. 2(12): 257-265.
 • Wanic M., Nowicki J., Brodziński Z. 1994. Reakcja ziemniaka na uprawę w specjalistycznych zmianowaniach. Fragm. Agron. 2(42): 46-51.
 • Wesołowski M., Woźniak A. 1999. Zachwaszczenie niektóiych gatunków roślin w zmianowaniu dowolnym i monokulturze na glebie wytwoizonej z piasku. Biul. IHAR 210: 69-78.
 • Wojciechowski W., Parylak D. 2004. Oddziaływanie przyorywanego międzyplonu ścierniskowego na plonowanie ziemniaka w płodozmianach specjalistycznych. Annales UMCS. Sec. E 3: 1121-1128.
 • Wojciechowski W., Parylak D. 2005. Produkcyjno-ekonomiczna ocena uproszczonych płodozmianów z udziałem ziemniaka. Fragm. Agron. 2(86): 276-281.
 • Woźniak A. 2007. Zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od przedplonu i poziomu agrotechniki. Acta Agroph. 10(2): 493-505.
 • Zawiślak K., Rzeszutek I. 1987. Efektywność terapeutyczna i produkcyjna ziemniaka odmiany Tarpan na glebie zasiedlonej przez Globodera rostochiensis Woli. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricult. 44: 205-216.
 • Zawiślak K., Rzeszutek I. 1990. Odchwaszczające działanie płodozmianów z narastającym udziałem ziemniaka. Zesz. Nauk. ART Olsztyn Rolnictwo 51: 25-32.
 • Zawiślak K., Rzeszutek I. 1991. Granice wysycenia płodozmianu ziemniakiem na glebie średniej, w: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn - WSZ Brno 3: 121-128.
 • Zimny L., Oliwa T. 1999. Wpływ wieloletniej uprawy ziemniaka w specjalistycznych płodozmianach dwupolowych i monokulturze na zachwaszczenie łanu i plony bulw. Zesz. Nauk. AR Wrocław Rolnictwo 74: 237-248.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-9ebc02aa-ab94-4c07-a112-613a14ffec88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.