PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 4 |
Tytuł artykułu

Rola i zadania krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie pozostałości pestycydów w żywności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role and tasks of the national reference laboratory in the scope of pesticide residues in food
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej zobowiązane są do stworzenia systemów i programów kontrolnych gwarantujących bezpieczeństwo żywności znajdującej się w obrocie. W tym celu laboratoria urzędowej kontroli żywności działające w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą badania żywności pod kątem obecności różnych zanieczyszczeń, w tym pozostałości pestycydów. Laboratoria te otrzymują wsparcie merytoryczne ze strony Krajowych Laboratoriów Referencyjnych (NRL), które ściśle współpracują ze Wspólnotowymi Laboratoriami Referencyjnym (CRL).
EN
The Member States are obliged to establish the specific programmes and the control systems ensuring that food products placed on the market are safe for the consumer. In Poland, the official food control laboratories of the State Sanitary Inspection carry out the analysis of food contaminants, including pesticide residues. Those laboratories closely cooperate with the National Reference Laboratories (NRLs). They are also receiving necessary technical assistance from NRLs.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
4
Opis fizyczny
s.349-354,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Toksykologii Środowiskowej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ul.Chocimska 24, 00-791 Warsza
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Document SANCO/2009/10684 Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed.
 • 2. Góralczyk K., Hernik A., Czaja K., Struciński P.: Walidacja metod analitycznych i szacowanie niepewności wyników w badaniach chemicznych zanieczyszczeń żywności, pod redakcją J.K. Ludwickiego, Wydawnictwa Metodyczne PZH, Warszawa, 2003.
 • 3. Góralczyk K., Struciński P., Czaja K., Hernik A.: Organizacja badań biegłości w zakresie badania pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego dla laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (red. Ludwicki J.K.), Wydawnictwa Metodyczne PZH, Warszawa, 2004.
 • 4. Góralczyk K., Kostka G., Ludwicki J.K., Struciński P.: Leksykon terminów. Bezpieczeństwo chemiczne. Bezpieczeństwo żywności. (red. Ludwicki J.K.), NIZP-PZH, Warszawa, 2008.
 • 5. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. Urz. UE L 31/1 z 1.02.2002 r., z późniejszymi uzupełnieniami.
 • 6. Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt. Dz. Urz. UE L 165/6 z 30.04.2004 r., z późniejszymi zmianami.
 • 7. Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady Nr 91/414/EWG. Dz. Urz. UE L 70/1 z 16.03.2005 r., z późniejszymi zmianami.
 • 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta. Dz. Urz. UE L 256/14 z 29.09.2009 r.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności. Dz. U. Nr 104, poz. 1098.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka. Dz. U. Nr 97, poz. 645.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych. Dz. U. Nr 97, poz. 976.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów. Dz. U. Nr 207, poz. 1502.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dz. U. Nr 208, poz. 1313.
 • 14. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2d32616b-1527-4928-bbca-18f8597c4846
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.