PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Wpływ insektycydów na wybrane elementy składu chemicznego bulw ziemniaka jadalnego

Warianty tytułu
EN
Influence of insecticides on selected elements of chemical composition of edible potato tubers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2004-2006 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków (split-plot) w trzech powtórzeniach. W doświadczeniu badano dwa czynniki: I. czynnik - odmiany ziemniaka: Wiking, Mors, Żagiel, II. czynnik - insektycydy stosowane w zwalczaniu stonki ziemniaczanej: 1. Obiekt kontrolny, bez insektycydów, 2. Actara 25 WG w dawce 80 g·ha⁻¹, 3. Regent 200 SC w dawce 100 ml·ha⁻¹, 4. Calypso 480 SC w dawce 50 ml·ha⁻¹, 5. Calypso 480 SC w dawce 75 ml·ha⁻¹, 6. Calypso 480 SC w dawce 100 ml·ha⁻¹. Celem podjętych badam była ocena wpływu insektycydów zastosowanych w uprawie ziemniaków trzech odmian na zawartość skrobi i cukrów w bulwach. Zawartość suchej masy w bulwach zależała od cech genetycznych uprawianych w doświadczeniu odmian ziemniaka. Najwięcej omawianego składnika zgromadziła odmiana Wiking - średnio 21,9%, a istotnie mniej odmiany Mors - średnio 19,9% i Żagiel - średnio 18,2%. Również warunki atmosferyczne panujące w czasie wegetacji różnicowały zawartość suchej masy. Natomiast sposoby zwalczania stonki ziemniaczanej nie miały istotnego wpływu na omawianą cechę, jednakże zaobserwowano tendencję do obniżenia suchej masy bulw pod wpływem stosowanych w doświadczeniu insektycydów w porównaniu do obiektu kontrolnego. Uprawiane w doświadczeniu odmiany nie różniły się istotnie pod względem zawartości cukrów ogółem.
EN
A field experiment was established in 2004-2006 at the Experimental Station in Zawady belonging to the University of Podlasie in Siedlce. The experiment was a three-replicate split blocks design. Two factors were taken into account: I - potato cultivars: Wiking, Mors, Żagiel, II - insecticides used to combat the Colorado beetle: 1. control object, without insecticides, 2. Actara 25 WG at the rate 80 g·ha⁻¹, 3. Regent 200 SC at the rate 100 ml·ha⁻¹, 4. Calypso 480 SC at the rate 50 ml·ha⁻¹, 5. Calypso 480 SC at the rate 75 ml·ha⁻¹, 6. Calypso 480 SC at the rate 100 ml·ha⁻¹. The aim of the investigations was the assessment of the effect of the insecticides used in the cultivation of potato of three different cultivars on their tuber content of starch and sugars. The content of dry mass in tubers depended on genetic traits of the potato cultivar features. The highest amount of this component was found in the Wiking cultivar - mean value 21.9%, but significantly lower in Mors and Żagiel cultivars - mean value 19.9 and 18.2%. Also, the weather conditions prevailing during the growing season diversified the dry mass. But the ways of combating Colorado beetles did not have a significant influence on this component, however, there was a tendency to reduce the dry mass of tubers under the influence of insecticides used in the experiment in comparison with the control object. Cultivars grown in the experiment did not differ significantly as to their total sugar content.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.209-217,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Antonious G.F., Lee C.M., Snyde J.C. 2001. Sustainable soil menagement practices and quality of potato grown on erodible lands. J. Envir. Sci. Health B. 36(4): 435-444.
 • Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. 1998. Agrometeorologia. Wyd. PWN Warszawa: 274.
 • Bogucka B., Wróbel E., Sienkiewicz S. 2006. Wpływ nawożenia na plon i cechy jakościowe ziemniaka przeznaczonego na chipsy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 197-208.
 • Boguszewska D. 2007. Wpływ niedoboru wody na zawartość wybranych składników chemicznych w bulwach ziemniaka. Żywność 5(54): 93-101.
 • Ciećko Z., Żołnowski A.C., Wyszkowski M. 2004. Plonowanie i zawartość skrobi w bulwach ziemniaka w zależności od nawożenia NPK. Annales UMCS, Sec. E. 59(1): 399-406.
 • Fidalgo F., Santos I., Salema R. 2000. Nutritional value of potato tubers from field grown plants treated with deltamethrin. Potato Res. 43: 43-48.
 • Głuska A. 2000. Wpływ agrotechniki na kształtowanie jakości plonu ziemniaka. Biul. IHAR 213: 173-178.
 • Kraska P. 2002. Wpływ sposobów uprawy, poziomów nawożenia i ochrony na wybrane cechy jakości ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 229-237.
 • Leszczyński W. 1994. Wpływ czynników działających w okresie wegetacji ziemniaka na jego jakość. Post. Nauk Rol. 6: 55-68.
 • Leszczyński W. 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność 4(25), Supl.: 5-27.
 • Leszczyński W. 2002. Zależność jakości ziemniaka od stosowania w uprawie nawozów i pestycydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 47-64.
 • Marwaha R.S. 1988. Nematicides induced changes in the chemical constituents of potato tubers. Pl. Foods Hum. Nutr. 38(2): 95-103.
 • Mazurczyk W. 1994. Skład chemiczny dojrzałych bulw 30 odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 44: 55-63.
 • Nowacki W., Podolska G. 2005. Intensywność technologii a jakość ziemiopłodów. Mat. Konf. Nauk. „Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej”. Puławy 1-2 czerwca: 135-140.
 • Puła J., Skowera B. 2004. Zmienność cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych. Acta Agrophys. 3(2): 359-366.
 • Pytlarz-Kozicka M. 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 147-155.
 • Rudzińska B., Mikos-Bielak M. 1998. Modyfikacja chemicznej jakości bulw ziemniaka przez wybrane syntetyczne regulatory wzrostu. Rocz. AR w Poznaniu CCCVII, 52: 229-234.
 • Sawicka B. 2003. Quality of potato cultivated under the ecological and integrated production system. Hort, and Veget. Grow. 22(4): 10-20.
 • Woda-Leśniewska M. 1993. Zmiany biochemiczne w roślinie ziemniaka pod wpływem karbofuranu (Furadan 5G) i metribuzinu (Sencor). Prace Nauk. Inst. Ochr. Rośl., XXXV(1/2): 80-84.
 • Zarzecka K. 1997. Wpływ pielęgnacji na zachwaszczenie, wysokość i jakość plonu. Rozprawa 49, Wyd. WSRP w Siedlcach: 1-82.
 • Zarzecka K., Antolak M., Pszczółkowski P., Gąsiorowska B., Mystkowska I. 2004. Zawartość suchej masy i skrobi w dziesięciu średniowczesnych odmianach ziemniaka. Zesz. Nauk. AP Siedlce, Rol. 65: 59-63.
 • Zarzecka K., Gąsiorowska B. 2000. Efekty zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka i ich wpływ na wybrane cechy jakości bulw. Biul. IHAR 213: 201-210.
 • Zarzyńska K., Goliszewski W. 2006. Uprawa ziemniaka w systemie ekologicznym i integrowanym a jakość plonu bulw. Pam. Puławski 142: 617-626.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 1999. Wpływ warunków uprawy i przechowywania na cechy jakości ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa. Mat. Konf. Nauk. „Ziemniak jadalny i dla przetwórstwa spożywczego - czynniki agrotechniczne i przechowalnicze warunkujące jakość”. Radzików, 23-25 lutego: 85-87.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2000. Wpływ warunków w czasie wegetacji oraz temperatury przechowywania na cechy jakości ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa. Biul. IHAR 213: 239-251.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2002. Rozmieszczenie suchej masy i sacharydów w różnych częściach bulw ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 327-334.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-1344e2ca-a9b5-4d0b-990c-1f3176b9c134
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.