PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | 373 |
Tytuł artykułu

Przeksztalcenia systemowe w przemysle spozywczym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Publikacja jest próbą syntetycznej oceny transformacji systemowej w przemyśle spożywczym w ostatnich pięciu latach, stopnia dostosowania tego sektora do warunków gospodarki rynkowej oraz identyfikacji jego głównych problemów strategicznych. Ocena tych procesów poprzedzona została analizą uwarunkowań zewnętrznych wynikających głównie ze zmian po stronie podaży i popytu oraz systemu ekonomicznego kraju, a także analizą uwarunkowań wewnętrznych określających wartości startu przemysłu spożywczego w procesy transformacji systemowej. Następnie oceniono przebieg tych procesów w przetwórstwie spożywczym, wskazując na dwie formy przekształceń, duży postęp w dostosowywaniu się podmiotów tego sektora do warunków gospodarki rynkowej oraz na szybko postępujące rozwarstwienie stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw. Z analizy wynika, że w perspektywie najbliższych kilku lat polityka ekonomiczna państwa powinna się koncentrować na odbudowie zdolności prowadzenia działalności tych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, których stan potencjału przetwórczego rokuje szansę na odzyskanie równowagi ekonomicznej i zdolności rozwoju. Natomiast w dłuższej perspektywie podstawowym problemem polityki powinno być wspieranie procesów koncentracji kapitałowej przetwórstwa, rozwoju jego zdolności eksportowych oraz wzrostu zdolności wytwórczych w zakresie przerobu pogłębionego i wtórnego. Są to kierunki rozwoju niezbędne dla kontynuowania modernizacji przetwórstwa spożywczego i wzrostu jego konkurencyjności.
RU
настоящая публикация является попыткой синтетической оценки системной трансформации в пищевой промышленности в последние пять лет, степени приспособления этого сектора к условиям рыночного хозяйства, а также иденцифицирования его главных стратегических проблем. Оценке этих процессов предшествовал анализ внешних обусловленностей, вытекающих, в основном, из изменений в области спроса и предложения, как и экономической системы страны, а также анализ внутренних обусловленностей, определяющих эффекты старта пищевой промышленности в процессе системной трансформации, Затем оценен ход этих процессов в пищеперерабатывающей промышленности, указывая на две формы преобразований - на большой прогресс в приспособлении единиц этого сектора к условиям рыночного хозяйства и на быстро наступающее расслоение экономическо-финансового состояния предприятий. Из анализа вытекает, что в перспективе ближайших нескольких лет экономическая политика государства должна концентрироваться на восстановлении способности ведения деятельности тех предприятий пищевой промышленности, состояние перерабатывающего потенциала которых дает шанс на обретение вновь экономического равновесия и способности развития. Ь то же время, в более длительной перспективе, основной задачей политики должна быть поддержка процессов концентрации капитала перерабатывающей промышленности, развития его экспортной способности и роста производственных способностей в области углубленной и вторичной переработки. Эти направления развития являются необходимыми для дальнейшего осуществления модернизации пищеперерабатывающей промышленности и роста ее конкурентности.
EN
The paper attempts to assess briefly a system transformation process taking place in the food processing industry during the last five years as well as its adjustment to the conditions of market economy. The author also tries to identify the main strategic problems of that industry. Evaluation of the process in question has been based on an analysis of outer conditions shaped mainly by changes occurred not only in supply and demand, but in economic system of the country as well. Inner conditions which determined a starting point of the food processing industry system transformation have been also taken into consideration. The run of that transformation process has been evaluated pointing out two its main forms, big progress in adjusting of the enterprises to market conditions, and grate diversification of financial and economic standing of those enterprises. It results from the analysis that economic policy of the state should be focused on supporting the ability to operate of these food processing enterprises whose production capacities give opportunities for development and for economic balance. In a long run the basic goal of the state policy should be supporting capital concentration processes in the food industry, development of its export and of deep processing capacities. These directions of growth are necessary in order to continue modernization of the food processing industry and to improve its competitiveness.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
373
Opis fizyczny
s.43,rys.,tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-fed0179a-dae1-48af-809a-4aa217d5e039
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.