PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 365 |
Tytuł artykułu

Infrastruktura techniczna - glowny warunek wielofunkcyjnego rozwoju obszarow wiejskich [stan w 1993 roku]

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wielofunkcyjny charakter wsi może decydująco wpłynąć na jej wszechstronny rozwój. Wielofunkcyjność napotyka jednak na 3 główne bariery: brak doświadczenia (wiedzy) mieszkańców wsi, małe zasoby kapitału i przeszkodę najważniejszą - niedostateczny stan infrastruktury technicznej. Infrastruktura ta jest w Polsce bardzo zróżnicowana regionalnie. Zgodnie z oceną syntetyczną (metodą Z. Hellwiga i innymi) - najlepiej rozwinięta jest w makroregionach południowym i południowo-wschodnim a najsłabiej - w północno- wschodnim. Magazynowanie wód w zbiornikach jest w Polsce niewielkie (ok. 3 mld m3) a wykorzystywanie jej przez rolnictwo - minimalne. Są to przedsięwzięcia bardzo kosztowne, które w przyszłości mogą być efektywne przede wszystkim w środkowo-zachodnich rejonach kraju. Godna szczególnego poparcia jest mała retencja wód. Melioracje odwadniające gruntów ornych i użytków zielonych, zaspakające ogólnie ok. 70% potrzeb, w ostatnich latach nie pokrywają dekapitalizacji urządzeń. Dla prostej reprodukcji tych urządzeń konieczne jest wykonywanie corocznie 120-130 tys. ha. Zaopatrzenie wsi w wodę systemem zbiorowym objęto w końcu 1993r. 42,4% gospodarstw indywidualnych, a dalsze ok. 30.0% gospodarstw posiada wodociąg zagrodowy. Największy rozwój tych inwestycji nastąpił w woj. katowickim i łódzkim. Do kanalizacji zbiorczej odprowadzało ścieki zaledwie ok. 2.4% gospodarstw. Gęstość dróg gminnych o nawierzchni twardej wynosiła w kraju w 1993 r. średnio 16.8km/100 km2, a wojewódzkich - 31.0 km/100 km2. Długość gruntowych dróg technologicznych, głównie obsługujących pola i użytki zielone, jest nieznana. Zużycie energii elektrycznej, średnio 409 kWh na 1 ha użytków rolnych, jest na obszarach wiejskich, niskie a sieć elektroenergetyczna wymaga dalszej modernizacji. Liczba wiejskich odbiorców gazu waha się ok. 441 tys. i w okresie 3 lat wzrosła o 61%. Wieś w 4 województwach w ogóle nie korzysta z gazu przewodowego. Sieć gazowa najszerzej rozbudowana jest w makroregionie południowo-wschodnim. Szybki rozwój wykazała w latach 1990-1993 telefonizacja wsi. Mimo to abonenci wiejscy stanowią zaledwie 13.3 % ogólnej liczby abonentów w kraju.
RU
Многофункционный характер деревни может решительно повлиять на ее всестороннее развитие. Однако, эта многофункционность встечается с тремя главными препятствиями: отсутствием опыта (знаний) у жителей деревни, небольшими ресурсами капитала и слабым состоянием технической инфраструктуры, что является главным препятствием. Эта инфраструктура в Польше значительно дифференцирована в региональном отношении. В соответствии с синтетической оценкой (по методу З.Хеллвига и другим) лучше всего развита инфраструктура в южном и юго-восточном макрорегионе, а хуке всего - в северо-восточном. Сбор воды в водохранилищах в Польше незначителен (ок. 3 млрд м3 и использование этой воды в сельском хозяйстве минимальное. Мероприятия, связанные с этой проблемой, очень дорогие, а в будущем могут быть эффективны, прежде всего, в центрально-западных районах страны. На особенную поддержку заслуживает создание небольших водохранилищ. Осушительное мелиорирование пахотных земель и зеленых угодий, охватывающее в общем ок. 70% потребителей не обеспечивает в последних годах декапитализации соответствующих сооружений. Для простой репродукции этих сооружений необходимо перерабатывать ежегодно 120-130 тыс.га. Снабжение деревни водой из общей системы охватило в конце 1993г 42,4% единоличных хозяйств, а ок. 30% хозяйств имеют приусадебные водопроводы. Наибольшее развитие этих капиталовложений имело место в Катовицком и Лудзком воеводствах. В общесплавную канализацию отводило сточные воды едва 2,4% хозяйств. Насыщенность гминными дорогами с жестким покрытием составляла в среднем в стране в 1993г. 16,8 км/100 км2, а воеводскими -31,0 км/100 км2: Длина грунтовых технологических дорог, обслуживающих, в основном, поля и зеленые угодья- неизвестна. Расход электроэнергии (при среднем 409 квт на I га сельскохозяйственных угодий) в сельских местностях низкий, а электроэнергетическая сеть требует дальнейшей модернизации. Численность сельских потребителей газа колеблется ок. 441 тыс. и в течение 3-х последних лет увеличилась на 61%. Деревни в 4-х воеводствах вообще не пользуются проводным газом. Наиболее широко развитая газовая сеть находится в юго-восточном макрорегионе. Быстрое развитие в 1990-1993гг. наблюдалось в телефонизации деревни. Однако сельские абоненты составляют едва 13,5% общего числа абонентов страны.
EN
The multifunctional character of the rural areas may have a significant influence on their development. However, this multifunctional character faces three major obstacles: lack of experience (knowledge) of the inhabitants; lack of capital and finally - poorly developed physical infrastructure, which additinally differ a lot among the regions. According to the Hellwig's method the best developed are the southern and southeastern regions of Poland, while the poorest - the north-eastern one. Storage of water in reservoirs in Poland still is not very common (3 billion m3) and its use in agriculture is incidental. Water storage is very expensive and in future may be very efficient especially in central-western parts of the country. Small water retention seems to be a very good concept, which should be supported. The drainage of arable land and grass lands, which serve approximately 70 percent of the needs, in recent years does not cover even decapitalization of equipment. The equipment, to be used in proper way, should drain approximately 120 - 130 thousand hectares a year. The system of water supply in rural areas covered about 42.4 percent of all individual farms in 1993 and further 30 percent of the farms uses internal water lines. The biggest development of this kind of investment was noted in Katowice and Łódź voivodships (provinces). On the other hand, only 2.4 percent of all farms used the central sewage system. The density of the hard surface roads' network in 1993 amounted to 16.8 km/100 km2 in case of gmina roads, and to 31.0 km/100 km2. The lenght of the field roads has not been examined. The use of electric energy, average of 409 kWh per 1 hectare of the agricultural land, is still rather low and the electroenergetic network needs to be modernized. The number of gas users in rural areas is close to 441 thousands and has increased by 61 percent within the last 3 years. In 4 voivodships rural areas do not have an access to gas network, while in southeastern part of Poland this network is very well developed. Fast development of the rural areas was observed in 1993 in case of telephone network. Despite it, the phone users in rural areas still constitute only 13.3 percent of the total number of phone owners in the country.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-f6633fb6-3c2c-404d-a678-e4afeee858bc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.