PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 358 |
Tytuł artykułu

Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i sytuacja finansowa gospodarstw powstalych w oparciu o mienie po bylych PGR

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opracowanie zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 67 wielkotowarowych gospodarstwach sprywatyzowanych położonych na terenie całego kraju. Badania wykazują, iż przekształcenia własnościowe w PGR idące w kierunku prywatyzacji własnościowej czy zarządzania, powodują bardzo istotne zmiany nie tylko w sferze organizacji, zarządzania i motywowania ale w wyposażeniu w czynniki produkcji, ich wykorzystaniu, w intensywności gospodarowania oraz kierunkach produkcji. Powstają gospodarstwa w większości przypadków o jednym zakładzie rolnym, zarządzane z "jednej ręki". Obszar sprywatyzowanych gospodarstw uległ wyraźnemu zmniejszeniu. Gospodarstwa mają zwarte rozłogi i dobre dojazdy do pól. Zatrudnienie pracowników stałych uległo w nich ograniczeniu do około 6,7 osób na 100 ha uż. rolnych. W znacznej części gospodarstw uległ zmianie sposób wykorzystania budynków. Część maszyn przejętych z PGR została sprzedana, a te które pozostały są lepiej wykorzystane. Szukając wzrostu dochodów, gospodarstwa sprywatyzowane powiększyły udział bardziej opłacalnych kierunków produkcji rolniczej i pozarolniczej. W pierwszym i drugim roku działalności, w nowej formie własności, obserwuje się wyraźne ograniczenie intensywności organizacji i gospodarowania. Powyżej 40% badanych w 1993 r. gospodarstw jest sprawnych ekonomicznie i w dobrej sytuacji finansowej. Jednak w co czwartym, sytuację ekonomiczno-finansową można określić jako trudną. Szansę ich dobrego rozwoju może stworzyć preferencyjny kredyt restrukturyzacyjny oraz przesunięcie przez Agencję WRSP spłat rat za wykupiony majątek czy opłat z tytułu czynszu dzierżawnego. Część gospodarstw (ok. 30%) może upaść, co będzie wiązało się z potrzebą powtórnego ich zagospodarowania.
RU
Разработка содержит результаты анкетных исследований, проведенных в 67 крупнотоварных приватизированных хозяйствах на территории всей страны. Исследования указывают на то, что преобразования собственности в госхозах, направленные на ее приватизацию или преобразование управления, вызывают существенные изменения не только в сфере организации управления и мотивации, но также в оснащении в факторы производства, в их использовании, интенсивности хозяйствования и направлениях производства. Создаются хозяйства, в большинстве случаев, с одним сельскохозяйственным направлением, т.е. управляемые "одной рукой". Площадь приватизированных хозяйств значительно уменьшилась, а хозяйства имеют сомкнутые участки и хороший подъезд к полям. Занятость постоянных работников в этих хозяйствах ограничилась до ок. 6,7 человек на 100 га сельскохозяйственных угодий. В значительной части хозяйств изменился способ использования помещений. Часть машин, перенятая от госхозов, была продана, а те, которые остались, используются лучшим образом. В попытках повышения доходов приватизированные хозяйства увеличили долю участия рентабельных направлений сельскохозяйственного и внесельскохозяйственного производства. В течение первого и второго года деятельности с новой формой собственности наблюдается четкое ограничение интенсивности организации и хозяйствования. Более 40% исследуемых в 1993г. хозяйств, экономически подготовленных к своей деятельности, находится в хорошей финансовой ситуации. Однако, в каждом четвертом хозяйстве экономическо-финансовая ситуация еще довольно сложная. Шансами для их хорошего развития может быть преференцированный реструктурализационный кредит или представленная Агентством сельскохозяйственной собственности Государственной казны отсрочка месячных взносов за купленное достояние или отсрочка арендных платежей. Часть хозяйств (ок.30%) может прийти в состояние упадка, что будет связано с необходимостью вторичного их освоения.
EN
The paper presents the results of the questionary studies conducted in 67 large-scale privatized former state farms located all over the country. The results show that ownership transformations towards privatization of the former state farms property or management brings radical changes not only in the sphere of organization of work, management and motivations. The significant changes also appeared in supply in production factors and their use, in intensification of production and its directions. Most of the units created are farms with one plant and they can be managed from one hand. The area of cultivation has been reduced in privatized farms. However, they have close runners and good road access to fields. Total full-time employment has declined down to ca 6.7 people/100 ha of agriculturally used land. Many farms have changed use of the buildings. A part of unnecessary machines taken over from the state farms has been sold. Use of the other equipment has increased. While seeking for possibilities of additional income, privatized farms increase the share of profitable agricultural and non-agricultural activities. During the first two years of their activity under the new property frames, the intensity of organization and management was reduced. Over 43 percent of the farms examined in 1993 were economically efficient and in good financial situation. However, in 25 percent of them, economic and financial situation can be considered as difficult. Preferential loans available for restructuring purposes could create an opportunity for the development of privatized farms. Also very important is shifting the repayment of instalments for equity bought out as well as for a rent. About 3 0 percent of these farms can bankrupt and this will evoke the necessity of their remanagement.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-9a6b9279-f0f3-40a9-84e8-1d8261566df0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.