PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 355 |
Tytuł artykułu

Polityka rolno-zywnosciowa w okresie przeksztalcania gospodarki nakazowo-rozdzielczej na gospodarke rynkowa

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca ma na celu wykazanie konieczności prowadzenia polityki rolno-żywnościowej w Polsce. Zadaniem polityki rolno-żywnościowej jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju a w tym takiego poziomu wyżywienia, który pozwoli na prawidłowy rozwój psychofizyczny ludności. Doświadczenia krajów gospodarczo-rozwiniątych dowiodły, że w przypadku żywności i żywienia istnieje potrzeba tworzenia oraz aktywnego funkcjonowania polityki rolno-żywnościowej. Jest to uzasadnione i wzglądami ekonomicznymi i skutkami żywieniowo- zdrowotnymi. Sam rynek nie by i w stanie rozwiązać tych problemów w żadnym kraju. Oznacza to, że państwo nie jest zwolnione od odpowiedzialności za poziom wyżywienia społeczeństwa. Polska nie opracowała jeszcze podstawowych założeń polityki rolno-żywnościowej. Zapewnienie wymaga kreacji określonej polityki rolno-żywnościowej. Wyznacznikami tej polityki powinno być: - dążenie do zapewnienia warunków, w których podstawowe grupy społeczne będą mogły osiągnąć poziom wyżywienia gwarantujący normalny rozwój psycho-fizyczny, - dysponowanie minimalnym poziomem rezerw umożliwiających utrzymanie ciągłości handlu zagranicznego żywnością i dostaw rynkowych, - zrównoważenie importu i eksportu produktów rolno-żywnościowych, - akceptowanie dotacji do rolnictwa na cele ochrony roślin, wapnowania gleb, zakupu nowej odmiany, - tworzenie warunków wymuszających postęp rolniczy (m.in. tani kredyt rolniczy), - stworzenie warunków zagospodarowania gruntów rolnych tych PGR-ów, w których uległy rozpadowi dotychczasowe struktury gospodarcze.
RU
Цепью разработки является указание необходимости проведения в Польше сельскохозяйственно-продовольственной политики. Задачей этой политики есть гарантирование продовольственной безопасности в стране, в т.ч. такого уровня питания, который позволит на правильное психофизическое развитие населения. Опыт экономически развитых стран, доказал что в области продовольствия и питания существует потребность создания и активного функционирования сельскохозяйственно - продовольственной политики. Это обусловлено, как экономическими предпосылками, так и результатами питания с точки зрения здоровья. Ни в одной стране сам рынок не в состоянии решить этих проблем. Это свидетельствует о том, что государство не освобождено от ответственности за уровень питания общества. Польша еще не разработала основных передпосылок сельскохозяйственно - продовольственной политики. Обеспечение этих условий требует ведения такой сельскохозяйственно-продовольственной политики, опредителем которой будет: -стремление к обеспечению условий, в которых основные общественные группы смогут достигнуть уровень питания, гарантирующий нормальное психофизическое розвитие; - распоряжение минимальными резервами, способствующими удерживанию непрерывности внешней торговли продуктами, а также рыночных поставок; -согласие на дотацию сельского хозяйства для осуществления защиты растений, известкования почв и покупки новых сортов; - сбалансирование импорта и экспорта сельскохозяйственно-продовольственных продуктов; - создание условий, вынуждающих сельскохозяйственный прогесс (в т.ч. дешевый сельскохоэайственный кредит); - создание условий освоения сельскохозяйственных земель тех госхозов, в которых наступил распад существующих до сих пор хозяйственных структур.
EN
The paper is aimed at showing the necessity of agricultural and food policy to be carried out in Poland. The main task for that policy is to assure food security of the country. The nutrition level achieved should provide proper development of the population. Economically developed countries experience has proved that the need exist to create active agricultural and food policy both from the viewpoint of economic and nourishing reasons. The market alone has not been able to solve those problems in any country. It means that it is the state that is responsible for the nutrition level of the society. Poland has not worked out the basic elements of agri- cultural-and-food policy yet. The main principals of that policy should be: - assuring conditions for the basic social groups to reach a nutrition level which quarantees normal mental and physical development, - creation of minimal level of reserves which enable continuous foreign trade in food as well as continuous market deliveries, - balancing the exports and imports of foodstaffs, - maintaining the subsidies in agriculture for plant protection, purchasing of new varieties, etc, - creation of the conditions for agricultural development (for example: cheap agricultural credit), - creation of the conditions for land management in those state farms which economic structures have been destroyed.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
355
Opis fizyczny
s.47,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Grochowski Z.: Prognoza rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego do 2010 r. IERiGŻ, Warszawa 19B7 (maszynopis).
 • 2. Grochowski Z. i Zespół: Prognozowanie i programowanie rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. IERiGŻ, Warszawa 1991.
 • 3. Gulbicka B. i Zespół: Raport o zmianach i stanie wyżywienia w latach 1980-1991 i trzech kwartałach 1992r. IERiGŻ, Warszawa 1992.
 • 4. Holzer J.: Perspektywy demograficzne Polski do roku 2030. SGPiS, Instytut Statystyki i Geografii, Warszawa 1990.
 • 5. King A., Schneider B.: Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Raport Rady Klubu Rzymskiego. Wyd. Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim. Warszawa 1992.
 • 6. Malassis L., Padibla M.: L Economie mondiale. GUJAS, Paris 1986
 • 7. Michna W.: Ekosystemy żywicielskie i żywność. Zagrożenia i problemy ochrony. IOŚ, Warszawa 1991.
 • 8. Michna W.: Bezpieczeństwo żywnościowe i polityka rolna Polski na przełomie XX i XXI wieku. Fundacja im. F.Eberta, Warszawa 1992.
 • 9. Michna W.: Raport pilotowy o zanieczyszczeniach i skażeniach użytków rolnych, surowców żywnościowych i żywności w latach 1989- 1992. Warszawa, wrzesień 1993.
 • 10. Michna W.: Proekologiczne zorientowanie polityki rolnej na przełomie XX i XXI wieku. IERiGŻ, Warszawa 1993.
 • 11. Michna W.: Sprawozdanie z seminarium międzynarodowego pt. De la politique agricole a la politique alimentaire en Europe et en Italie, Farma 1992. Warszawa 1992 (maszynopis)
 • 12. Rafalski H.: Skutki i koszty niedostatecznego i nieracjonalnego wyżywienia społeczeństwa. Katedra Higieny Akademii Medycznej, Łódź 1991 (maszynopis powielony).
 • 13. Rowiński J.: Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. W: Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1991 r., pod red. prof. dr hab. A.Wosia. IERiŻ, Warszawa 1992.
 • 14. Socjalna gospodarka rynkowa (Jak to robią Niemcy). Fundacja im. F.Eberta, Warszawa 1992.
 • 15. Szemberg A.: Prognoza przemian w strukturze obszarowej chłopskiego rolnictwa do 2010 r. IERiGŻ, Warszawa 1991.
 • 17. Urban R.: Problemy kapitałowe gospodarki żywnościowej a polityka i system kredytowy. IERiGŻ, Warszawa 1991.
 • 18. Urban R. i Zespół: Problemy polityki przemysłowej w przetwórstwie rolno-spożywczym w najbliższych latach. IERiGŻ, Warszawa 1992.
 • 19. Woś A.: Makroekonomiczna prognoza rozwoju sektora żywnościowego. IERiGŻ, Warszawa 1991.
 • 20. Woś A.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego. W: Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1992 r., pod red. prof, dr hab. A.Wosia. IERiGŻ, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-887132c0-d5db-45e8-8ed0-1cd8b611c4fc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.