PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | 377 |
Tytuł artykułu

Transformacja polskiego rolnictwa. Przeslanki teoretyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autor dyskutuje aktualne problemy ustrojowej transformacji polskiego rolnictwa w kontekście teorii ekonomii. W szczególności wskazuje na ograniczenia, jakie dla programu transformacji gospodarki niesie z sobą przyjęcie teorii liberalnych i monaterystycznych. Wedle Autora, dylemat: ile rynku ile państwa w procesach transformacyjnych rozstrzygany powinien być pragmatycznie, z uwzględnieniem zasady przewag względnych. Opowiada się jednocześnie za szerszym wykorzystaniem teoretycznych podstaw ekonomii dobrobytu. W szeroko rozumianym obszarze rolnictwa, wyżywienia i ochrony ekosystemów rolniczych aksjomaty ekonomii dobrobytu znajdują zastosowanie. Autor dyskutuje różne opcje modernizacji rolnictwa, w tym także opcję protekcjonistyczną (protekcja na wewnątrz i protekcja na zewnątrz). Autor dowodzi, że opóźnienia rozwojowe polskiego rolnictwa są tak wielkie, iż rolnicy nie będą w stanie sfinansować jego rekonstrukcji technicznej z własnych zasobów. Istotne impulsy tej rekonstrukcji przyjść muszą z zewnątrz. Autor omawia też strategiczne aspekty integracji polskiego sektora żywnościowego z Unią Europejską. Opowiada się za kontrolowanym otwieraniem granic, za multilateralną liberalizacją obrotów oraz za różnorodnością strukturalną w procesach integracyjnych.
RU
Автор обсуждает актуальные проблемы системной трансформации польского сельского хозяйства в контексте теории экономии. Особенно указывает на ограничения, какие несет с собой принятие, для программы трансформации народного хозяйства, либеральных и монатеристичных теорий. По автору дилемма: сколько рынка, сколько государства в трансформационных процессах должна решаться прагматически, с учетом принципа относительного превосходства. Одновременно высказывается за более широким использованием теоретических основ экономии благосостояния, в широко понимаемой области сельского хозяйства, пропитания и охраны сельскохозяйственных экосистем аксиомы экономии благосостояния находят свое применение. Автор обсувдает различные опционы модернизации сельского хозяйства, в т.ч. также протекционистский опцион (протекция вовнутрь и протекция наружу). Автор доказывает, что опоздания в развитии польского сельского хозяйства так огромны, что земледельцы не будут в состоянии финансировать его техническую реконструкцию из собственных средств. Существенные импульсы этой реконструкции должны прийти из вне. Автор также рассматривает стратегические стороны интеграции польского продовольственного сектора с Европейской Унией. Высказывается за контролируемым открыванием границ, за многосторонней либерализацией оборотов, а также за структурной разнородностью в интеграционных процессах.
EN
The author discusses problems related to system transformation of Polish agriculture in the context of an economy theory. In particular he points out some limitations imposed on the transformation programme by adapting liberal as well as monetary theories. The author suggests that a dilemma: how much of the market and how much of state intervention should be solved in a pragmatic way taking into consideration a comparative advantage principle. The author believes in a wide using of theoretical basis of a wealthfare economy. Axioms of this theory can easily be used in a broad meaning of agricultural and alimentation spheres as well as in protecting of agricultural ecosystems. Different options of modernization of farming are also discussed in the paper including protecting option / production for inner market and outer protectionism /. The author proves that development delay of Polish agriculture is so severe that it makes polish farmers unable to finance its technical reconstruction using only their own sources. An important outer financial inflow is necessary here. The author discusses also main strategic aspects of the integration process of Polish agricultural-and-food sector with the European Union. He proposes a controlled opening of the borders, multilateral liberalization of agricultural turnover, and structural diversification in the run of integration processes.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-87a69260-1622-4a7f-af2e-97facf3538e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.