PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 357 |
Tytuł artykułu

Dostosowanie struktur wlasnosciowych i organizacyjnych przedsiebiorstw przemyslu spozywczego do wymogow gospodarki rynkowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analiza dostosowania struktur własnościowych i organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego do wymogów gospodarki wolnorynkowej została dokonana w oparciu o badania przeprowadzone w latach 1990-1993 w 62 przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Wyniki badań wskazują, że systematycznie wzrasta zainteresowanie przedsiębiorstw państwowych prywatyzacją. W 1993 r. zdecydowanie wzrosło zainteresowanie prywatyzacją drogą kapitałową. W większości działania prywatyzacyjne były inicjowane przez same przedsiębiorstwa. Niewielka tylko część pracowników aktywnie uczestniczy w procesach prywatyzacji swoich zakładów pracy. Prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wpływa zdecydowanie na zmniejszenie zakresu i poziomu uprawnień pracowniczych. Z badań wynika, że zarówno zmiany w otoczeniu, jak i wewnątrz przedsiębiorstw przemysłu spożywczego spowodowały w większości z nich działania mające na celu usprawnienie ich struktur organizacyjnych. Pomimo tych zmian, struktury organizacyjne wielu badanych przedsiębiorstw są nadal sztywne, utrudniające kierownictwu szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw i dlatego wymagają dalszych działań udoskonalających, polegających na ich spłaszczeniu i uelastycznieniu. Badania wykazały, że częściową strategię rozwoju mają opracowane przedsiębiorstwa skomercjalizowane i sprywatyzowane, a także niektóre prywatne. Natomiast w miarę pełne zarządzanie strategiczne prowadzą jedynie spółki akcyjne zarejestrowane na giełdzie papierów wartościowych. Wyniki badań wskazują na konieczność przyspieszenia procesów prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.
RU
Анализ приспособления собственнических и организационных структур предприятий пищевой промышленности к требованиям свободнорыночного хозяйства был сделан на базе исследований, проведенных в 1990-1993г. в 62 предприятиях пищевой промышленности. Результаты исследований указывают на систематически увеличивающуюся заинтересованность государственных предприятий приватизацией. В 1993г. заинтересованность приватизацией решительно возросла при участии капиталов. Чаще всего приватизационные действия проявлялись по инициативе самих предприятий. Только небольшая часть работников активно участвует в процессах приватизации своих предприятий. Приватизация предприятий пищевой промышленности радикально влияет на уменьшение круга и уровня трудового полномочия. Из исследований вытекает, что происходящие перемены, как во внешней среде так и внутри предприятий пищевой промышленности, вызвали в большинстве из них действия, направленные на совершенствование организационных структур. Несмотря на эти изменения организационные структуры многих исследуемых предприятий по-прежнему остаются жесткими, мешая руководству быстро реагировать на происходящие вне предприятий изменения и требуют дальнейшего их совершенствования в области упрощения и большей эластичности. Как показали исследования, коммерческие и приватизированные, а также некоторые частные предприятия располагают только частичной стратегией развития. В меру полное стратегическое управление имеют единственно акционерные общества, зарегистрированные на бирже ценных бумаг. Результаты исследований указывают на необходимость ускорения процессов приватизации предприятий пищевой промышленности.
EN
The analysis of the adjustment process of the ownership and organizational structures in food processing industry to the market conditions has been based on the studies conducted in 62 enterprises in 1990-1993. The results show that these firms are more and more interested in privatization. In 1993 especially capital way of privatization was atractive and the privatization process was initiated by the enterprises themselves. Only a limited part of the employees are actively involved in the process of privatization of their working places. In the same time privatization of food processing plants affects the level and the scope of employees' rights reducing them. It also results from the studies that changes both outside and within food processing plants caused changes in organizational structures in most of them. Despite these changes organizational structures are still rigid and not very suitable to quick respons of the management to changing conditions. They should be improve continuously in order to be more flat and elastic. The studies showed that commercialized and privatized enterprises as well as some of the private firms have a development strategy. Joint-stock companies registered at the Stock Exchange are the only ones that make use of the complete strategic management. The need for acceleration of privatization processes in food processing enterprises results from the studies.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-81723664-c159-449c-bf4d-8311803b0b30
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.