PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 360 |
Tytuł artykułu

Kredytowanie rolnictwa i przemyslu spozywczego w 1993 roku

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Publikacja jest kolejnym opracowaniem poświęconym ocenie zadłużenia i sytuacji finansowej w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Całość składa się z czterech części. W części pierwszej przedstawiono ogólną analizę sytuacji pieniężno-kredytowej w 1993 roku. W łącznym zadłużeniu sektora nie finansowego zmalał udział podmiotów gospodarczych (do 93,2%) przy utrzymującym się nadal wysokim udziale kredytów krótkoterminowych (42,1%). Oprocentowanie podstawowych kredytów złotowych pozostawało na wysokim poziomie (34-55,2% przez większą część roku) i nie było przesłanek do jego obniżenia, gdyż w dalszym ciągu występowała wysoka inflacja. Zadłużenie bankowe rolnictwa, przedstawione w części drugiej, w końcu ub.r. wyniosło 19,3 bln zł i było nominalnie o 10,8% wyższe niż w 1992 r. Realnie nastąpił jednak spadek zadłużenia o 26,8%. Prawie 24% zadłużenia bankowego przypadało na kredyty przeterminowane. Około 48% kredytów to kredyty obrotowe, a jedynie 28% stanowiły kredyty inwestycyjne. W roku ubiegłym pogłębił się kryzys w części sektora bankowego wyspecjalizowanego w obsłudze finansowej rolnictwa (część trzecia publikacji). W szczególnie trudnej sytuacji znalazł się BGŻ oraz banki spółdzielcze. Skala potrzeb finansowych związanych z sanacją banków spółdzielczych szacowana jest na ok. 3 bln zł, a restrukturyzacja BGŻ może kosztować co najmniej 16 bln zł. Zgromadzenie tak dużych kapitałów wymaga zaangażowania budżetu państwa i NBP. Panuje zgodność co do konieczności restrukturyzacji tej części systemu bankowego i aktualnie trwają prace koncepcyjno-organizacyjne związane z realizacją programu. Jak wynika z danych zawartych w części czwartej w br. banki obsługujące rolnictwo i przemysł spożywczy potencjalnie mogłyby wygenerować podaż kredytów preferencyjnych na poziomie 27-29 bln zł. Rzeczywista podaż prawdopodobnie będzie niższa. Wynika to głównie z ograniczeń kapitałowych występujących w bankach spółdzielczych i pewnych błędnych decyzji podjętych w czasie przygotowywania procedur preferencyjnego kredytowania.
RU
Публикация является очередной разработкой, посвященной оценке задолженности и финансовой ситуации сельского хозяйства и пищевой промышленности. Разработка состоит из 4-х частей. В первой части представлен общий анализ денежно-кредитной ситуации в 1993г. B общей задолженности нефинансового сектора уменьшился уд.вес хозяйственных субъектов (до 93,2$) при сохраняющимся по-прежнему высоком уд.весе краткосрочных кредитов (42,1%). Процентные отчисления от основных кредитов оставались на высоком уровне (34-55,2% большую часть года) и не было предпосылок для их снижения, т.к. по-прежнему имела место высокая инфляция. Банковская задолженность сельского хозяйства, представленная во второй части, составила в конце прошлого года 19,3 биллиона зл. и номинально превысила задолженность 1992г. на 10,8%.' Однако реально наступило снижение задолженности на 26,8%. Почти 24% банковской задолженности составляли просроченные кредиты. Около 48% кредитов - это оборотные кредиты и только 28% - инвестиционные кредиты. В истекшем году углубился кризис в части банковского сектора, специализирующегося в финансовом обслуживании сельского хозяйства (третья часть публикации). В особенно трудной ситуации оказался Банк продовольственного хозяйства и кооперативные банки. Масштаб финансовых потребностей, связанных с оздоровлением кооперативных банков, составил примерно 3 блн.зл., а реструктурализация.Банка продовольственного хозяйства может стоить не менее 16 блн.зл. Сосредоточение так больших капиталов требует большого участия Государственного бюджета и Польского народного банка. Имеется согласие относительно необходимости реструктурализации этой части банковской системы. В насоящее время проводится концепционно-организационная работа, связанная с реализацией этой программы. Как вытекает из данных, содержащихся в 4-ой части публикации, банки, обслуживающие сельское хозяйство и пищевую промышленность, потенциально могли бы определить предложение преференциальных кредитов на уровне 27-29 биллионов зл. Однако, действительное предложение было бы, по всей вероятности, более низкое. Это вытекает, в основном из ограниченных капиталов в кооперативных банках и из некоторых ошибочных решений, принятых во время подготовки процедур, касающихся предоставления преференциальных кредитов.
EN
This is a consecutive elaboration evaluating the debt and financial situation in agriculture and in the food processing industry. It consists of four parts. An analysis of the general money-and-credit situation is presented in the first part of the paper. The share of economic units in total debts of non-financial sector has been lowered down to 93.2 percent. However, the share of short-term loans was still high. Interest on basic zloty-loans has remained at a high level (34 - 55.2 percent) during almost the whole year. There were no reasons to lower them for inflation rate continue tobe high. Bank debts of the agricultural sector, presented in the second part of the paper, amounted to 19.3 bn zlotys in the end of 1993 and was nominally by 10.8 percent higher than in 1992. In real terms these debts fell by 26.8 percent but almost 24 percent of them referred to overdue credits. About 48 percent of total loans formed the turnover credits and as much as 28 percent - investment loans. In the previous year crisis in banking system - especially that part of it providing services to the agricultural sector deepened (the third part of the paper). Bank for Food Economy (BGZ) and cooperative banks were faced with particularly difficult situation. The scale of financial needs is estimated at 3 bn zlotys, and restructuring of the BGZ can cost at least 16 bn zlotys. Collecting of such a big capital calls for state budget as well as the Polish National Bank ( NBP ) to be involved in the process. The necessity for restructuring of that part of the banking system is out of discussion. Concept-and-organizational works on the new system are in progress now. As results from the data presented in the fourth part of the paper, banks providing services to agriculture and food processing industry could generate the supply of preferential loans of 27-29 bn zlotys. Actually, that supply would be much lower. This results mainly from limitations existing within cooperative banks as well as from some wrong decisions undertaken during the preparation of the preferential loan procedures.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
360
Opis fizyczny
s.39,rys.,tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-7ed429e6-6bf8-4ea5-8f87-7c31be8fad24
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.