PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 353 |
Tytuł artykułu

Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw o najslabszych glebach

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania było pokazanie skali problemów związanych z prowadzeniem produkcji rolnej na glebach słabych. Oszacowano, że ok. 400 tys. gospodarstw rolnych gospodaruje w wyjątkowo niekorzystnych warunkach glebowych (gleby V i VI klasy stanowią w nich ponad 70% powierzchni gruntów ornych). Oznacza to, iż rezygnacja z gospodarowania na tych glebach zniszczyłaby byt materialny około 1,3 mln. osób. Jest to jeden z głównych argumentów za rolniczym użytkowaniem tych gleb. Podstawę empiryczną badań stanowiły dane pochodzące z 714 gospodarstw indywidualnych prowadzących książki rachunkowości rolnej w 1992 roku. W zbiorowości tej szczególną uwagę skoncentrowano na grupie 113 gospodarstw, w których gleby dwóch najniższych klas bonitacyjnych przekraczają 70% gruntów ornych. Wszystkie wskaźniki w tej grupie kształtują się na znacznie niższym poziomie aniżeli w innych grupach gospodarstw. Szczególnie ostro jest to widoczne w dochodach (produkcja czysta). Pomimo wielce niekorzystnej sytuacji materialnej gospodarstw o najsłabszych glebach, pozbawienie ich warsztatu pracy byłoby znacznie gorszym rozwiązaniem aniżeli pozostawienie w aktywnym życiu zawodowym, aczkolwiek w słabej kondycji dochodowej. Ten poważny społeczno-ekonomiczny problem powinien być uwzględniany w polityce rolnej.
RU
Цепью разработки было представление масштаба проблем, сьиазанных с сельскохозяйственным производством на слабых почвах. Установлено, что примерно 400 тыс. хозяйств ведет свое производство в исключительно неблагоприятных почвенных условиях (почвы V и VI классов составляют более 70% площади пахотных земель). Это указывает на то, что отказ от хазайствования на таких почвах уничтожил бы материальную базу дла 1,3 млн.людей, что есть одним из главных аргументов за сельскохозяйственным использованием этих почв. Эмпирической основой исследований были данные, полученные с 714 единоличных хозяйств, ведущих в 1992 г. книги сельскохозяйственного учета. Из них особенное внимание сконцентрировано на группе 113 хозяйств, в которых почвы двух последних бонитировочных классов превышают 70% плахотных земель. Все показатели в этой группе формируютса на более низком уровне, чем в других группах хозяйств. Особенно резко это проявляется в их доходах (чистая продукция). Несмотря на очень неблагоприятную материальную ситуацию хозяйств с наиболее слабыми почвами, ликвидирование их трудовой базы было бы значительно худшим решением, чем продолжение их активной профессиональной жизни, хотя и в слабой доходной форме. В связи с вышесказанным эту серьезную общественно-економическую проблему необходимо учитывать в сельскохозяйственной политике.
EN
The elaboration is aimed at presenting the scale of problems related to agricultural production conducted on poor soils. It has been estimated that about 400000 farms are run in particularly unfavourable soil conditions (soils of V and VI class contribute in over 70 percent to total arable lands). However if those lands were excluded from cultivation it would mean a ruine of material base of existence for about 1.3 million of people. This is one of the most important argument for agricultural use of these lands. Empirical base for the studies formed data obtained from 714 private farms with accountancy in 1992. The special attention was focused on 113 farms, where soil belonging to two lowest soil valuation classes exceeded 70 percent of arable land. All coefficients in this group of farms are much lower compared with other groups. This is demonstrated particularly acute in case of incomes (net output). Despite much unfavourable financial situation of farms with the poorest soils, liquidation of these production workshops would be far worse compared with allowing people to carry on their professional activity although at low incomes. This important socio-economic problem should be taken into consideration while forming agricultural policy.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
353
Opis fizyczny
s.35,rys.,tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-6c93b050-25db-4eb7-9f2c-a8e0a0779dbf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.