PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 427 |
Tytuł artykułu

Zarobkowanie ludnosci wiejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Praca zawiera charakterystykę zarobkującej ludności wiejskiej pod względem miejsca pracy (wieś, miasto), struktury zawodową oraz działu gospodarki i sektora własności. Wykorzystany w analizie materiał źródłowy stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w IERiGŻ w 1996 roku. Objęto nimi 16753 osoby w wieku produkcyjnym, wśród których 38% pracowało zarobkowo poza gospodarstwami rolnymi. W opracowaniu zwrócono uwagę na odmienny typ rynku pracy w zależności od jego usytuowania na wsi bądź w mieście. Ogólnie więcej miejsc pracy dla mieszkańców wsi oferowało miasto. Jednocześnie charakter zatrudnienia mieszkańców wsi w aglomeracjach wskazywał, że była to grupa w słabym stopniu objęta ogólnymi przemianami w systemie społeczno - gospodarczym. Większość z tych osób pracowała najemnie w zakładach pracy będących publiczną własnością. Najczęściej były to stanowiska robotnicze. Należy przypuszczać, że przynajmniej część z tej grupy narażona będzie na utratę pracy. Wpływ nowych zasad w funkcjonowaniu gospodarki zaznaczył się głównie w strukturze zawodowej ludności zarobkującej na obszarach wiejskich. W tej zbiorowości stosunkowo mało było osób pracujących w sektorze publicznym. Jednocześnie zarobkujący na terenach wiejskich charakteryzowali się relatywnie wysokim odsetkiem prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek lub zatrudnionych najemnie w sektorze prywatnym. Pomimo tych, ogólnie korzystnych, tendencji, zaawansowanie w wielofunkcyjnym rozwoju wsi na większości terenów nie zapewniało liczby miejsc pracy konkurencyjnych ilościowo w stosunku do możliwości zarobkowych w miastach.
RU
В разработке лана характеристика зарабатывающего на жизнь сельского населения с точки зрения места работы (деревня, город), профессиональной структуры, а также отрасли народного хозяйства, как и сектора собственности. Использованным в анализе источником были исследования, проведенные в 1996г. в Институте сельского хозяйства и продовольствия. Охвачено ими 16.753 чел. в производственном возрасте, среди которых 38% работало для заработка вне сельского хозяйства. В разработке обращено внимание на различный тип трудового рынка в зависимости от его местонахождения - в деревне или городе. В общем больше мест работы для жителей деревни предлагал город. Одновременно характнр занятости жителей деревни в агломерациях указывал на то, что группа эта была в слабой степени охвачена общими переменами в общественно-хозяйственной системе. Большинство из них работало как наемная рабочая сила в предприятиях общественной собственности и чаще всего в качестве рабочих. Следует предполагать, что какая-то часть занятых из этой группы может потерять работу. Влияние новых принципов на функционирование народного хозяйства имело место, в основном, в профессиональной структуре населения работающего в сельских районах. Из этой группы сравнительно мало работало в общественном секторе. Одновременно характерным для работающих для заработка в сельских районах является сравнительно большой уд. вес ведения хозяйственной деятельности за свой счет или как наемная рабочая сила в частном секторе. Несмотря на эти (в общем благоприятные тенденции) многофункциональное развитие деревни в большинстве районов не обеспечило конкурентного числа рабочих мест по отношению к возможностям заработка в городах.
EN
The paper presents characteristics of the group of earning rural population according to the place of work /country or town/, professional structure, sector of the economy and property status of the working place. It has been based on the results of study conducted in the Institute of Agricultural and Food Economics in 1996. As many as 16.753 people in the production age were covered by the study, of which 38 percent earned wages from out of agriculture. Differences between labour market in urban and in rural areas have been pointed out in the paper. Generally speaking more jobs have been offered to rural inhabitants in towns. However, people employed in the urban areas form a group of workers that seams to be only slightly involved in the process of socio-economic transformation. Most of them work as hire labour in public enterprises. Some are likely to loose their jobs pretty soon. New economic system has been marked mainly as concerns professional structure of the population working in the rural areas. Fairly few of those people work in public sector and rather large percentage run their own businesses or are employed in the private sector. Despite these, rather positive, tendencies multifunctional development of the rural areas has not been advanced enough to provide quantity of jobs competitive to that offered in towns.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
427
Opis fizyczny
s.1-27,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-3605a6ac-e0a5-42c4-a71a-5eb74dc0d451
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.