PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Wplyw dolistnego dokarmiania mikroelementami fasoli zwyczajnej na plony oraz zawartosc i nagromadzenie w plonie mikroelementow

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1998 - 2000 przeprowadzono badania połowę i laboratoryjne nad reakcją odmian fasoli zwyczajnej, uprawianych na suche nasiona, na dolistne dokarmianie borem i molibdenem. Doświadczenia połowę, 2 czynnikowe w układzie „split-plot”, w czterech powtórzeniach przeprowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice koło Wrocławia. Badanymi czynnikami były: I. odmiany fasoli o nasionach: dużych - Longina, średnich - Małopolanka, małych - Mela, II. dolistne dokarmianie roślin mikroelementami w fazie formowania pąków kwiatowych: kontrola - bez dokarmiania, bor (169 g·ha⁻¹), molibden (48 g·ha⁻¹), bor (169 g·ha⁻¹) + molibden (48 g·ha⁻¹). Molibden stosowano w postaci 0,02% roztworu molibdenianu sodu (Na₂MoO₄·2 H₂O), a bor w 0,3% roztworze boraksu (Na₂B₄O₇·10 H₂O). Najwyższe plony nasion (2,50 t·ha⁻¹) i słomy (2,33 t·ha⁻¹) fasoli uzyskano z odmiany Małopolanka. Dolistne dokarmianie fasoli molibdenem lub łącznie molibdenem z borem, zastosowane na początku formowania pąków kwiatowych powodowało zwiększenie plonów nasion o 3%. Dolistne dokarmianie fasoli molibdenem lub łącznie molibdenem z borem, zastosowane na początku formowania pąków kwiatowych powodowało zwiększenie zawartości i nagromadzenia molibdenu w nasionach, słomie i korzeniach. W całej roślinie fasoli (nasiona + słoma + korzenie) przeciętne nagromadzenie badanych mikroelementów wynosi (g·ha⁻¹): bor - 74,8; miedź - 18,4; mangan - 95,7; molibden - 6,5; żelazo - 988 i cynk - 93,9. Decydujący wpływ na masę cynku i molibdenu zgromadzonych w roślinie I fasoli miały nasiona. Słoma akumulowała głównie bor, a korzenie żelazo.
EN
Reaction of beans cultivars’, cultivated for dry seeds, on foliar fertilization with molybdenum and boron was investigated in field and laboratory experiments 1998 - 2000. The 2 factorial split-plot field experiments in 4 replications were carried out at Agricultural Research Station Pawłowice near Wrocław. The investigated factors were: (I): bean cultivars of big seeds - Longina cv., of medium-size seeds - Małopolanka cv., and of small seeds - Mela cv., (II): foliar fertilization will micronutrients in bud formation stage: control: - no foliar fertilization, boron (169 g·ha⁻¹), molybdenum (48 g·ha⁻¹), boron (169 g·ha⁻¹) + molybdenum (48 g·ha⁻¹). Molybdenum was applied in form of 0.02% sodium molybdate solution (Na₂MoO₄·2 H₂O) and boron in 0.3% borax solution (Na₂B₄O₇·10 H₂O). The highest seed (2.50 t·ha⁻¹) and straw (2.33 t·ha⁻¹) yields were obtained in bean Małopolanka cv. Foliar fertilization with molybdenum and combined Me and B applied at the beginning of bud formation stage resulted in seed yield increased by 3%. Foliar fertilization with molybdenum and combined Mo + B, applied ai the beginning of bud formation stage, resulted in higher Mo and B contents and accumulation in straw and roots. In the total (seed + straw + roots) mean accumulation of investigates micronutrients amounted as follows (g·ha⁻¹): boron - 74.8, copper - 18.4, mangafl nese - 95.7, molybdenum - 6.5, iron - 988, zinc - 93.9. Seeds affected significantly the mass of copper, zinc and molybdenum accumulated in beans plants. The straw accumulated mainly boron, while the roots most of iron.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.545-559,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Norwida 25, 50-375 Wroclaw
autor
autor
Bibliografia
 • Amane M. I. V, Vieira C., Novais R. F., Araujo G. A. 1999. Nitrogen and molybdenum fertilization of the common bean crop in the „Zona da Mata” region, Minas Gerais. Rcvista Brasileirade Ciencia do Solo 23(3): 643 - 650.
 • Ambrosano E. J., Tanaka R. T., Miranda Mac-De., Mascarenhas H. A. A. 1990. Boron deficiency in beans (Phaseolus vulgaris L.) grown on soil derived from a varzea. Revista de Agricultura Piracicaba 65(1): 37 - 46.
 • Berger P. G., Vieira C., Araujo G. A. 1996. Effects on beans of rates and dates of molybdenum application. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 31(7): 473 - 480.
 • Burkin J. 1976. Znaczenie molibdenu w produkcji rolniczej. PWRiL Warszawa: 318 ss.
 • Coetzer L. A., Robbertse P. J., Stoffberg E., Holtzuausen C. S., Bernard R. O. 1990. The effect of boron on reproduction in tomato (Lycopersicum esculentum) and bean (Phaseolus vulgaris). South African J. Plant Soil 7(4): 212 - 217.
 • Correa J. R. V., Netto A. J., Rezende P. M. De., Andrade La De B. 1990. Effects of Rhizobium, molybdenum and cobalt on Phaseolus vulgaris cv. Carioca. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 25(4): 513 - 519.
 • Czuba R. 1996. Celowość i możliwość uzupełniania niedoborów mikroelementów u roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 55 - 63.
 • Czyż H. 1993. Reakcja odmian grochu na dolistne dokarmianie borem, manganem i molibdenem. Fragm. Agron. 1 (37): 14 - 21.
 • Francois L. E. 1989. Boron tolerance of snap bean and cowpea. J. Amer. Socie. Horticult. Sci. 114(4): 615 - 619.
 • Fullin E. A., Zangrande M. B., Lani J. A., Mendonica L. F. de., Dessaune-Filho N. 1999. Nitrogen and molybdenum fertilizers for irrigated beans. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 34(7): 1145 - 1149.
 • Gorlach E., Gambuś T. 1992. Mikroelementy w nawożeniu roślin. Potrzeby i stosowanie. Mat. VII Symp. „Mikroelementy w rolnictwie” 1-17 IX 1992 AR Wrocław: 13 - 19.
 • Ibupoto A., Kotecki A. 1994. Wpływ doglebowego nawożenia N i dolistnego mikroelementami na rozwój i plonowanie soi odmiany Polan. Cz. I. Rozwój i wzrost roślin. Biul. IHAR 190: 145 - 151.
 • Jasińska Z., Kotecki A. 1994. Wpływ doglebowego nawożenia N i dolistnego mikro- elementami na rozwój i plonowanie soi odmiany Polan. Cz. III. Wartość pokarmowa nasion i słomy. Biul. IHAR 190: 161 - 167.
 • Jasińska Z., Kotecki A., Kozak M. 1997. Akumulacja składników mineralnych w częściach nadziemnych soi pod wpływem nawożenia N i mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 313 - 319.
 • Kotecki A. 1990. Wpływ dolistnego nawożenia molibdenem na plonowanie odmian grochu. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo LII: 121 - 132.
 • Koter M. 1963. Badania nad wpływem boru na wzrost i rozwój roślin. Roczn. Glebozn. XIII(1): 186 - 211.
 • Kotur S. C. 1998. Evaluation of lime, boron and their residue on three cropping sequences of non-cruciferous vegetables for yield, composition of leaf and soil properties on anAlfisol. Indian J. Agricult. Sciences 68(11): 718 - 721.
 • Lityński A., Kaczkowska M. 1960. Wpływ dawek boru na plon i jakość nasion soi. HRAiN 4(3): 309 - 320.
 • Li C. J. Tang Y. L., Zhang F. S., Cm J. Y. 1996. Effect of boron deficiency on growth oj shoot and root and concentration of potassium in different plants. J. China Agricult. University 1(1): 17 - 21.
 • Majewski F. 1957. Zagadnienie nawożenia borem. Post. Nauk Rol. 5(47): 13 - 39.
 • Majewski F. 1961. Wymagania pokarmowe roślin i potrzeby nawożenia mikroskładnikami. Roczn. Glebozn. 10(1): 215 - 231.
 • Małonosowa J. A. 1967. Wlijanie molibdena na razwitje bobowych kultur. Agrochimija 4: 100 - 102.
 • Morales-Dallaqua M., Beltrati C. M., Pedras J. F. 1998. Morphological changes in the stems of Phaseolus vulgaris L. cv. Carioca when submitted to different levels oj boron in nutrient solution. Revista de Agricultura Piracicaba 73(2): 183 - 200.
 • Podleśny J. 1997. Wpływ zaprawiania nasion nitraginą i Mo oraz nawożenia N na plonowanie łubinu białego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 287 - 290.
 • Rodrigues JR. M., Andrade M. J. B., Carvalho J. G. 1996. Response of bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars to different rates of foliar applied molybdenum. Ciencia e Agrotecnologia 20(3): 323 - 333.
 • Ruszkowska M. 1976. Fizjologiczne podstawy żywienia roślin mikroelementami Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 179: 13 - 24.
 • Ruszkowska M. 1992. Rola mikroelementów w biologicznym wiązaniu N₂. Mat. Konf. „Mikroelementy w rolnictwie” 16-17 IX 1992 AR Wrocław: 5 - 13.
 • Silveira P. M., Dynia J. F., Zimmermann F. J. R 1996. Response of irrigated beans to boron, zinc and molybdenum. Ciencia e Agrotecnologia 20(2): 198 - 204.
 • Singh B. E, Singh B. 1990. Response of French bean to phosphorus and boron in acid Alfisols in Meghalaya. J. Indian Society Soil Scie. 38(4): 769 - 771.
 • Singh B. P., Singh B., Singii B. N. 1989. Influence of phosphorus and boron on pickm behaviour and quality of French bean (Phaseolus vulgaris), under limited irrigah grown in Alfisol deficient in Pand B. Indian J. Agricult. Scie. 59(8): 541 - 543.
 • Stoyanowa M., Ivanov P., Iliev V., Penchev E. 1989. Effect of growing conditions on the fractional composition and electrophoretic characteristics of the protein of bean seeds. Resteniev dni Nauki 26(9): 15 - 21.
 • Urbanowski S., Bilski J. 1988. Wpływ wieloletniego nawożenia na odczyn i zawartość przyswajalnych makro i mikroelementów w glebie. Cz. II. Zawartość B, Mn, Cu, Zn, Mo. Zesz. Nauk. ART Bydgoszcz 145, Rolnictwo 24: 61 - 67.
 • Vieira C., Nogueira A. O., Araujo G. A. 1992. Nitrogen and molybdenum fertilizer application to field beans. Revista de Agricultura Piracicaba 67(2): 117 - 124.
 • Vieira C., Araujo G. A., Berger P. G. 1996. Intercropping of beans and maize. XII. Nitrogen and molybdenum fertilizers. Revista Ceres 43(250): 785 - 791.
 • Vieira R. F., Cardoso E. J. B. N., Vieira C., Cassini S. T. A. 1998a. Foliar application of molybdenum in common bean. II. Nitrogenase and nitrate reductase activities in a soil of low fertility. J. Plant Nutrition 21(10): 2141 - 2151.
 • Vieira R. F., Vieira C., Cardoso E. J. B. N., Mosquim P. R. 1998b. Foliar application of molybdenum in common bean. III. Effect on nodulation. J. Plant Nutrition 21(10): 2153 - 2161.
 • Wilczek M. 1997. Wpływ nawożenia makro (N, P, K) i mikroelementami (B, Mn, Mo) na plony nasion łubinu żółtego oraz ich jakość. Mat. IV Ogóln. Konf. Nauk. „Łubin, Białko, Ekologia” 25-27 VI 1997 Olsztyn: 197 - 203.
 • Wilczek M., Ćwintal M., Wilczek P. 1996. Wpływ nawożenia makro (P, K) i mikroelementami (B, Mo) na plony nasion łubinu żółtego i ich jakość. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 151 - 155.
 • Ziółek E. 1983. Wpływ nawożenia niektórymi mikroelementami na wysokość i jakość plonu nasion krajowych odmian bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 242: 211 - 219.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-2b6fd559-cb61-4cdd-bd71-57201a6d99df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.