PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 39, Suppl.B |
Tytuł artykułu

Hodowla pszczol o skroconym okresie postlarwalnym, odpornych na Varroa jacobsoni Oudemans

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1991-1992 wykonano 3 doświadczenia. Pierwsze (I) w Zakładzie Pszczelnictwa ART w Olsztynie, natomiast II i III - w Instytucie Pszczelnictwa w Oberursel (Niemcy). I. W 1991 roku określono czas trwania rozwoju osobniczego matek pszczelich rasy kraińskiej (linii Singer, Grunt i Troiseck). Długość poszczególnych stadiów wynosiła: otwarte 168-220 h, zasklepione 163-202 h. Zaobserwowano, iż skróceniu stadium otwartego, co zdarzało się częściej, nie towarzyszyło skrócenie fazy zasklepionej (niekiedy stwierdzano jej wydłużenie). Matki o najkrótszym okresie rozwoju postlarwalnego stanowiły pokolenie wyjściowe do wyhodowania matek-córek oraz trutni z określonym czasem trwania stadium zasklepionego. W 1992 roku stwierdzono, iż matki o krótszym stadium zasklepionym dały potomstwo matek-córek o średnim, istotnie krótszym okresie rozwoju postlarwalnego niż u potomstwa od matek o dłuższym okresie jego trwania. Współczynnik korelacji dla analizowanej cechy pomiędzy matkami a ich córkami wynosił 0.39 i był bliski istotności (p < 0.0663). Współczynnik korelacji pomiędzy okresem stadium zasklepionego matek a ich synów był wysoki i wysoko istotny (r = 0.54 i p < 0.0001). Ujawnił się wpływ strony ojcowskiej na długość okresu postlarwalnego robotnic (r = 0.28 i p < 0.0001). II. W 1991 i 1992 roku wyhodowano 5 pokoleń pszczół. Pierwsze pokolenie było krzyżów­ką matek Apis mellifera capensis z trutniami kraińskimi (Apis mellifera carnica). Wszystkie następne pokolenia hodowano od matek charakteryzujących się najkrótszym okresem roz­woju postlarwalnego ich robotnic. Matki unasienniano sztucznie za pomocą zmieszanego nasienia, pobranego od trutni kraińskich. W pierwszym pokoleniu wyselekcjonowano matkę, której potomstwo miało średni okres rozwoju postlarwalnego 268.8 h. Robotnice po najlepszych matkach F2, F3 i F4 miały okres rozwoju postlarwalnego wynoszący odpowiednio 266.6, 271.9 i 263.1 h. Porównując uzyskane wyniki ze średnim okresem rozwoju postlarwalnego A. m. carnica (288.2 h), w IV pokoleniu osiągnięto skrócenie czasu stadium czerwiu zaskle­pionego o 25 h. Parametry przedniego skrzydła pszczół robotnic pochodzących po matkach III i IV pokolenia, nie umożliwiają odróżnienia ich od pszczół czystej rasy A. m. Carnica. III. Test odporności na Varroa jacobsoni rodzinek pszczelich z matkami III pokolenia nie wykazał istotnych różnic i zależności pomiędzy długością okresu rozwoju postlarwalnego a niektórymi cechami charakteryzującymi reprodukcję V. jacobsoni. Doświadczenie to pozwoliło jednak na stwierdzenie, iż wyhodowana pszczoła wyglądem i zachowaniem zbliża się do wzorca rasowego pszczoły kraińskiej. Wyhodowane pszczoły cechuje krótki okres postlarwalny, co w przypadku osiągnięcia dalszego postępu i genetycznego ustabilizowania wyselekcjonowanej cechy, daje nadzieję uzyskania populacji odpornej na V. Jacobsoni.
EN
In 1991-1992, there experiments were performed. The first experiment (I) was carried out at the Department of Apiculture, University of Agriculture and Technology in Olsztyn, while the second (II) and third (III) experiment at the Apiculture Institute in Oberursel, Germany. I. In 1991, the duration of ontogenesis of carnica honeybee queens (Singer, Grunt and Troiseck lines) were determinated. The particular stages lasted as follows: uncapped 168-220 h, capped 163-202 h. It was observed that the reducing of uncapped stage, which happened more often was not accompanied by the reduction of capped stage (prolongation was stated sometimes). Queens with the shortest post-capping stage made parental generation for breeding the queen-daughters and drones with a defined duration of capped stage. In 1992 it was stated that the queens with shorter post-capping stage gave the queen- -daughter offspring with the average capped stage significantly shorter than that of offspring of queens with longer post-capping stage. The cerrelation coefficient between queens and their daughters was 0.39 and was close to the significance (p < 0.0663). The correlation coefficient between the capped stage of queens and their sons was high and highly significant (r = 0.54 and p < 0.0001) was manifested. II. In 1991 and 1992, five generations of honeybee were bred. The first generation made the hybrids of Apis mellifera capensis queens with carnica drones (Apis mellifera carnica). All next generations were bred from the queens which exhibited the shortest post-capping period of their workers. Queens were artificially inseminated with a mixed sperm from carnica drones. In the first generation, the queen was selected of which offspring had the average post-capping period of 268.8 h. The worker bees of the best F2, F3 and F4 queens had the average post-capping periods of 266.8, 271.9 and 263.1 h, respectively. While comparing the results obtained with those of the average post-capping period of carnica bees (288.2 h), the reduction by 25 h in capped brood stage in the 4th generation was attained. The forewing parameters of worker bee from the 3rd and 4th generation queens did not allow to distinguish them from the pure race of A. m. carnica bees. III. The Varroa jacobsoni resistance test on honey bee colonies from the 3rd generation queens did not show significant differences or dependencies between duration of post-capping stage and same qualities which characterize V. jacobsoni reproduction. However, this experiment allowed to stage that the bees bred approached the race standard of carnica bees regarding appearance and bahaviour. The bees bred exhibited short post-capping period which gives a hope of production of population resistant to V. jacobsoni in the case of further progress and genetic stabilization of the selected characteristics.
Wydawca
-
Rocznik
Opis fizyczny
s.42,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
Bibliografia
 • Adelt В., Kimmich K. Н. 1986. Die Wirkung der Ameisensäure in die verdeckelte Brut. ADIZ, 20 (12): 382-386.
 • Ball B. 1988. The impact of secondary infections in honey-bee colonies infested with the parasitic mite Varroa jacobsoni. In: Africanized honey bees and bee mites. Needham G.R. et al (eds.). Ellis Horwood Ltd., Chichester: 457-461.
 • Barbina T. M., De Paoli M., Barbattini R., ChiesaF., Milani N, D'Agaro M. 1989.Residues in hive products of chemicals used to control Varroa jacobsoni Oud. In: Present status of Varroa- tosis in Europe and progress in the Varroa mite control. Cavalloro R. (ed.). Proc. E.C. Expert's Group Meeting, Udine. C.E.C., Luxembourg: 369-377.
 • Bär E., Rosenkranz P. 1992. Spezifisches Putzverhalten von Honigbienen (Apis mellifera) unterschiedlicher Rassen gegenüber Varroa-infizierten Brutzellen. Ann. UMCS. Sectio DD, 47: 1-6.
 • Boecking O. 1992a. Removal behavior of Apis mellifera towards sealed brood cells infested with Varroa jacobsoni: techniques, extent and efficacity. Apidologie, 23: 371-373.
 • Boecking O. 1992b. Untersuchungen über einen Abwehrmechanismus von Apis mellifera gegen die Varroamilbe. ADIZ, 26 (9): 22-27.
 • Boecking O. 1993. Das Varroa-Projekt am Institut für Bienenkunde in Bonn. ADIZ, 27 (4): 6-10.
 • Boecking O., Drescher W. 1990. The reaction of worker bees in different Apis mellifera colonies to Varroa infested brood cells. In: Proceedings of the International Symposium on Recent Research on Bee Pathology. Ritter W. (ed.). Apimondia, Gent: P2.
 • Boecking O., Drescher W. 1991. Response of Apis mellifera L. colonies to brood cells infested with Varroa jacobsoni Oud. Apidologie, 22: 237-241.
 • Boecking O., Rath W., Drescher W. 1992. Apis mellifera removes Varroa jacobsoni Oud. and Tropilaelaps clareae Delfinado & Baker from sealed brood in the tropics. Am. Bee J., 132 (10): 732-734.
 • Boecking O., Rath W., Drescher W. 1993. Grooming and Removal Behavior-Strategies of Apis mellifera and Apis cerana Bees Against Varroa jacobsoni. Am. Bee J., 133 (2): 117-119.
 • Bogdanov S., Imdorf A., Kilchenmann V., Gerig L. 1990. Rückstände von Fluvalinate in Bienen­wachs, Futter und Honig. Schweizerische Bienenzeitung, 113: 130-134.
 • Boot J. W., Calis N. M., Beetsma J. 1990. Invasion of Varroa mites in honey bee brood cells:
 • Observation of Varroa mite behaviour. In: Proceedings of the International Symposium on Recent Research on Bee Pathology. Ritter W. (ed.). Apimondia, Gent: 43-44.
 • Büchler R. 1990. Genetisch bedingte Unterschiede in der Anfälligkeit von Bienenvölker (Apis mellifera L.) gegenüber der Varroamilbe (Varroa jacobsoni Oud.) als Grundlage einer Zucht auf erhöhte Widerstandsfähigkeit. Ph.D. Thesis. Rheinische Friedich-Wilheims- Universität. Bonn.
 • Büchler R. 1991. Möglichketen der Varroa-Resistenzzucht. Die Biene, 36 (6): 315-324.
 • Büchler R. 1992a. Zucht auf Varroatoleranz. Deutsches Imker-journal, 3 (2): 43-50.
 • Büchler R. 1992b. Die Leistungsprüfung von Bienenvölkern unter Berücksichtigung der Varroatoleranz. Imkerfreund, 37 (6): 4-11.
 • Büchler R. 1992c. Die Auswirkung einer Brutunterbrechung auf Reproduktion und Überleben zugegebener Varroa-Milben. Ann. UMCS. Sectio DD, 47: 13-17.
 • Büchler R., Drescher W. 1990. Variance and heritability of the capped developmental stage in European Apis mellifera L. colonies and its correlation with increased Varroa jacobsoni Oud. infestation. J. Apic. Res., 29: 172-176.
 • Büchler R., Maul V. 1991. Die Nachwirkung einer Bayvarolbehandlung auf später in die Bienenvölker eingebrachte Varroamilben. Apidologie, 22: 289-396.
 • Camazine S. 1986. Differential reproduction of the mite, Varroa jacobsoni, on africanized and european honey bees. Ann. Entomol. Soc. Amer., 79: 801-803.
 • Chmielewski W. 1980. Varroa jacobsoni Oudemans, 1904 - sprawca inwazyjnej choroby pasożyt­niczej pszczół (Apis mellfica L). Wiadomości Entomologiczne, 1 (3): 175.
 • Colin M. E. 1990. Essential oils of Labiatae for controlling honey bee varroosis. J. Appl. Ent., 110: 19-25.
 • Colombo M., Lodesani M., Soreafico M. 1993. Resistenza di Varroa jacobsoni a flivalinate. Primi resultati di indagini condotte in Lombardia. L'ape nostra arnica, 15 (5): 12-15.
 • Daly H. V., Balling S. S. 1978. Identification of Africanized honeybees in the western hemi­sphere by discriminant analysis. J. Kansas. Entomol. Soc., 51 (4): 857-869.
 • De Jong D. 1984. Current knowledge and open questions concerning reproduction in the honey bee mite Varroa jacobsoni. In: Advance in Invertebrate Reproduction. W. Engels (ed.). Elsevier Amsterdam, N.Y., Oxford. 3: 547-552.
 • De Jong D., De Jong R H., Goncalves L. S. 1982. Weight loss and other damage to the developing worker honeybees from infestation with Varroa jacobsoni. J. Apic. Res., 21: 165-167.
 • De Jong D., Steiner J., Goncalves L. S. 1984a. Die Varroa in Brasilien. ADIZ, 18 (1): 21-22.
 • De Jong D., Steiner J., Goncalves L. S., Morse R. A. 1984b. Dependence on Climate of the Virulence of Varroa jacobsoni. Bee World, 65: 117-121.
 • Engels W. 1988. Reproduktion und Kontrolle der Varroa-Milbe. ADIZ, 22 (7): 254-264.
 • Engels W. 1991. Perspektiven der Bienenzucht unter Einschluß des Varroa-Problems. ADIZ, 25 (5): 12-14.
 • Engels W., Goncalves L. S., Steiner J., Buriolla H., Cavicho M. R., Issa M. 1986. Varroa Befall von Carnica-Völkern im Tropenclima. Apidologie, 17: 203-216.
 • Fries I., Hansen H. 1993. Biotechnical Control of Varroa Mites in Cold Climates. Am. Bee J., 133 (6): 435-438.
 • Fuchs S. 1985. Untersuchungen zur quantitativen Abschätzung des Befalls von Biene­nvölkern mit Varroa jacobsoni Oud. und zur Verteilung des Parasiten im Bienenvolk. Apidologie, 16: 343-368.
 • Fuchs S. 1988. The distribution of Varroa jacobsoni on honey bee brood combs and within brood cells as a consequence of fluctuating infestation rates. European research on varroatosis control. Balkema. Rotterdam: 73-76.
 • Fuchs S. 1990. Preference of drone brood cells by Varroa jacobsoni Oud. in colonies of Apis mellifera carnica. Apidologie, 21: 193-199.
 • Fuchs S. 1992. Ein Testverfahren zum Vergleich der Varroatoseanfälligkeit in kleinen Volkse­inheiten. Ann. UMCS. Sectio DD, 47: 127-131.
 • Fuchs S., Bienefeld K. 1991. Kleine Volkseinheiten zur Bestimmung der Varroatoseanfälligkeit. Apidologie, 22: 463-465.
 • Greatti M., Milani N., Nazzi F. 1992. Heinfestation of an acaricide-treated apiary by Varroa jacobsoni Oud. Exp. Appl. Acarol., 16: 279-286.
 • Gromisz Z., Gromisz M. 1989. Laboratoryjna ocena wrażliwości pszczół na środki warrozobójcze krajowej produkcji. Pszczel. Zesz. Nauk., 33: 89-94.
 • Hansen H., Petersen J. H. 1988. Resiudes in honey and wax after treatment of bee colonies with brompropylate. Dan. J. Plant Soil Sci., 92: 1-6.
 • Harbo J. R. 1992. Breeding honey bees (Hymenoptera: Apidae) for more rapid development of larvae and pupae. J. Econ. Entomol. 85 (6): 2125-2130.
 • Haun В. 1992. Beschädigungen von Varroa jacobsoni durch Beißverhalten von Apis mellifera. I. Polnisch-Deutsches Symposium "Fortschritte bei der Varroatose-forschung". Resumes der Vorträge: 32.
 • Hänel H. 1983. Effect of JH III on the reproduction of Varroa jacobsoni. Apidologie, 14: 137- 142.
 • Hänel H, Koeniger N. 1986. Possible regulation of the reproduction of the honey bee mite Varroa jacobsoni (Mesostigmata: Acari) by a host's hormone: Juvenile hormone III. J. Insect. Physiol., 32: 791-798.
 • Hemmerling Ch., Augustyniak В., Risto Ch. 1991. Gesamt-Amitraz-Rückstände in Bienenhonigen. Die Nahrung, 35 (10): 1047-1052.
 • Ifantidis M. D. 1984. Parameters of the population dynamics of the Varroa jacobsoni mite on honeybees. J. Apic. Res., 23: 227-233.
 • Jäger-Mischke I. 1988. Zur Problemathik der Pyrethroide. ADIZ, 22 (9): 337-339.
 • Kauhausen-Keller D. 1992. Morphologische Analyse der Bienen Uruguays. Apidologie, 23: 359-361.
 • Kefuss J. 1993. Breeding bees tolerant to Varroa mites. Am. Bee J., 133 (1): 53-54.
 • Koeniger N. 1987. Die östliche Honigbiene und ihre Milbe Varroa jacobsoni. Imkerfreund, 42: 303-306.
 • Koeniger N. 1988. Überlebenstrategien von Varroa jacobsoni. ADIZ, 22 (7): 234-240.
 • Koeniger N. 1989. Überwinterung und Varroatotenfall bei einem Freilandversuch mit afrika- nisierten Bienen, Apis mellifera carnica und deren Hybriden. Die Biene, 125 (6): 321-331.
 • Koeniger N. 1991. Auf der Suche nach chemoterapeutische Lösungen des Varroproblems. ADIZ, 25 (9): 6-11.
 • Koeniger N., Fuchs S. 1988. Control of Varroa jacobsoni Oud. in honey bee colonies containing sealed brood cells. Apidologie, 19: 117-130.
 • Koeniger N., Fuchs S. 1989. Eleven years with Varroa - experiences, retrospects and prospects. Bee World, 70: 148-159.
 • Koeniger N., Koeniger G., Delfinado-Baker M. 1983. Observations on mites of the Asian honey bee species (Apis cerana, Apis dorsata, Apis florea). Apidologie, 14: 197-204.
 • Koeniger N., Koeniger G., Wijayagunasekara N. H. P. 1981. Beobachtungen über die Anpassung von Varroa jacobsoni an ihren natürlichen Wirt Apis cerana in Sri Lanka. Apidologie, 12: 37-40.
 • Koeniger N.. Tiesler F. К. 1991a. Zuchtziele neu zu bestimmen. Deutsches Imker-Journal, 2 (3): 87-92.
 • Koeniger N.. Tiesler F. K. 1991b. Neue Möglichkeiten bei der Züchtung der Honigbiene. ADIZ, 25 (4): 30-34.
 • Konopacka Z. 1986. Kłopoty z warrozą. Chemiczna walka z chorobą. Pszczelarstwo, 37 (6): 10.
 • Konopacka Z. 1987a. Środki roślinne w walce z warrozą i metody określania ich skuteczności. Pszczelarstwo, 38 (2): 10-11.
 • Konopacka Z. 1987b. Co myślę o chemicznych metodach zwalczania warrozy. Pszczelarstwo, 38 (3): 13-14.
 • Kostecki R. 1981. Warroza - nowa choroba roztoczowa pszczoły miodnej w Polsce. Med. Wet., 5: 272-277.
 • Kulincevic J. M., Rinderer Т. Е. 1987. Investigation preliminary rasults of honey bee selection for resistance and susceptibility to Varroa jacobsoni. XXXI Intern. Congr. Apicult., Api- mondia. Warsaw. Abstracts: 109.
 • Kulincevic J. M., Rinderer Т. E. 1988. Breeding honey bees for resistance to Varroa jacobsoni: analysis of mite population dynamics. In: Africanized Honeybees and Bee Mite. Needham G. R. et al (eds.). Ellis Horwood Ltd., Chichester: 434-443.
 • Kulincevic J. M., Rinderer T. E., Mladjan V. J., Buco S. M. 1991. Control of Varroa jacobsoni in honey-bee colonies in Yugoslavia by fumigation with low doses of fluvalinate or amitraz. Apidolgie, 22: 147-153.
 • Kulincevic J. M., Rinderer Т. E., Mladjan V. J., Buco S. M. 1992. Five years of bi-directional genetic selection for honey bees resistant and susceptible to Varroa jacobsoni. Apidolgie, 23: 443- 452.
 • Kulincevic J. M., Rinderer T. E., Urosevic D. J. 1988. Seasonality and colony variation of reproducing and non-reproducing Varroa jacobsoni females in western honey bee worker brood. Apidologie, 19: 173-180.
 • Kühnert M. E. 1991. Homogenes Mischen von Drohnensperma. Die Biene, 127 (5): 266-272.
 • Kühnert M. E., Carrick M. J., Allan L. F. 1989. Use of homogenized drone semen in a bee breeding program in Western Australia. Apidologie, 20: 371-381.
 • Langenbach K. 1991. Bestimmung der Zellverdeckelungsdauer verschiedener Bienenherkiinfte. Apidologie, 22: 448-450.
 • Langenbach К 1992. Die Auswirkung der Zellverdeckelungsdauer auf den Reproduktionser­folg von Varroa jacobsoni in Bienenbrutzellen. I. Polnisch-Deutsches Symposium "Fort­schritte bei der Varroatose-forschung". Resümes der Vorträge: 33.
 • Laub E., Metzler В., Pütz A., Roth M. 1987. Zur Rückstandsituation zugelassener Varroatose- bekämpfungsmittel in Honig. Lebensmittelchem. Gerichtl. Chem., 4: 107-109.
 • Leconte Y., Arnold G., Trouiller J., Masson С., Chappe В., Ourisson G. 1989. Atraction of the parasitic mite Varroa to the drone larvae of honey bees by simple aliphatic esters. Science, 245: 638-639.
 • Leconte Y, Cornuet J. M. 1990. Variability of the postcapping stage duration of the worker brood in three different races of Apis mellifera. In: Present status of Varroatosis in Europe and progress in the Varroa mite control. Cavalloro R. (ed.). Proc. E.C. Expert's Group Meeting, Udine. C.E.C., Luxembourg: 171-174.
 • Maul V., Klepsch A., Assmann-Werthmüller U. 1988. Das Bannwabenverfahren als Element imkerlicher Betriebsweise bei starkem Befall mit Varroa jacobsoni Oud. Apidologie, 19: 139-154.
 • Meixner M. 1993. Untersuchung über die Trennschärfen von Biometrischen und Elektrofore- tischen Methoden in der intraspeziefischen Taksonomie von Apis mellifera. Ph.D. Thesis. J.W. Goethe-Universität. Frankfurt/Mein.
 • Milani N. 1993. Possible presence of fluvalinate resistant strains of Varroa jacobsoni in northern Italy. IBRA Symposjum: New Perspectives on Varroa jacobsoni. Řež. Czech Republic.
 • Milani N. Chiesa F. 1990. Some factors affecting the reproduction of Varroa jacobsoni Oud. under laboratory conditions. Apicoltura, 6: 33-42.
 • Moosbeckhofer R. 1992. Beschädigte Varroamilben im natürlichen Totenfall bei Völkern von Apis mellifera carnica. Ann. UMCS. Sectio DD, 47: 29-33.
 • Moosbeckhofer R., Kolich A. 1990. Nachwirkung von Apistan nach der Entfernung der Streifen. Bienenvater, 111: 3-9.
 • Moretto G., Goncalves L. S., De Jong D. 1991a. Africanized bees are more efficient at removing Varroa jacobsoni - Preliminary data. Am. Bee J., 131 (7): 434.
 • Moretto G., Goncalves L. S., De Jong D., Bichuette M. Z. 1991b. The effects of climate and bee race on Varroa jacobsoni infestation in Brazil. Apidologie, 22: 197-203.
 • Moritz R. F. A 1983. Homogeneous mixing of honeybee semen by centrfugation. J. Apicult. Res., 22: 249-255.
 • Moritz R. F. A. 1984a. Spermaverdünner und homogene Spermamischung bei der künstlichen Besamung der Bienenkönigin (Apis mellifera L.). Apidologie, 15: 269-271.
 • Moritz R. F. A. 1984b. The effect of different diluents on the insemination success in the honeybee using mixed semen. J. Apicult. Res., 23: 164-167.
 • Moritz R. F. A. 1985. Heritability of the postcaping stage in Apis mellifera and its ralation to varroatosis resistance. J. Hered., 76: 267-270.
 • Mortiz R. F. A. 1989. Möglichkeiten und Grenzen der Resistenzzucht bei der Honigbiene. Imkerfreund 44 (4): 137-138.
 • Moritz R. F. A., Hänel H. 1984. Resricted development of the parasitic mite Varroa jacobsoni Oud. in the Cape honeybee Apis mellifera capensis Esch. Z. Angew. Entomol., 97: 91-95.
 • Moritz R. F. A., Jordan M. 1992. Selection of resistance against Varroa jacobsoni across caste and sex in the honeybee (Apis mellifica L., Hymenopters: Apidae). Exp. Appl. Acarol., 16: 345-353.
 • Moritz R. F. A., Mautz D. 1990. Development of Varroa jacobsoni in colonies of Apis mellifera capensis and Apis mellifera carnica. Apidologie, 21: 53-58.
 • Morse R. A., Miska D., Masenheimer J. A. 1991. Varroa resistance in U.S. honey bees. Am. Bee J.,131(7): 433-434.
 • Otten c. 1991. Vergleichende Untersuchungen zum Populationswachstum von Varroa jacob­soni in Völkern von Apis mellifera L. unterschiedlicher geographischer Herkunft. Ph.D. Thesis. J.W. Goethe-Universität. Frankfurt/Mein.
 • Otten C., Fuchs S. 1990. Saisonale Unterschiede im Reproduktionsverhalten von Varroa jacobsoni in Völkern der Rassen Apis mellifera carnica, Apis mellifera ligustica, Apis mellifera mellifera. Apidologie, 20: 367-368.
 • Pechhacker H. 1991. Zur Rückstandsfrage im Rahmen der Varroabehandlung. Bienenvater, 112 (2): 46-48.
 • Pechhacker H. 1992. Methoden und Erfahrungen in der Varroaresistenzzucht in Lunz. Biene­nvater, 113 (9): 313-315.
 • Peng Y. S., Fang Y., Xu S., Ge L. 1987a. The resistance mechanism of the Asian honey bee, Apis cerana Fabr., to an ectoparasitic mite, Varroa jacobsoni Oudemans. J. Invertebr. Pathol., 49: 54-60.
 • Peng Y. S. C., Fang Y., Xu S., Ge L., Nasr M. E. 1987b. Response of foster Asian honeybee (Apis cerana Fabr.) colonies to the brood of european honeybee (Apis mellifera L.) infested with parasitic mite, Varroa jacobsoni Oudemans. J. Invertebr. Pathol., 49: 259-264.
 • Ramirez B. W. 1986. A hypothesis of the function of the juvenile hormone of the host in sexual maturation and oviposition of Varroa jacobsoni (Acari: Mesostigmata, Varroidae). Rev. Biol. Trop., 34: 157-160.
 • Ramirez B. W., Otis G. 1986. Developmental phases in the cycle of Varroa jacobsoni, an ectoparasitic mite on honey bees. Bee World, 67: 92-97.
 • Rath W. 1991. Erfahrungen mit Bienen und parasitischen Milben im Thailand. ADIZ, 25 (3): 12-16.
 • Rath W. 1992. The Key to Varroa: The drones of Apis cerana and Their Cell Cap. Am. Bee J.,132 (5): 329-331.
 • Rath W., Drescher W. 1990. Response of Apis cerana Fabr. towards brood infested with Varroa jacobsoni Oud. and infestation rate of colonies in Thailand. Apidologie, 21: 311-321.
 • Rehm S. M., Ritter W. 1989. Sequence of the sexes in the offspring of Varroa jacobsoni and the resulting consequences for the calculation of the developmental period. Apidologie, 20: 339-343.
 • Ritter W. 1986. Neuester Stand der diagnostischen und teraupeutischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Varroatose. Vet. Med. Rev., 1: 3-16.
 • Ritter W. 1987. Parasitic mites and their control: A general overview. Workshop on Parasitic Bee Mites and their Control. Poland, Puławy. FAO OUN: 135-154.
 • Ritter W. 1988. Medications registered in Western Europe for Varroatosis control. Apidologie, 19: 113-16.
 • Ritter W. 1990a. Entwicklung der Varroamilbenpopulation in behandelten und unbehandel­ten Völkern in Tunesien. Apidologie, 21: 368-370.
 • Ritter W. 1990b. Entwicklung einer Varroatoleranz in Bienenvölkern in Tunesien. ADIZ, 24 (10): 6-10.
 • Ritter W. 1991. Behandlung ohne Ende oder die Fortsetzung des Dilemmas? ADIZ, 25 (9): 26-28.
 • Ritter W., De Jong D. 1984. Reproduction ofVarroa jacobsoni in Europe, the Meddle East and tropical South America. Z. Angew. Entomol., 98: 55-57.
 • Ritter W., Lecklerq E. 1987. Entwicklung der Biene- und Varroamilben-Population in Gebie­ten mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Reinvasion. Tierärztliche Umschau, 42 (7): 548-551.
 • Ritter W., Ruttner F. 1980. Neue Wege in der Behandlung der Varroatose. ADIZ, 14 (4): 151-155.
 • Ritter W., Schneider-Ritter U. 1987. Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae in Bienenvölkern von Apis mellifera in Thailand. Apidologie, 18: 384-386.
 • Romaniuk R., Duk S. 1983. Sezonowa dynamika rozwoju Varroa jacobsoni w nie leczonych rodzinach pszczelich. Med. Wet., 39 (12): 725-727.
 • Rosenkranz P. 1990a. Der Einfluß larvaler Bienenhämolyphe auf die Fertilität von Varroa jacobsoni in europäischen und afrikanisierten Bienenvölkern. Apidologie, 20: 370-372.
 • Rosenkranz P. 1990b. Wirtsfaktoren in der Steuerung der Reproduktion der parasitischen Bienenmilbe Varroa jacobsoni in Völkern von Apis mellifera. Ph.D. Thesis, Eberhard- Karls-Universität. Tübingen.
 • Rosenkranz P. 1992. Alternative Konzepte der Varroatose-Bekämpfung. Imkerfreund, 47 (1): 5-14.
 • Rosenkranz P., Engels W. 1985. Konsequente Drohnenbrutentnahme, eine wirksame biotechni­sche Maßnahme zur Minderung von Varroatose-Schäden an Bienenvölkern. ADIZ, 28 (9): 265-271.
 • Rosenkranz P., Issa M., Rachinsky A., Strambi A., Strambi C., Röpstorf P. 1989. Honeybee-Varroa relationships: a comparison of afrikanized and carniolan colonies. In: Present status of Varroatosis in Europe and progress in the Varroa mite control. Cavalloro R. (ed.). Proc. E.C. Expert's Group Meeting, Udine. C.E.C., Luxembourg: 193-198.
 • Rosenkranz P., RachinskyA., StrambiA., Strambi C., Röpstorf P. 1990. Juvenile Hormone Titer in Capped Worker Brood of Apis mellifera and Reproduction in the Bee Mite Varroa jacobso­ni. Gen. Comp. Endocrinol., 78: 189-193.
 • Rosenkranz P., Stürmer M. 1992. Ernährungsabhängige Fertilität der Varroa-Weibchen in Arbeiterinnen-Brut von Apis mellifera carnica und Apis mellifera capensis. Ann. UMCS. Sectio DD: 55-59.
 • Rosenkranz P., Tewarson N. C., Engels W. 1984. Optimal host Selektion by reproductive female Varroa jacobsoni. In: Advance in Invertebrate Reproduction. Engels W. (ed.). Elsevier Amsterdam, N.Y., Oxford. 3: 628.
 • Rosenkranz P., Tewarson N., RachinskyA. 1992. Experimentelle Infection von Arbeiterinnenbrut mit Varroa-Weibchen bei Apis cerana indica und Juvenilhormon Titer der Bienenlarven. Working group of the Apicultural Institutes in Germany. Lehnitz.
 • Röpstorf P. 1989. Vergleichende Untersuchungen zur Entwicklung der Varroa-Milbe an der ägiptischen Honigbiene Apis mellifera lamarkii und Apis mellifera carnica. Apidologie, 20: 512-514.
 • Ruijter A. De. 1986. Reproduction of Varroa mites during successive brood cycles of the honeybee. Apidologie, 18: 321-326.
 • Ruttner F. 1981. Königinnenzucht. Biologische Grundlagen und Technische Anleitungen. Apimondia Verlag, Bukarest. 348 pp.
 • Ruttner F. 1988. Biogeography and taxonomy of honeybees. Springer-Verlag, Berlin, Germa­ny. 284 pp.
 • Ruttner F. 1991. Auf dem Wege zu einer varroatoleranten Carnica. ADIZ., 25 (11): 10-15.
 • Ruttner F. 1992. Naturgeschichte der Honigbienen. Ehrenwirth Verlag GmbH, München, Germany. 357 pp.
 • Ruttner F., Hänel H. 1992. Active defense against Varroa mites in Carniolan strain of honeybee (Apis mellifera carnica Pollmann). Apidologie, 23: 173-187.
 • Ruttner F., Marx H., Marx G. 1984. Beobachtungen über eine mögliche Anpassung von Varroa jacobsoni an Apis mellifera in Uruguay. Apidologie, 15: 43-62.
 • Sakofski F. 1989. Transfer of Varroa jacobsoni by robbing. In: Present status of Varroatosis in Europe and progress in the Varroa mite control. Cavalloro R. (ed.). Proc. E.C. Expert's Group Meeting, Udine. C.E.C., Luxembourg: 177-181.
 • SAS User's Guide: Statistics. 1985. Version 5 Edition. Cary, NC, SAS Institute Inc.
 • Schneider P., Drescher W. 1987. Einfluß der Patrasitierung durch die Milbe Varroa jacobsoni Oud. auf das Schlupfgewicht, die Gewichtsentwicklung der Hypopharynxdrüsen und die Lebensdauer. Apidologie, 18: 101-110.
 • Schousbue C. 1990. Seasonal variation in duration of capped stage in the development of bee brood. In: Proceedings of the International Symposium on Recent Research on Bee Pathology. Ritter W. (ed.). Apimondia, Gent: 52-53.
 • Schulz A. 1984. Reproduction und Populationsentwicklung der parasitischen Milbe Varroa jacobsoni Oud. in Abhängigkeit vom Brutzyklus ihres Wirts Apis mellifera L. Apidologie, 15: 401-420.
 • Sulimanovic D., Ruttner F., Pechhacker H. 1982. Studies on the biology of reproduction in Varroa jacobsoni. Honeybee Sci., 3: 109-112.
 • Śledziński В. 1993. Przydatność krajowych preparatów III generacji do zwalczania warrozy u pszczół. 10. Konferencja Naukowa "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna". Materiały konferencyjne: 29.
 • Thrybom В., Fries I. 1991. Develpment of infestations by Varroa jacobsoni in hybrid colonies of Apis mellifera monticola and Apis mellifera ligustica. J. Apicult. Res., 30 (3/4): 151-155.
 • Wallner A. 1989. Auf der Suche nach der varroaresistenten Biene. Bienenwelt, 31: 257-259.
 • Wallner A 1990. Beobachtungen natürlicher Varroaabwehrreaktionen in meinen Biene­nvölkern. Bienenvater, 111: 299-300.
 • Wallner A. 1992. Natürliche Varroaabwehr - Volk 13. Bienenvater, 113: 57-58.
 • Wallner K. 1992a. Uber die Rückständsbildung im Wachs nach Anwendung von Varroaziden. I Polnisch-Deutsches Symposium "Fortschritte bei der Varroatoseforschung". Resümes der Vorträge: 64.
 • Wallner K. 1992b. Diffusion von Varrroazid-Rückständen von Wachs in Honig. Apidologie, 23: 387-389.
 • Wallner K. 1992c. Rückstände von Varroabekämpfungsmitteln im Bienenwachs und ihr Einfluß auf die Honigqualität. Ann. UMCS. Sectio DD, 47: 119-121.
 • Wienands A. 1988. Synopsis der weltweit gegen die Varroa-Milbe der Honigbienen eingesetz­ten Präparate. ADIZ, 22 (8): 313-315.
 • Wilde J. 1992a. Problem odporności na warrozę a nowe kierunki w hodowli pszczół. Pszcze­larz Polski, 3 (1): 11-12.
 • Wilde J. 1992b. Mechaniczne zwalczanie warrozy. Pszczelarstwo, 43 (5): 10-11.
 • Wilde J. 1992c. Pszczoły kraińskie - zabójczynie Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo, 43 (10): 9-11.
 • Wilde J. 1993a. Zmiana morfologii przedniego skrzydła u Apis mellifera capensis krzyżowa­nej wypierające trutniami Apis mellifera carnica. 30. Naukowa Konferencja Pszczelar­ska. Puławy. Streszczenia referatów: 46-47.
 • Wilde J. 1993b. Próba wyznaczenia korelacji pomiędzy długością trwania stadium czerwiu zasklepionego a niektórymi pomiarami biometrycznymi skrzydła pszczoły, wykonywany­mi techniką komputerową. 30. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 45.
 • Wilde J. 1993c. Hodowla pszczół o skróconym okresie rozwoju stadium czerwiu zasklepionego jako próba uzyskania pszczół odpornych na Varroa jacobsoni. 10. Konferencja Naukowa "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna". Materiały konferencyjne: 30-32.
 • Wilde J. 1993d. Kierunki selekcji i możliwości hodowli pszczół odpornych na warrozę. Cz. I i II. Pszczelarstwo, 44 (8): 15-16 i (9): 17.
 • Wilde J. 1993e. Warroza i ekologiczny miód. Pszczelarstwo, 44 (10): 20-21.
 • Wilde J., Fuchs S. 1993. Testowanie odporności wobec Varroa jacobsoni pszczół o zróżnicowa­nym okresie stadium postlarwalnego w małych rodzinkach pszczelich. 30. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 47-48.
 • Wilde J., Koeniger N. 1992a. Verkürzung der Zellverdeckelungsdauer der Arbeiterinnenbrut von Apis mellifera carnica durch Einkreuzung von Apis mellifera capensis. 13. Tagung der Deutschsprachigen Internationale Union zum Studium der Sozialen Insekten (IUS- SI). 10-12 Maj 1992 in Blaubeuren. Zusammenfassung: 59.
 • Wilde J., Koeniger N. 1992b. Fortschritte bei der Verkürzung der Zellverdeckelungsdauer der Arbeiterinnenbrut von Apis mellifera carnica. Ann. UMCS. Sectio DD, 47: 133-136.
 • Wilde J., Koeniger N. 1992c. Beeinflussung der Verdeckelungsdauer der Arbeiterinnenzellen von Apis mellifera carnica durch Einkreuzen von Apis mellifera capensis. Apidologie, 23 (4): 429-431.
 • Wilde J., Koeniger N. 1992d. Hodowla i selekcja pszczół o krótkim czasie trwania stadium czerwiu zasklepionego. 29. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Streszczenia referatów: 41-43.
 • Wilde J., Siuda M. 1992. Próba selekcji na skrócenie stadium czerwiu zasklepionego u pszczoły miodnej Apis mellifera carnica. Ann. UMCS. Sectio DD, 47: 137-140.
 • Woyke J. 1985. Biologiczne zwalczanie Varroa jacobsoni. Pszczelarstwo, 36 (9): 5-6.
 • Woyke J. 1987a. Infestation of honeybee (Apis mellifera) colonies by the parasitic mites Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae in south Vietnam and results of chemical treatment. J. Apicult. Res., 26: 64-67.
 • Woyke J. 1987b. Comparative population dynamics of Tropilaelaps clareae and Varroa jacob­soni mites on honeybees. J. Apicult. Res., 26 (3): 196-202.
 • Woyke J. 1989. Breeding of Honey Bees Resistant to Varroa jacobsoni. Am. Bee J. 129 (1): 21-23.
 • Woyke J. 1992. Przyczyny różnego stopnia inwazji Varroa w strefie umiarkowanej i tropikal­nej. I. Polsko-Niemieckie Sympozjum "Postępy w badaniach nad warrozą". Streszczenia referatów: 40-41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-065122bb-3546-4255-a01c-dd76fc3ce59d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.