PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 359 |
Tytuł artykułu

Dzialalnosc inwestycyjna i modernizacyjna przemyslu spozywczego w latach 1992-1993

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Aktywność inwestycyjna, w tym zwłaszcza modernizacja i rozbudowa instalacji technologicznych, jest niezbędna dla przetrwania i rozwoju podmiotów gospodarczych w warunkach konkurencji rynkowej. Z tego względu IERiGŻ prowadzi badania nad kierunkami, dynamiką i zróżnicowaniem skali inwestowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W przedstawionym fragmencie badań wykorzystano dane GUS z lat 1992 - 1993 z 1250 przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 50 osób i z 2150 podmiotów, posiadających powyżej 5 pracowników. Zbiorowości te pochodzą z 20 branż przemysłu spożywczego. Stwierdzono spadek poziomu inwestowania w ostatnim okresie. W 1992 r. przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 50 osób, wydały na inwestycje łącznie 9.2 bln zł, podczas gdy w 1993- ok. 7.3 bln zł. Łączy się to z faktem odstępowania od kredytów, o czym świadczy wzrost zdolności samofinansowania inwestycji (stosunek akumulacji kapitału do nakładów inwestycyjnych) z 0.47 w 1992 r. do 0.81 w trzech pierwszych kwartałach 1993r. Wśród branż przemysłu spożywczego wyższą stopę inwestowania (stosunek procentowy nakładów inwestycyjnych do wartości majątku trwałego brutto) posiadają te, które produkują używki i słodycze (w 1992 r. stopa ok. 14-17%), niż te, które zajmują się przerobem surowców rolnych (ok.6-7 %, wobec średniej - ok. 8%). Ponadto wyższą stopą inwestowania odróżniają się firmy prywatne i sprywatyzowane na tle przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek Skarbu Państwa. Występują też bardzo duże (nawet kilkudziesięciokrotne) rozpiętości skali inwestowania w obrębie poszczególnych branż, co wskazuje na niejednakowy stopień adaptowania się przedsiębiorstw do warunków rynkowych.
RU
Инвестиционная активность, а прежде всего модернизация и расширенное строительство технологических установок - это необходимые действия для сохранения и развития хозяйственных субъектов в условиях рыночной конкуренции. В связи с этим, Институт экономики сельского хозяйства и продовольствия проводит исследования в области направлений, динамики и дифференцирования масштаба капиталовложений в предприятия пищевой промышленности. В представленной части исследований использованы данные ГСУ за 1992-1993гг. из 1250 предприятий с занятостью свыше 50 человек и из 2150 объектов с занятостью свыше 5 человек. Эти единицы представляют 20 отраслей пищевой промышленности. Замечено снижение, в последнем периоде, уровня капиталовложений. В 1992г. капиталовложения предприятий с занятостью свыше 50 человек составляли 9,2 биллионов зл., в то время как в 1993г. - 7,3 биллиона зл. Это связано с фактом отхождения от кредитов, о чем свидетельствует рост способности самофинансирования капиталовложений (соотношение аккумуляции капитала и капиталовложений): с 0,47 в 1992г. до 0,81 в трех первых кварталах 1993г. Среди отраслей пищевой промышленности большую степень капиталовложений (процентное отношение капиталовложений и стоимости основных средств брутто) имеют те отрасли, которые производят пищевкусовые вещества и сладости (в 1992г. 14-17%), чем те, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного сырья (примерно 6-7% по отношению к средней 8%). Кроме того, более высокой степенью капиталовложений отличаются частные фирмы и приватизированные на базе государственных предприятий, кооперативов и обществ Государственной казны. Наблюдается также очень большой (даже в несколько десятков раз) диапозон масштаба капиталовложений в пределах отдельных отраслей, что указывает на различную степень приспособленности предприятий к рыночным условиям.
EN
Investment activity, especially modernization and enlargement of the technological lines, is necessary for the economic units in order to survive and to develop under conditions of market competition. That is why the Institute of Agricultural and Food Economics has conducted studies on directions, dynamic and diversification of the scale of investments in the food processing enterprises. The results presented base on the GUS data of 1992-1993 for 1250 enterprises employing over 50 workers, and 2150 units with over 5 workers. They come from 20 branches of the food processing industry. The reduction of investment activity has occurred in recent year. In 1992 enterprises employing over 50 workers spent more than 9.2 bln zlotys for investments, while in 1993 only about 7.3 bln zlotys. This can be related to the increasing ability for self-financing ( capital accumulation to investment outlays ratio ) of the investment outlays from 0.47 in 1992 to 0.81 in the first three quarters of 1993. In this situation some of the enterprises do not use bank credits. Among the food processing branches these producing sweets and stimulants show higher investment rate (investment outlays to the value of gross real estate ratio). This rate amounted to 14-17 percent in 1992. Enterprises dealing with processing of agricultural raw materials have lower investment rate (about 6.7 percent comparing to 8 percent on the average). What is more, higher rate of investment characterize private firms, those having been privatized on the base of former state and cooperative enterprises, and State Treasury Joint-stock Companies. A very much differentiated scale of investments appears within particular branch. This proves that enterprises adjust to the market conditions in different way.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-00c34114-ce1a-462e-87e1-c7fa9c488761
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.