PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/III |
Tytuł artykułu

Wdrażanie dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki wodnej w międzynarodowym dorzeczu Odry

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Implementation of UE directives in the field of water management in the international Odra river basin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gospodarka wodna jest działem gospodarki narodowej obejmującym m.in. zagadnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz ochrony przed powodzią, a także kształtowanie zasobów dla potrzeb ludności i gospodarki. Poprawie jakości wód w całym dorzeczu Odry służy wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz inne działania i programy mające znaczący wpływ na poprawę stanu ilościowego, a także jakościowego wód. Natomiast ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Wspólnoty Europejskiej oraz właściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może stwarzać powódź, jest celem Dyrektywy Powodziowej. Platformę koordynującą wdrażanie obu tych Dyrektyw w Między-narodowym Obszarze Dorzecza Odry stanowi Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W pracy opisano stan zaawansowania prac związanych z wdrażaniem obu dyrektyw w międzynarodowym dorzeczu Odry i podkreślono fakt, iż współpraca trójstronna w dorzeczu Odry powinna zapewnić prawidłową koordynację wszelkich działań poszczególnych państw, co przyczyni się do należytej realizacji polityki wodnej Wspólnoty Europejskiej w zakresie poprawy stanu środowiska wodnego.
EN
Water management is a field of the national economy, which includes, among others, issues of water protection against pollution and against flood, and also resources management for the need of both society and economy. The implementation of Water Framework Directive and other activities and programs, which have a significant impact on quantitative and qualitative water condition, serve the water quality improvement in the whole Oder river basin area. Whereas reducing both the flood risk and the consequences of floods in the countries of the European Community and the proper flood risk management is the purpose of Flood Directive. The platform for coordinating the implementation of both directives in the International Oder River Basin District is the International Commission for the Protection of the Oder River against Pollution. The paper describes the progress made in implementation of both directives in the international Oder river basin. It also highlights the fact that the trilateral cooperation in the Oder basin should provide competent coordination of all actions of individual states, which would contribute to the proper implementation of European Community water policy in the field of improving the water environment.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.101-110,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, ul.M.Curie-Skłodowskiej 1, 50-381 Wrocław
autor
  • Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, ul.M.Curie-Skłodowskiej 1, 50-381 Wrocław
Bibliografia
  • Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999, s. 12.
  • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
  • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
  • Janiszewski W., Gospodarka wodna Polski, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 126. „Koncepcja wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzanianim (Dyrektywa Powodziowa) na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”,dokument wewnętrzny MKOOpZ, listopad 2011, s. 10.
  • Plan Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry, Raport dla Komisji Europejskiej, MKOOpZ, Wrocław, 2010.
  • Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem z dnia 11 kwietnia 1996 roku, Dz.U. nr 79 poz. 886 z 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8cf90a68-f429-4559-b323-98decb5103b7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.