PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 101 |
Tytuł artykułu

Występowanie Solidago sp. w obrębie zróżnicowanych biotopów na obrzeżach Szczecina

Warianty tytułu
EN
Occurrence of Solidago sp. within differentiated biotops in the outskirts of Szczecin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badanie zbiorowisk roślinnych z obecnością solidago canadensis L. i S. gigantea Aiton przepro-wadzono w dwóch zróżnicowanych biotopach - na wieloletnio odłogowanych polach uprawnych oraz porzuconych łąkach przyleśnych. Odłogowane pola uprawne charakteryzują się występowa¬niem dwóch typów gleb - czarnych ziem zdegradowanych (Dz) i gleb brunatnych właściwych (B). Wytworzone są one głównie z gliny lekkiej zalegającej płytko na glinie średniej (gfgś), o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Obszar łąk przyleśnych położony jest w obniżeniu i charakteryzuje się glebą murszowo-mineralną (M ps-pl), wytworzoną z piasku słabogliniastego murszastego, płyt¬ko zalęgającego na piasku luźnym. Odczyn jej jest lekko kwaśny lub zasadowy. Na odłogowanych polach uprawnych występują fitocenozy Artemisio-Tanacetetum vulgaris z dominacją dwóch gatun¬ków charakterystycznych Tanacetum vulgaris (S=V, D=2408) i Artemisia vulgaris (S=V, D=1407). Większość płatów tego ruderalnego zbiorowiska zdominowały dwa kenofity - Solidago canadensis i Helianthus tuberosus. W 8 płatach zbiorowiska, na 27 wykonanych zdjęć, Solidago canadensis tworzy agregacyjne skupienia. Na porzuconych łąkach przyleśnych, na glebie murszowo-mineral- nej dominuje zbiorowisko z Solidago canadensis (S=V, D=8250). Gatunek ten osiąga 4. i 5. stopień ilościowości i tworzy agregacyjne skupienia we wszystkich płatach. Solidago gigantea notowano rzadko i z małym pokryciem (S=I, D=100). W badaniach określono świeżą fitomasę nawłoci na powierzchni 1 m2 w 10 próbach. Średnia jej wielkość w przeliczeniu na 1 ha wynosiła 25,3 ton.
EN
The studies of plant communities with the presence of Solidago canadensis L. i S. gigantea Aiton were carried out in two differentiated biotops - on long-term fallow arable fields and on abandoned meadows adjacent to forests. A characteristic feature of the fallow arable fields is the occurrence of two types of soils - degraded black soils and proper brown soils. They are formed from light loam occurring not deep in the ground on medium loam of a slightly acid or neutral reaction. The area of meadows adjacent to forests is located in the depression and is characterised by muck-mineral soils formed from slightly loamy mursh sand, occurring not deep on loose sand. The reaction of these soils is of a slightly acid or alkaline reaction. On fallow arable fields the Artemisio-Tanacetetum vulgaris phytocenoses are found in which two characteristic species Tanacetum vulgaris (S=V, D=2408) and Artemisia vulgaris (S=V, D=1407) dominate. Most patches of this ruderal community were dominated by two kenophytes - Solidago canadensis and Helianthus tuberosus. Out of 27 releves taken, in patches of the community, Solidago canadensis creates aggregation clusters. On abandoned meadows adjacent to forests muck-mineral soils the community with Solidago canaden- sis (S=V, D=8250) dominates. This species reaches the 4th and 5th degree of quantity and it creates aggregation clusters in all the patches. Solidago gigantea was rarely observed and of small cover (S=I, D=100). In the studies, fresh phytomass on the surface of 1 m2 in 10 samples was determined. Its average quantity amounted to 25.3 tons per hectare.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Opis fizyczny
s.39-50,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Biskupski A., Rola J., Kaus A., Włodek S., Sekutowski T., 2011. Technologia zbioru biomasy soli-dago sp. - jej przetwarzanie do celów opałowych, [w:] Mat. Konf. XXXV Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu Rejonizacja chwastów segetalnych nt. Biologia i występowanie solidago sp. w zbiorowiskach roślinnych na odłogach, 6-8 września 2011, Wrocław-Winna Góra: 21.
 • Błońska A., Kompała-Bąba A., Bąba W., 2007. Zbiorowiska roślinne gruntów porolnych na obsza¬rze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i jego obrzeżach, [w:] Spontaniczna flora i roślin¬ność na obszarach wyłączonych z użytkowania rolniczego. Acta Botanica Warmiae et Masu- riae, 4: 147-162.
 • Borowiec S., 1993. Geologia i gleby rejonu Szczecina, [w:] Stan środowiska miasta i rejonu Szcze¬cina, (red. J Jasnowska), STN, Szczecin: 67-78.
 • Czarnecka M., 1996. Współczesny stan klimatu Szczecina, [w:] Współczesne zmiany klimatyczne. Klimat Szczecina i współczesne zmiany klimatyczne w rejonie Morza Bałtyckiego, pod red. Krzysztofa Kożuchowskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Dzwonko Z., 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych Wyd. Sorus. Instytut Botaniki. UJ Kraków.
 • Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • Koźmiński Cz., Czarnecka M., 1993. Klimat miasta Szczecina i okolicy, [w:] Stan środowiska mia¬sta i rejonu Szczecina (red. J. Jasnowska), STN, Szczecin: 49-66.
 • Marszałek E., 1999. Regiony Polski - Pomorze Zachodnie. WSiP, Warszawa.
 • Matuszkiewicz W., 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, War¬szawa.
 • Mazur E., 1993. Fizjografia rejonu Szczecina, [w:] Stan środowiska miasta i rejonu Szczecina (red. J. Jasnowska), STN, Szczecin: 39-43.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Pol¬ski. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • Pawłowski B., 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania, [w:] Szata roślinna Polski. Cz. 1. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 237-268.
 • Ratyńska H. 2001. Roślinność Poznańskiego Przełomu Warty i jej antropogeniczne przemiany. Bydgoszcz, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Rola J., Rola H., 2010. solidago sp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych. Fragm. Agron., 27(3): 122-131.
 • Święs F., 1995. A survey of ruderal vegetation in Poland: phytocenoses with Rudbeckia laciniata L., solidago canadensis L. and s. gigantea Aiton. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio C, Vol. L, 9: 173-197.
 • Węgrzynek B., Urbisz A., Nowak T., 2007. Zbiorowiska starszych nieużytków porolnych na Wyży¬nie Katowickiej (Wyżyna Śląska), [w:] Spontaniczna flora i roślinność na obszarach wyłączo¬nych z użytkowania rolniczego. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 4: 253-268.
 • Woźniak G., Dylewska Z., Błońska A., 2007. solidago canadensis L. i solidago gigantea Aiton w zbiorowiskach z dużym udziałem gatunków łąkowych, [w:] Spontaniczna flora i roślinność na obszarach wyłączonych z użytkowania rolniczego. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 4: 339-352.
 • Wróbel M., 2007. Roślinność przydrożna w sąsiedztwie obszarów wyłączonych z użytkowania rolniczego na Nizinie Szczecińskiej, [w:] Spontaniczna flora i roślinność na obszarach wyłą-czonych z użytkowania rolniczego. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 4: 361-376.
 • Ziarnek M., 2003. Zbiorowiska roślinne kompleksów użytkowania przestrzennego miasta Szcze¬cina i ich antropogeniczne przekształcenia. Cz. I. Praca doktorska. Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody. AR, Szczecin (maszynopis).
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3fd3548d-4b8e-4c10-b9c4-f8ed4af3cfcf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.