PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Pobranie azotu z nawozu mineralnego wzbogaconego izotopem 15N przez pszenżyto jare - wyniki wstępne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Nitrogen uptake by spring triticale from mineral fertilizer enriched with 15N isotope – preliminary results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W badaniach określono wpływ dawki azotu oraz fazy rozwojowej pszenżyta jare-go na pobraną ilość azotu przez tą roślinę z gleby oraz z nawozu mineralnego wzbogaconego w izotop 15N, wyprodukowanego przez „Isotec” w USA. Obliczono współczynniki wykorzystania azotu przez roślinę testową z zastosowanego nawozu metodą różnicową i izotopowego rozcieńczenia. Pszenżyto jare uprawiano w trzech wariantach nawozowych: bez nawożenia azotem oraz po zastosowaniu dawki 30 i 150 kg N·ha-1, w formie siarczanu amonu wzbogaconego w izotop azotu 15N. Oceniono zawartość azotu w poszczególnych częściach roślin (korzenie, łodygi, liście i odpowiednio kwitnące kłosy lub plewy oraz ziarno) w fazie kwitnienia i pełnej dojrzałości pszenżyta jarego. Stwierdzono, że więcej azotu ogółem z nawozu mineralnego pobrało pszenżyto jare nawożone dawką 150 kg N·ha-1 niż dawką 30 kg N·ha-1; więcej w fazie pełnej dojrzałości, niż w fazie kwitnienia. W całkowitej ilości pobranego azotu większy udział miał azot pobrany z gleby (średnio 72,9%) niż z nawozu mineralnego (średnio 27,1%). Wykorzy-stanie azotu z nawozu mineralnego przez pszenżyto jare liczone metodą izotopowego rozcieńczenia i metodą różnicową wynosiło odpowiednio: 50,4% i 42,3% w fazie kwitnienia oraz 42,5 i 40,3% w fazie pełnej dojrzałości. Wykorzystanie azotu obliczone metodą izotopowego rozcieńczenia było większe w fazie kwitnienia niż pełnej dojrzałości pszenżyta, a także większe z nawozowej dawki 30 kg N·ha-1 niż 150 kg N·ha-1. Obliczenia wykonane metodą różnicową wykazały również większe wykorzystanie azotu po zastosowaniu mniejszej niż większej dawki azotu. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic pomiędzy wartościami współczynnika wykorzystania dla terminów zbioru testowej rośliny.
EN
The objective of the study was to determine the effect of nitrogen dose and the de-velopment phase of spring triticale on nitrogen uptake by that plant from the soil and from a mineral fertiliser enriched with isotope 15N, produced by Isotec, USA. The coefficients of nitrogen utilisa-tion from the fertiliser by the test plant were calculated with the differential method and the method of isotopic dilution. Spring triticale was cultivated in three fertilisation variants: without nitrogen fertilisation, and with the application of fertiliser doses of 30 and 150 kg N ha-1 in the form of am-monium nitrate enriched with nitrogen isotope 15N. Estimation was made of the content of nitrogen in particular parts of the plants (roots, stems, leaves, flowering ears or chaff, respectively, and grain) in the flowering and full maturity phases of spring triticale. It was found that a larger amount of total nitrogen was taken up by spring triticale fertilised with the dose of 150 kg N ha-1 than 30 kg N ha-1, and the uptake was higher in the phase of full maturity than in that of flowering. In the total uptake of nitrogen the share of nitrogen taken up from the soil was higher (average of 72.9%) than of nitro-gen taken up from the mineral fertiliser (average of 27.1%). Nitrogen utilisation from the mineral fertiliser by spring triticale, calculated with the method of isotopic dilution and with the differential method was 50.4% and 42.3%, respectively, in the flowering phase and 42.5 and 40.3% in full maturity phase. Nitrogen utilisation calculated with the method of isotopic dilution was higher in the flowering phase than at full maturity of spring triticale, and also higher from the fertiliser dose of 30 kg N ha-1 than 150 kg N ha-1. Calculations with the differential method also showed higher nitro-gen utilisation after the application of the smaller dose of nitrogen. No significant differences were noted between the values of nitrogen utilisation coefficient for the harvest times of the test crop.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
s.39-53,tabl.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • FAOSTAT 2013. FAO Statistics Division, www.faostat.fao.org/.
 • Fotyma E., 2003. Wpływ nawożenia siarką na wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez rośliny uprawy polowej. Nawozy i Nawożenie, 4, 17, 117-136.
 • Fotyma E., Wilkos G., Pietruch C., 1998. Test glebowy azotu mineralnego. Możliwość praktyczne-go wykorzystania. Wyd. IUNG Puławy, 3-37.
 • Jaśkiewicz B., 2009. Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji pszenżyta w Polsce. Fragm. Agron., 26, 2, 72-80.
 • Jessop R.S., 1996. Stress tolerance in newer triticales compared to other cereals. Triticale: today and tomorrow. Dev. Plant Breed., 5, 419-427.
 • Kalbarczyk E., 2010. Zmienność plonu ziarna pszenżyta jarego w Polsce w warunkach różnego nasilenia suszy atmosferycznej. Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ., 1, 47, 20-33.Kalembasa S., 1989. A comparison between the difference method and the isotopic dilution method for assessing the coefficient utilization of nitrogen by oat when applied in top dressing as potas-sium nitrate. Polish J. Soil Sci., 12, 2, 73-78.
 • Kalembasa S., 1995. Zastosowanie izotopów 13N i 15N w badaniach gleboznawczych i chemiczno-rolniczych. Wyd. Nauk.-Tech., Warszawa.
 • Kalembasa S., Carlson R.W., Kalembasa D., 1989. A new method for the reduction of nitrates in total nitrogen determination according to the Kjeldahl method. Polish J. Soil Sci., 22, 2, 21-26.
 • Klikocka H., Sachajko J., 2011. Kompleksowa ocena agrotechnologii ziemniaka i pszenżyta jarego. Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 195, 4.
 • Krupka H.M., 1984. Wybrane problemy biologicznego wiązania azotu atmosferycznego. Wiado-mości Ekologiczne, 30, 3, 249-271.
 • Leśniak P., 2006. Frakcjonowanie trwałych izotopów azotu w obiegu naturalnym - implikacje dla badań zanieczyszczeń wód podziemnych. Przegląd Geologiczny, 54(7), 594-596.
 • Michalski T., Sulewska H., Waligóra H., 1994. Reakcja odmian pszenżyta jarego i pszenicy jarej na przebieg pogody. Zesz. Nauk AR w Szczecinie 162, Rolnictwo, 58, 175-178.
 • Nieróbca P., 2002. Uprawa pszenżyta jarego na glebach lekkich. Agrochemia, 1, 8-10.
 • Okuyama L.A., 1990. Grain yield and yield components of triticale and wheat as a function of water stress. Agronomio do Parana, 14, 94, 53-56.
 • Porporato A., D’odorico P., Laio F., Rodriguez-Iturbe I., 2003. Hydrologic controls on soil carbon and nitrogen cycles. I. Modeling scheme. Adv. Water Res., 26, 45-58.
 • Potarzycki J., 2003. Rola siarki z superfosfatu prostego w nawożeniu jęczmienia jarego. I. Plon i jakość ziarna. Nawozy i Nawożenie, 4, 17, 180-192.
 • Robertson G.P., Groffman P.M., 2007. Nitrogen transformations. (In): Paul E.A. ed., Soil Microbi-ology and Biochemistry, 3rd ed., 341-364.
 • Tilman D., Fargione J., Wolff B., D’Antonio C., Dobson A., Howarth H., Schindler D., Schlesinger W.H. Simberloff D., Swackhamer D., 2001. Forecasting agriculturally driven global environ-mental change. Science, 292, 281-284.
 • Unkovich M., Herridge D., Peoples M., Cadisch G., Boddey B., Giller K., Aloes B., Chalk P., 2008. Measuring plant-associated nitrogen fixation in agricultural systems. Published by ACIAR, Monograph, 136.
 • Wysokiński A., 2013. Ilość azotu biologicznie zredukowanego przez łubin żółty (Lupinus luteus L.) i jego wykorzystanie przez roślinę następczą – żyto ozime (Secale cereale L). Wyd. UPH w Siedlcach, Rozpr. Nauk., 126.
 • Wysokiński A., Kalembasa D., Kalembasa S., 2014. Utilization of nitrogen from different sources by spring triticale (Triticosecale Wittm. ex. A. Camus) grown in the stand after yellow lupine (Lupinus luteus L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 13, 2, 79-92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-18b46485-dba6-42b4-aa34-d0f7938127e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.