PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21(50) | 4 |

Tytuł artykułu

Jakość życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Quality of life in adolescents with Crohn’s disease

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wstęp. Choroba Leśniowskiego-Crohna, z uwagi na swój charakter i specyfikę, obejmuje wiele płaszczyzn życia młodzieży, determinując jego jakość w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Samopoczucie i dobre funkcjonowanie fizyczne i społeczne młodego pacjenta, a zatem jego jakość życia, wpływa na skuteczną kontrolę przebiegu choroby. Cel pracy. Ocena jakości życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 61pacjentów obojga płci, w wieku 13–18 lat, z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego- Crohna, hospitalizowanych z powodu wykonania kontrolnych badań diagnostycznych, zaostrzeń choroby lub podania leku biologicznego. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując standaryzowany kwestionariusz ankiety WHOQOL – BREF, drabinę Cantrila i autorski kwestionariusz ankiety. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności Chi2, testu t dla prób zależnych i niezależnych, korelacji rho Spearmana oraz testu zgodności Chi2. Za poziom istotności przyjęto p< 0,05. Wyniki. Pacjenci, pomimo występowania u nich dolegliwości związanych z chorobą i wpływu choroby na ich życie, oceniają swoją jakość życia jako zadowalającą ich. Również znaczny odsetek pacjentów deklaruje zadowolenie ze swojego stanu zdrowia. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy wiekiem badanych a jakością życia, w szczególności w dziedzinie relacje społeczne – wsparcie społeczne, dziedzinie fizycznej oraz środowiska. Młodzież wysoko oceniła swoją jakość życia w ocenie bieżącej, jak i przewidywanej. Wnioski. Młodzież wykazuje zadowolenie ze swojego codziennego funkcjonowania pod względem biopsychospołecznym, co może być związane z rozumieniem swojej choroby oraz otrzymywanym wsparciem. Kluczowa w podnoszeniu jakości życia młodych pacjentów z L-C jest szeroko zakrojona edukacja dotycząca schorzenia i radzenia sobie z nią oraz umiejętne udzielanie wsparcia w chorobie.
EN
Introduction. Leśniowski-Crohn’s disease, because of its nature and character, affects many spheres in the life of a young person, and determines the quality of life. Wellbeing and good physical and social functioning of adolescent patients, thus their quality of life, are responsible for an effective control over the course of the disease. Objective. Evaluation of the quality of life of adolescent patients suffering from Crohn’s disease. Material and methods. The study covered 61 male and female patients aged 13–18, diagnosed with Leśniowski-Crohn’s disease, who were hospitalized to perform diagnostic check-up tests, due to aggravation of the disease or for administration of biological therapy. The study was performed by the method of a diagnostic survey, using a standardized WHOQOL – BREF questionnaire, the Cantril’s ladder, and a questionnaire designed by the author. The differences between variables were verified using the Chi2 test of independence, T-test for dependent and independent samples, Spearman’s rank correlation and chi square goodness of fit test. The p level p< 0.05 was considered statistically significant. Results. Despite discomfort caused by the disease and its influence on everyday routine, the patients evaluated their quality of life as satisfactory. A considerable percentage of patients were satisfied with their health condition. A statistically significant relationship was observed between the age of the patients and their quality of life, especially in the sphere of Social Relations – social support, and Physical and Environmental spheres. The adolescents evaluated their quality of life, both current and expected, in high terms. Conclusions. Adolescents were satisfied with their daily life functioning from the bio-psycho-social aspect, which may be related with the understanding of own disease and the support obtained. An extensive education concerning the disease and coping with it, as well as skilful provision of support play the key role in the improvement of the quality of life of patients with Crohn’s disease.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

4

Opis fizyczny

s.352–356,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-185fd069-9fe5-4ca2-8a20-dcf716fd60d1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.