PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 1 |
Tytuł artykułu

Określanie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga−Hogarty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Geographical delineation of sugar market basing on Elzinga−Hogarty method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu było określenie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga−Hogarty. Do praktycznego zastosowa-nia metody przyjęto trzy założenia: 1) rynek cukru rozpatrywany był całościowo niezależnie od rodzaju cukru, pochodzenia cukru i rodzaju odbiorcy, 2) punktem wyjścia analizy był rynek Unii Europejskiej traktowany en bloc, 3) graniczna wielkość testów LOFI i LIFO na poziomie 90% („silny” rynek). W artykule wykorzystano dane wtórne dotyczące produkcji, konsumpcji, importu i eksportu cukru na poziomie państw i UE gromadzone przez International Sugar Organization za rok 2013. Rynek cukru został określony poprzez „doklejanie” do siebie kolejno rynków krajowych charakteryzujących się największą wymianą handlową. Rynki były dodawane do momentu, aż zostały spełnione założenia dwóch testów LOFI i LIFO na poziomie 90%. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na określenie rynku cukru rynkiem globalnym obejmującym obszar UE i 30 krajów na świecie. Tak zdefiniowany rynek charakteryzował się produkcją na poziomie 114 mln t, konsumpcją prawie 110 mln t oraz małym udziałem importu i eksportu, odpowiednio na poziomie 10,7 mln t i 11,4 mln t. Określona w artykule definicja przestrzenna rynku cukru jest znacznie szersza w porównaniu z definicjami Komisji Europejskiej i polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istniejąca kontrowersja w definiowaniu zasięgu geograficznego rynku cukru wskazuje na potrzebę kontynuacji badań w tym obszarze.
EN
The aim of the paper was to define geographic scope of the sugar market using Elzinga−Hogarty method. For practical use of this method authors made three assumptions: 1) sugar market was studied integrally independently from type of sugar, its origin and kind of customer, 2) Starting point of the analysis was European Union market 3) LOFI i LIFO tests were established at the level of 90% („strong” market). The authors used secondary data on sugar production, consumption, imports and exports on country and EU level gathered for year 2013 by International Sugar Organization. Sugar market was defined by ‘adding’ in sequence another markets with the greatest trade exchange. The markets were added until the moment the requirements for LOFI and LIFO tests were met at the level of 90%. Results of the research allow the authors to define sugar market as a global market which consists of EU area and 30 other countries in the world. Such market has production of 114 mln tonnes, consumption of 110 mln tonnes and small import at the level of 10,7 mln tonnes as well as small exports at the level of 11,4 mln tonnes. The geographic definition of the sugar market determined in the article is much broader that the ones used by European Commission and Polish Office of Competition and Consumer Protection. The controversion about the geographic scope of sugar market sugests the need for further research in the area.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.22-41,rys.,tyab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Związek Producentów Cukru w Polsce, Warszawa
Bibliografia
 • Artyszak, A. (2008). Rynek cukru w UE po drugim roku reformy. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19), s. 30-35.
 • Artyszak, A. (2010). Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), s. 5-12.
 • Artyszak, A. (2013). Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13(28), s. 7-13.
 • Bourgeois, J.C. (1979). A Measure for Market Delineation. Advances in Consumer Research, vol. 6 (issue 1), s. 514-518.
 • Budzyńska, A. (2013). Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13(28), s. 9-18.
 • Budzyńska, A. (2009). Zróżnicowanie geograficzne cen cukru na świecie. Roczniki Naukowe SERiA, t. 11 (z. 3), s. 50-54.
 • Bugajska, A., Pajewski, T. (2015). Perspektywy rozwoju rynku cukru w świetle nowej perspektywy 2014-2020. Wieś Jutra, nr 1, s. 40-43.
 • Capps, C.S., Dranove, D., Greenstein, S., Satterthwaite, M. (2001). The silent majority fallacy of the Elzinga−Hogarty criteria: a critique and new approach to analyzing hospital mergers. Working Paper 8216, National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA, s. 1-31.
 • Crane, S.E., Welch, P. J. (1991). The Problem of Geographic Market Definition: Geographic Proximity vs. Economic Significance. Atlatntic Economic Jurnal, vol. 19, nr 2, s. 12-20.
 • Chojnacka, K. (2014). Rozwój regionalny w aspekcie przestrzennym – analiza czynnikowa z uwzględnieniem teorii lokalizacji Paula Krugmana. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae – Gospodarka a rozwój regionalny, nr 4, s. 71-90.
 • Chudoba, Ł. (2007). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rynek cukru. W: Gburczyk, S. (red.), Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolno-spożywcze (s. 16-20), Warszawa: IERiGŻ.
 • Chudoba, Ł. (2008). Rynek cukru w Polsce w trakcie wdrażania reformy systemu regulacji. Nowe Cukrownictwo, nr 3-4, s. 13-15.
 • Elzinga, K.G. (1981). Defining geographic market boundaries. Antitrust Bulletin, vol. 26 (nr 739), s. 739-752.
 • Elzinga, K.G., Hogarty T.F. (1973). The Problem of Geographic Market Delineation in Antimerger Suits. Antitrust Bulletin, vol. 18 (nr 45), s. 45-81.
 • Elzinga, K.G., Hogarty, T.F. (1978). The Problem of Geographic Market Delineation Revisited: The Case of Coal. Antitrust Bulletin, vol. 23, s. 1-18.
 • Elzinga, K.G., Swisher, A.W. (2011). Limits of the Elzinga–Hogarty Test in Hospital Mergers: The Evanston Case. International Journal of the Economics of Business, vol. 18 (nr 1), s. 133-146.
 • F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report (2014). Ratzeburg.
 • Hryszko, K., Szajner, P. (2013). Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce. Warszawa: IERGŻ.
 • Hay, G., Hilke, J.C., Nelson, P.B. (1988). Geographic market definition in an international context. Chicago-Kent Law Review, vol. 64 (nr 711), s. 711-739.
 • Iwan, C. ( 2007). The Impact of Privatization With Foreign Involvement on the Restructuring Process of the Sugar Industry in Poland. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Judzińska, A. (2013). Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym. Gazeta Cukrownicza, nr 3, s. 122-127.
 • Kapusta, F. (2011). Burak cukrowy a unijny rynek cukru. Wieś Jutra, nr 1-2/, s. 49-54.
 • Kondrakiewicz, T. (2014). Skutki interwencjonizmu na rynku cukru w Unii Europejskiej. Konteksty Społeczne, t. II, nr 1(3), s. 40-51.
 • Krugman, P. (2010). Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia. Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 1-17.
 • Lipińska, I. (2007). Przemiany na wspólnotowym rynku cukru w nowych warunkach gospodarczych. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 193-208.
 • Malec, J. (2001). Historia uprawy buraków cukrowych w Polsce. W: 175 lat polskiego przemysłu cukrowniczego, Warszawa.
 • Mucha, M. (2010). Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006/2007–2009/2010. Burak cukrowy, nr 3, s. 3.
 • Mucha, M. (2014). Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce. Prezentacja na konferencji pokampanijnej STC, Warszawa.
 • Nolte, S., Grethe, H. (2012). Developments of the EU and world sugar markets in 2011, Sugar Industry, nr 1, s. 40-48.
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022. OECD-FAO 2014.
 • Pietrzak, M. (2014). Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(338), s. 3-21.
 • Pietrzak, M., Mucha, M. (2014). Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowniczego w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107, s. 127-141.
 • Pietrzak, M., Mucha, M. (2015). Delimitacja rynku na przykładzie sektora cukrowniczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(342), s. 122-143.
 • Png, I., Lehman D. (2013). Ekonomia menedżerska. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Rynek Cukru (2015), nr 42, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Scheffman, D.T., Spiller, P.T. (1987). Geographic Market Definition under the U.S. Department of Justice Merger Guidelines. Journal of Law and Economics, vol. 30 (nr 1), s. 165-178.
 • Scherer, F.M. (1970). Industrial Market Structure and Economic Performance. Chicago: RAND McNALLY College Publishing Company.
 • Sleuwaegen, L. (2014). Competitive distortions and state aid to firms. How to define the relevant market? Pobrane z: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2652, data odczytu: 11.12.2014.
 • Sugar Year Book (2014). Londyn: International Sugar Organization.
 • Szajner, P. (2013). Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, z. 1, s. 137-145.
 • Szajner, P. (2014). Zmiany na polskim rynku cukru w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. W: A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek (red.), Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej (s. 116-129). Warszawa: IERiGŻ.
 • Tracy, M. (1997). Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu.
 • Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. The MIT Press, Cambridge MA.
 • Walkenhorst, P. (1998). Restructuring the sugar industry in Poland: Transition from state socialism to the Common Agricultural Policy. Wydawnictwo Bartens.
 • Wårell, L. (2005). Defining geographic coal markets using price data and shipments data. Energy Policy, vol. 33 (issue 17), s. 2216-2230.
 • Wårell, L. (2007). Market Integration and Merger Assessments in the Minerals Industries. Luleå: Doctoral Thesis. Luleå Uniwersity of Technology.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0f42cf8b-5b1a-49be-afb5-582979b3386f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.