PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 08/2 |
Tytuł artykułu

Ocena jakości wody zbiornika Komorów na potoku Milikówka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assesment results of quality study of water from Komorow reservoir on Milikowka brook
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca dotyczy małego zbiornika wodnego Komorów położonego na potoku Milikówka, w km 5,400, w woj. dolnośląskim. Główną funkcją zbiornika jest retencja wody dla rolnictwa i rekreacji. Praca zawiera wyniki badań jakości wody dopływającej do zbiornika, wody retencjonowanej w zbiorniku i odpływającej ze zbiornika, wykonane w okresie od marca do października 2009 roku. Pomiarami objęto następujące wskaźniki jakości wody: azotany, fosforany, temperaturę wody, tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczną, odczyn i przezroczystość wody. Przedstawiono ocenę jakości wód zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz ocenę eutrofizacji wód. Stwierdzono czy badane wody są wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Walory użytkowe wody zbiornika określono, porównując badane wskaźniki z wartościami granicznymi, jakim powinna odpowiadać woda przydatna do kąpieli. Badania wykazały, że wody dopływające do zbiornika Komorów ze względu na azotany przekroczyły wartości graniczne wskaźników jakości wód dla klasy II. Wartości temperatury wody, tlenu rozpuszczonego, przewodności elektrolitycznej i odczynu wody są odpowiednie dla klasy I. Natomiast wody odpływające ze zbiornika pod względem azotanów, temperatury i odczynu wody zakwalifikowano do II klasy, natomiast pod względem wartości tlenu rozpuszczonego i przewodności elektrolitycznej do I klasy jakości wód. Ponadto analiza jakości wód retencjonowanych w zbiorniku Komorów wykazała, że jedynie wartości przezroczystości przekroczyły wartość graniczną dla tego wskaźnika jakości wód, odnoszącą się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak zbiornik wodny, podaną w Rozporządzeniu MŚ z 2008 r. Stwierdzono, że badane wody nie są wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i uznano je także za eutroficzne. Jak wynika z badań jakość wód zbiornika Komorów, ze względu na przezroczystość, nie spełnia kryteriów stawianych wodzie używanej w kąpieliskach. Badania rozpoczęte na terenie zbiornika Komorów dostarczają wstępnych wiadomości na temat jakości wód. W celu uzyskania dokładniejszych danych, badania takie należy kontynuować. Przyczyni się to do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych związanych z użytkowaniem zbiornika przez administratora obiektu – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
EN
The thesis is concerned with a small reservoir Komorów situated on Milikówka Brook in dolnośląskie voivodship. The main function of the reservoir is water retencion for agriculture purposes and recreation. The paper includes the results from the study of the quality of water flowing into the reservoir, water retentioned there, and flowing out of the reservoir. The study was conducted between March and October 2009. Following water quality indicators were taken into consideration: nitrates, phosphates, water temperature, dissolved oxygen, electrolitical conductivity, reaction and water transparency. Evaluation of water quality according to the valid Regulation of Minister for the Environment regarding the means of uniform waters status classification and evaluation of waters eutophication was described in the thesis. Moreover, it was verified whether waters taken into scrutiny are vulnerable to nitrogen compounds pollution coming from the agricultural sources. The usability of water reservoir was estimated by comparision of the water indicators with the limit values characterizing water suitable for swimming. The study revealed that waters flowing into the Komorów reservoir, due to the nitrate values exeeds limit values for 1st class waters. Water temperature, dissolved oxygen, electrolitical conductivity and reaction values classify it as 1st class waters. Waters flowing out of the reservoir, on the other hand, due to the nitrates, temperature and reaction values classify it in the 2nd class, while the values of dissolved oxygen and electrolitical conductivity put it in the 1st class of waters quality. Furthermore, analysis of the retention water of the Komorów reservoir revealed that the limit values were exceeded only with regard to the water transparency, relating to the uniform surface water deposits, such as body of water, announced in Regulation of Minister for the Environment from 2008. It was stated, as well, that analised waters are not vulnerable to nitrogen compounds pollution coming from the agricultural sources and are not eutrophic. The results of the quality study of water from Komorów reservoir state that due to the water transparency, it does not meet the criteria for the suitable watering places. Study conducted in the area of Komorów reservoir gives initial information regarding water quality. In order to receive more detailed information, such study should be continued. It will contribute to the making of the right economical decisions relating to utilization of the reservoir by the facility manager – Lower Silesia Administration of Land Melioration and Water Equipment.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.51-64,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski, ul.Oleska 22, 45-052 Opole
Bibliografia
 • Drabiński A., Radczuk L., Nyc K., Mokwa M. i inni. Program małej retencji wodnej w woj. Dolnośląskim. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Ilnicki P. Przyczyny, źródła i przebieg eutrofizacji wód powierzchniowych. Przegląd Komunalny 2 (125), 2002, s. 35–49.
 • Instrukcja eksploatacji i gospodarowania wodą zbiornika Komorów wykonana na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicyul. Polna Droga 1 z dnia 19.07.1996.
 • Koc J., Skwierawski A. Uwarunkowania jakości wody małych zbiorników na obszarach wiejskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Polska Akademia Nauk, z. 499, Warszawa, 2004, s. 121–128.
 • Kowalewski Z. Actions for small water retention undertaken in Poland. J. Water Land Dev. No. 12, 2008, s. 155–167.
 • Miernik W. Wstępne wyniki badań nad przemianą związków organicznych i biogennych w małym zbiorniku wodnym. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH /INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 4/1/2007, PAN, s. 131-140.
 • Mioduszewski W. Rola małej retencji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska XIII, 2004, s. 293–305.
 • Pawełek J., Spytek M. Stężenie związków biogennych w wodzie potoków dopływających do Zbiornika Dobczyckiego. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH /INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 5/2008, PAN, s. 179–190.
 • Pływaczyk L. Mała retencja wodna i jej uwarunkowania techniczne [w:] Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. L. Tomiałojć (red.). Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1995, s. 141–148.
 • Pokładek R., Nyc K. Możliwości gospodarowania wodą w małych zlewniach rolniczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, PAN, 519, Warszawa 2007, s. 259–268.
 • Przybyła Cz., Mrozik K. Realizacja inwestycji małej retencji w województwie Wielkopolskim w latach 1998-2005. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, z. 528, 2008, s. 449–456.
 • Radczuk L., Drabiński A., Mokwa M., Markowska J., Olearczyk D., Gromada O., Pikul K., Malczewska B. Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim – doświadczenia i perspektywy [w:] Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska.Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław 2006, s. 241–252.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Dz.U. Nr 241, poz. 2093, 2002a.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. Dz.U. Nr 183, poz. 1530, 2002b.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dz.U. Nr 162, poz. 1008, 2008.
 • Wiatkowski M., Czamara W., Kuczewski K. Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych. Monografia nr 67. Instytut Podst. Inż. Środ., PAN, Zabrze 2006, s.122.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-f5dbc473-0a28-45c7-8c9e-a3ebc9900801
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.