PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 527 |
Tytuł artykułu

Postęp w rozwoju nowych technologii w przechowalnictwie warzyw

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Progress in development of vegetable storage technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy omówiono najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii przechowywania warzyw obejmujące różne elementy technologii takie jak: kontrolowana atmosfera, zastosowanie różnego rodzaju opakowań, wykorzystanie 1-metylocy-klopropenu, ozonu, etylenu, gazów szlachetnych, jak również różnych sposobów pozbiorczego traktowania warzyw i wykorzystanie biologicznych preparatów do zwalczania patogenów chorobotwórczych. W ostatnim okresie duży postęp zanotowano w zakresie usprawnienia technologii przechowywania warzyw w kontrolowanej atmosferze poprzez zastosowanie generatorów kontrolowanej atmosfery, absorberów tlenu i dwutlenku węgla, ultraniskich koncentracji O₂ i CO₂ (ULO), dynamicznego systemu kontroli (DCS) warzyw przechowywanych w KA. Jednym z ważniejszych i całkowicie nowych elementów w technologii przechowywania było wdrożenie do praktyki przechowalniczej1-metylocyklopropenu (preparaty SmartFresh™ i EthylBloc™). Zastosowanie tych preparatów pozwala na częściowe zastąpienie kontrolowanej atmosfery lub też znaczną poprawę trwałości i jakości przechowywanych produktów ogrodniczych w normalnej i kontrolowanej atmosferze. Na uwagę zasługuje wdrożenie do praktyki nowoczesnych opakowań umożliwiających uzyskanie zmodyfikowanej atmosfery oraz jej utrzymanie na stałym poziomie przez cały okres składowania, co również przyczyniło się do obniżenia strat i poprawy jakości przechowywanych warzyw. Ciekawym i całkowicie nowym rozwiązaniem będącym na etapie badań ścisłych i wdrożeniowych jest wykorzystanie etylenu do zahamowania wyrastania przechowywanych warzyw i ziemniaków. Duży postęp w ostatnich latach zanotowano w opracowaniu sposobów pozbiorczego traktowania warzyw jak i wykorzystania nowych biologicznych, bezpiecznych dla środowiska środków przeciwko patogenem chorobotwórczym w przechowalnictwie.
EN
The paper describes the latest achievements in the area of vegetable storage technology relating to various elements of this technology such as the use of controlled atmosphere, various types of packaging, application of 1-methylcyclopropene (1-MCP), ozone, ethylene, and noble gases, as well as various methods of post-harvest treatment of vegetables and the use of biological products for the control of postharvest diseases. In recent years, great progress has been made in improving the efficiency of the technology of storing vegetables in controlled atmosphere using the controlled atmosphere generators, oxygen and carbon dioxide absorbers, ultra-low concentrations of O₂ and CO₂ (ULO), and dynamic control systems (DCS) for vegetables stored in CA. One of the more important and entirely new elements in the storage technology was the introduction of 1-methylcyclopropene (products SmartFresh™ and EthylBloc™) to storage practice. The use of these products makes it possible to partly replace controlled atmosphere or else to considerably improve the storage life and quality of horticultural produce stored in normal and controlled atmosphere. The practical implementation of modern types of packaging that make it possible to obtain a modified atmosphere and maintain it at a constant level over the entire storage period, which also helped to reduce losses and improve the quality of stored vegetables is worth noticing. An interesting and entirely new solution still at the scientific research and implementation stages is the use of ethylene to prevent sprouting in stored vegetables and potatoes. A rapid progress in recent years has also been noted in the development of methods of post-harvest treatment of vegetables, as well as in the use of new biological, environmentally-safe products against disease pathogens in storage.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
527
Opis fizyczny
s.15-27,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Pracowania Przechowalnictwa i Fizjologii Rozbiorczej, Instytut Warzywnictwa im.E.Chroboczka, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Adamicki F. 1997. Effect of ultra low oxygen on the storage of some vegetables. Proc.7th Int’l CA Conf. University of California, Davis: 26 - 33.
 • Adamicki F. 2001. The effect of modified interactive packaging (MIP) on post-harvest storage of some vegetables. Vegetable Crops Research Bulletin 54: 213 - 218.
 • Adamicki F. 2003. Effect of controlled atmosphere and temperature on physiological disorders of stored Chinese cabbage (Brassica rapa L. var. Pekinensis). Acta Hort. 600: 297 - 301.
 • Adamicki F. 2005. Effects of pre-harvest treatments and storage conditions on quality and shelf-life of onions. Acta Hort. 688: 229 - 238.
 • Adamicki F., Badełek E. 2003. Wpływ 1-MCP na wybarwianie się, jakość i trwałość przechowalniczą owoców pomidorów. Folia Horticult., Supl. 2003/2: 361 - 363.
 • Adamicki F., Badełek E. 2006. The studies on new technologies for storage prolongation and maintaining the high quality of vegetables. Vegetable Crops Research Bulletin 65: 63 - 72.
 • Adamicki F., Dobrzańska J., Horbowicz M. 1994. Wpływ kontrolowanej atmosfery na jakość i przechowywanie papryki. Biuletyn Warzywniczy XLII: 77 - 85.
 • Adamicki F., Gajewski M. 1999. Effect of controlled atmosphere on the storage of Chinese cabbage (Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Olsson). Vegetable Crops Research Bulletin 50: 61 - 70.
 • Adamicki F., Kosson R. 1998. The effect of cooling methods and modified atmosphere packaging on storage and quality of asparagus (Asparagus officinalis L.). Proceeding of the Sixth Int. Symp. of the European Concerted Action Program Cost’94 „The postharvest treatment of fruit and vegetables-Current Status and Future Prospects”: 81 - 84.
 • Amodio M. L., Rinaldi R., Colelli G. 2005. Effects of controlled atmosphere and treatment with 1-methylcyclopropene (1-MCP) on ripening attributes of tomatoes. Acta Hort. 682: 737 - 742.
 • Anonymous 2000. P-Plus® the technology of freshness for fruit and vegetables. www.daniscoflexible.com.
 • Anonymous 2004. Restrain System Wins Prestigious. AWARD. www.restain.eu.com/press.html.
 • Bangerth F. 1974. Hypobaric storage of vegetables. Acta Hort. 38: 23 - 32.
 • Benkeblia N., Varoquaux P. 2003. Effect of nitrous oxide (N2O) on respiration rate, soluble sugars and quality attributes of onion bulbs Allium cepa cv. Rouge Amposta during storage. Postharvest Biol. and Technology 30: 161 - 168.
 • Binder B. M., Bleecker A. B. 2003. A model for ethylene receptor function and 1-methylcyclopropene action. Acta Hort. 628: 177 - 187.
 • Blankenship S. M., Dole J. M. 2003. 1-Methylcyclopropene: a review. Postharvest Biol. & Technology 28: 1 - 25.
 • Burg S. P. 2006. Postharvest physiology and Hypobaric storage of fresh produce. Int. J. Postharvest Technology and Innovation 1(1): 133 - 138.
 • Crouch I., Snijman H., Taaibosch A. 2005. Commercialisation of Smartfresh™ (1-methylcyclopropene) in the South African apple export market, and its effect on postharvest handling and quality. Acta Hort. 682: 349 - 354.
 • Day B. P. F. 1998. Novel MAP - a brand new approach. Food Manufacture 73(11): 22 - 24.
 • Day B. P. F. 1999. Recent developments in active packaging. South African Food & Beverage Manuf. Review 26(8): 21 - 27.
 • Day B. P. F. 2000. Novel MAP for freshly prepared fruit and vegetables products. Postharvest News and Information 11(3): 29 - 41.
 • Day B. P. F. 2000. High oxygen MAP for Fresh prepared produce and combination products. Conf. Proceedings, Campden & Chorleywood FRA: 118 - 126.
 • Dilley D. R. 2006. Development of controlled atmosphere storage technologies. Stewart Postharvest Review (6/5): 1 - 8.
 • Droby S. 2000. Microbial control of postharvest fruits and vegetables - current status and future outlook. 4th International Conference on Postharvest Science, Abstracts: 3.
 • Droby S. 2006. Integrated control of postharvest pathogens offruits and vegetables: an Overview. Abstract of working group meeting on alternative methods for increasing shelf-life and safety. Cost Action 924, Belgium.
 • Dijkink B. H., Tomassen M. M., Willemsen J. H. A., Doom W. G. 2004. Humidity control during bell pepper storage, using a hollow fiber membrane contactor system. Postharvest Biol. & Technology 32: 311 - 321.
 • Fallik E., Tovia-Alaklai S., Copel A., Wiseblum A., Regev R. 2000. A short hot water rinse with brushing reduces postharvest losses - 4 years of research on a new technology. 4th International Conference on Postharvest Science, Abstracts: 17.
 • Ferguson I. B., Ben-Yehoshua S., Mitcham E. J., McDonald R. E., Lurie S. 2000. Postharvest heat treatment: introduction and workshop summary. Postharvest Biol. & Technology 21: 1 - 6.
 • Geeson J. 1999. The application of microperforated films for MAP of fresh prepared produce. Conf. Proceedings, Campden & Chorleywood FRA: 108 - 116.
 • Guillen F., Castillo S., Zapata P. J., Martinez-Romero D., Valero D., Serrano M. 2006. Efficacy of 1-MCP treatment in tomato fruit. 2. Effect of cultivar and ripening stage at harvest. Postharvest Biol. & Technology 42: 235 - 242.
 • Janisiewicz W. J., Conway W. S., Tworkowski T. J., Leverentz B., Sams C. E. 2000.
 • Improving control of postharvest pome fruits by manipulating biocontrol system and combining it with non-fungicidal methods. 4th International Conference on Postharvest Science, Abstracts: 4.
 • Kader A. A. 2005. Increasing food availability by reducing postharvest losses of fresh produce. Acta Hort. 682: 2169 - 2175.
 • Kostansek E., Pereira W. 2003. Successful application of 1-MCP in commercial storage facilities. Acta Hort. 628: 213 - 219.
 • Ku V. V. V., Wills R. B. H., Leshem Y. Y. 2000. Use of nitric oxide to reduce postharvest loss from horticultural produce. J. Hort. Sci. and Biotechnology 78: 899 - 903.
 • Lesham Y. 1999. Applications of nitric oxide for postharvest control of fresh horticultural produce. Conf. Proceedings, Campden & Chorleywood FRA: 23 - 32.
 • Lurie S. 1998. Postharvest heat treatment of horticultural crops. Hort. Rev. 22: 91 - 121.
 • Nussinovitch A., Lurie S. 1995. Edible coatings for fruits and vegetables. Postharvest News and Information 6(4): 53 - 57.
 • Prange R. K., DeLong J. M. 2003. 1-Methylcyclopropene: The „magic bullet” for horticultural products? Chronica Hort. 43: 11 - 14.
 • Prange R. K., DeLong J. M., Harrison P. A. 2001. Storage humidity and post-storage handling temperature affect bruising and other apple quality characteristics. Acta Hort. 553: 717 - 720.
 • Prange K. R, DeLong J. M., Daniels-Lake B. J., Harrison P. A. 2005. Innovation in controlled atmosphere technology. Stewart Postharvest Review (3/9): 1 - 11.
 • Prange R., Kalt W., Daniels-Lake B. J., Liew Ch. L., Page R. T., Walsh J., Dean P., Coffin R. 1998. Using ethylene as a sprout control agent in stored „Russet Burbank” potatoes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 123(3): 463 - 469.
 • Robak J., Adamicki F. 2007. The effect of pre-harvest treatment with fungicide on the storage potential of root vegetables. Vegetable Crops Research Bulletin 67: 186 - 196, DOI: 10.2478/v 10032-007-0042-4.
 • Rocculi P., Romani S. Rosa M. D. 2005. Effect of MAP with argon and nitrous oxide on quality maintenance of minimally processed kiwifruit. Postharvest Biol. and Technology 35: 319 - 328.
 • Rooney M. 1999. Active and intelligent packaging of fruit and vegetables. Conf. Proceedings, Campden & Chorleywood FRA: 127 - 139.
 • Saltveit M. E. 2003. Is it possible to find an optimal controlled atmosphere? Postharvest Biol. & Technology 27(1): 3 - 13.
 • Sisler E. C., Blankenship S. M. 1996. Method of counteracting an ethylene response in plants. US Patent 5, 518, 988.
 • Skog L. J., Chu C. L. 2001. Effect of ozone on qualities of fruits and vegetables in cold storage. Canadian Journal of Plant Science 81: 773 - 778.
 • Smilancik J. L. 2003. Use of ozone in storage and packaging facilities, in: Washington tree fruit postharvest Conference. December 2-3, Wenatchee.
 • Song J., Fan L., Forney C. F., Hildebrand P. D., Jordan M. A., Renders W., McRae K. B. 2003. Ozone and 1-MCP treatments affects the quality and storage life of fresh carrots. Acta Hort. 628: 295 - 301.
 • Sothornvit R. 2005. Edible film formation and properties from different protein sources and orange coating application. Acta Hort. 682: 1731 - 1738.
 • Suslow T. V. 2004. Ozone applications for postharvest disinfection of horticultural crops. University of California, Davis Publication 8133.
 • Tendaj M., Tendaj B. 2000. Właściwości powłok jadalnych stosowanych w pozbiorczym uszlachetnianiu owoców i warzyw. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 364: 423 - 427.
 • Qadir A. Hashinaga F. 2001. Inhibition of postharvest decay offruits by nitrous oxide. Postharvest Biol. and Technology 22: 279 - 283.
 • Veltman R. H., Verschoor J. A., Ruijsch van Dugteren J. H. 2003. Dynamic control system (DSC) for apples (Malus domestica Borkh. cv.Elstar): optimal quality through storage based on product response. Postharvest Biol. & Technology Vol. 27(1): 79 - 86.
 • Waskar D. P. 2000. Recent trends in postharvest management of fruits and vegetables in developing countries like India. 4th International Conference on Postharvest Science, Abstracts: 10.
 • Watkins C. B., Ekman J. H. 2005. Storage technologies: temperature interactions and effects on quality of horticultural products. Acta Hort. 682: 1527 - 1533.
 • Watkins C. B., Miller W. B. 2005. A summary of physiological processes or disorders in fruits, vegetables and ornamental products that are delayed or decreased, increased or unaffected by application of 1-methylcyclopropene (1-MCP). Publ. of Cornell Univ., Ithaca, New York.
 • Wills R. B. H., Bowyer M. C. 2003. Use of nitric oxide to extend the postharvest life of horticultural produce. Acta Hort. 599: 519 - 521.
 • Wisniewski M. 2000. Non-chemical approaches to postharvest disease control. 4th International Conference on Postharvest Science, Abstracts: 17.
 • Wrzodak A., Adamicki F. 2007. Effect of temperature and controlled atmosphere on the storage of fruit from long-life cultivar of tomatoes. Vegetable Crops Research Bulletin 67: 177 - 186, DOI: 10.2478/v 10032-007-0043-3.
 • Zapotoczny P. Markowski M. 1999. Wpływ podciśnienia na czas przechowywania ogórków. Problemy Inżynierii Rolniczej 2: 55 - 60.
 • Zhang D., Quantick P. C., Grigor J. M., Wiktorowicz R., Irven J. 2000. Effects of argon on CO₂, O₂ and ethylene levels in modified atmosphere packaging of some fresh fruits and vegetables in comparison with nitrogen. 4th International Conference on Postharvest Science, Abstracts: 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-de047e4f-5b11-4238-9510-0a3e89f0cbb2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.