PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 63 | 2 |
Tytuł artykułu

Pollen concentrations of some plants in the air over Olszanica (Bieszczady Niskie Mountains) and Wroclaw in the 2008 season

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Stężenie pyłku wybranych roślin w powietrzu Olszanicy (Bieszczady Niskie) i Wrocławiu w sezonie 2008
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents the results of an analysis of pollen season patterns for taxa which show the strongest allergenic activity (alder, birch, grasses, and mugwort) in 2008 in the air over Wrocław and Olszanica. The study was carried out using the volumetric method (Burkard trap). The results show variation in pollen seasons between the analyzed localities. An attempt was made to find out in which of the sites in question – the urban site or the rural one – there was a greater risk of allergens of the selected plants. The results of the present study show that the alder, birch and grass pollen seasons in 2008 started and ended earlier in Wrocław, and maximum pollen concentrations were definitely lower. But the mugwort pollen season started earlier and ended much later in Olszanica, while maximum pollen concentration of this taxon was more than twice lower than in Wrocław. In 2008 in the investigated localities, the highest pollen concentrations of the plants in question occurred in the following months: alder in February, birch in April, grasses in June, while mugwort in August. In 2008 alder and birch pollen allergen risk was comparable in the investigated urban and rural environment. However, grass and mugwort pollen allergens posed a significantly greater threat in the rural environment than in Wrocław.
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
63
Numer
2
Opis fizyczny
p.97-103,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Palaeobotany, Institute of Geological Sciences, Wroclaw University, Cybulskiego 34, 50-205 Wroclaw, Poland
autor
Bibliografia
 • Ch ł o p e k K., D ą b r ows k a K., 2006. Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Sosnowca w latach 2001-2005. [In:] E. Weryszko-Chmielewska (ed), Pyłek w aeroplanktonie różnych miast Polski. Lublin: 59-70 (in Polish).
 • Ch ł o p e k K., Pi o t r ows k a K., We r y s z k o - C hm i e l ews k a E., D ą b r ows k a -Z a p a r t K., P u c M. M a l k i ewi c z M., L i p i e c A., W i n n i c k a I., K a l i n ows k a E., R a p i e j k o P., Z i e l n i k- J u r k i ewi c z B., 2008a. Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2008 r. / The analysis of mugwort pollen counts in selected Polish cities in 2008. Alergoprofil, 4 (4): 35-39 (in Polish).
 • Ch ł o p e k K., P u c M. M a l k i ewi c z M., Świ e b o c k a E., Mod r z y ń s k i M., R a p i e j k o P., P i o t r ows k a K., We r y s z k o - C hm i e l ews k a E., M y s z k ows k a D., D ą b r ows k a -Z a p a r t K., 2008b. Analiza stężenia pyłku olszy w wybranych miastach Polski w 2008 r. / The analysis of alder pollen counts in selected Polish cities in 2008. Alergoprofil, 4 (2): 37-41 (in Polish).
 • Du b i c k i A., D u b i c k a M., S z yma n ows k i M., 2002. Klimat Wrocławia. [In:] K. Smolnicki, M. Szykasiuk (eds), Środowisko Wrocławia. Informator 2002. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław: 9-25 (in Polish).
 • I g l e s i a s I., M e n d e z J., C omt o i s P., 2003. Aerobiological survey of Alnus pollen in Ourense (N.W. Iberian Peninsula), 1999-2000. Grana, 42: 112-120.
 • Ko n d r a c k i J., 2001. Geografia regionalna Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (in Polish).
 • Ko s i b a A., 1948. Klimat Ziem Śląskich. Wyd. Inst. Śląsk., Wrocław-Katowice (in Polish).
 • L igę z i ń s k i A., R a p i e j k o P., 1994. Koncentracja pyłku roślin w atmosferze Polski. / Plant pollen concentrations in the atmosphere of Poland. Pneumonol. Alergol. Pol. 62: 347-351 (in Polish).
 • Ma l k i ewi c z M., 2006a. Pyłek bylicy (Artemisia L.), pokrzywy (Urtica L.) i babki (Plantago L.) w powietrzu Wrocławia a latach 2002-2004. / Mugwort (Artemisia L.), nettle (Urtica L.), and plantain (Plantago L.) pollen in the atmosphere of Wrocław in the years 2002-2004. Acta Agrobot. 59 (1): 347-354 (in Polish).
 • Ma l k i ewi c z M., 2006b. Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Wrocławia w latach 2003-2005. [In:] E. Weryszko-Chmielewska (ed), Pyłek w aeroplanktonie różnych miast Polski. Lublin: 71-79 (in Polish).
 • Ma l k i ewi c z M., C h ł o p e k K., My s z k ows k a D., We r y s z k o - C hm i e l ews k a E., P i o t r ows k a K., R a p i e j k o A., L i p i e c A., P u c M., 2007. Analiza stężenia pyłku olszy w wybranych miastach Polski
 • w 2007 r. / The analysis of alder pollen counts in selected Polish cities in 2007. Alergoprofil, 3 (2): 35-40 (in Polish).
 • My s z k ows k a D., 2006. Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Krakowa, 2001-2005. [In:] E. Weryszko-Chmielewska (ed), Pyłek w aeroplanktonie różnych miast Polski. Lublin: 21-30 (in Polish).
 • Ne g r i n i A. C., 1992. Pollen as allergens. Aerobiologia, 8: 9-15.
 • Nowo s a d M., 1995. Zarys klimatu Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny w świetle dotychczasowych badań. / An outline of the climate of the Bieszczady National Park and its buffer zone in the light of existing research. Roczniki Bieszczadzkie, 4: 163-183 (in Polish).
 • Obt u ł owi c z K., S z c z e p a n e k K., R a dwa n J., G r z y wa c z M., A d amu s K., S z c z e k l i k A., 1991. Correlation between airborne pollen incidence, skin trick tests and serum immunoglobulin in allergic people in Cracow, Poland. Grana, 30: 136-141.
 • P u c M., 2006. Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Szczecina, 2001-2005. [In:] E. Weryszko-Chmielewska (ed), Pyłek w aeroplanktonie różnych miast Polski. Lublin: 49-57 (in Polish).
 • P u c M., We r y s z k o - C hm i e l ews k a E., P i o t r ows k a K., G r i n n - Go f r o ń A., M y s z k ows k a D., R a p i e j k o P., A n t o n i k P., M a l k i ewi c z M., P u c M., 2006. Stężenie pyłku olszy w powietrzu wybranych miast Polski w 2006 r. / Alder pollen counts in the air of selected Polish cities in 2006. Alergoprofil, 2 (2): 37-42 (in Polish).
 • P u c M., M y s z k ows k a D., L i p i e c A., R a p i e j k o P., We r y s z k o - C hm i e l ews k a E., P i o t r ows k a K., M a l k i ewi c z M., P u c M., Z i e l n i k- J u r k i e wi c z B., My ś l iw y M., G r i n n - Go f r o ń A., Wo l s k i T., W i n n i c k a I., J u r k i ewi c z D., 2009. Pyłek olszy w powietrzu wybranych miast Polski w 2009 r. / Alder pollen counts in the air of selected Polish cities in 2009. Alergoprofil, 5 (1): 49-53 (in Polish).
 • R a p i e j k o P., 2007. Alergeny pyłku olszy. / Alder pollen allergens. Alergoprofil, 3 (3): 28-33 (in Polish).
 • R a p i e j k o P., 2008. Alergeny pyłku roślin. Medical Education, Warszawa (in Polish).
 • R a p i e j k o P., L i p i e c A., Wo j d a s A., J u r k i ewi c z D., 2004. Threshold pollen concentration necessary to evoke allergic symptoms. Int. Rev. Allergol. Clin. 10 (3): 91-94.
 • R a p i e j k o P., S t a n k i ewi c z W., S z c z y g i e l s k i K., J u r k i ewi c z D., 2007. Progowe stężenie pyłku roślin niezbędne do wywołania objawów alergicznych. / Threshold plant pollen concentration necessary to evoke allergic symptoms. Otolaryngol. Pol. 61 (4): 591-594 (in Polish).
 • Ra p i e jko P . , P uc M., We r ys z ko -Chmi e l ews k a E . , P i o t r owsk a K., Mys z kowsk a D . , Mal k i ewi c z M . , C h łop e k K . , Woj d a s A . , Li p i e c A . , R a p i e jko A . , Świe b o ck a E . , P uc M., Mo d r z y ń s k i M., Maj kows k a - Woj c i e chows k a B . , 2008a. Pyłek brzozy w wybranych miastach Polski w roku 2008. / Birch pollen in the selected Polish cities in 2008. Alergoprofil, 4 (2): 54-59 (in Polish).
 • R a p i e j k o P., M a l k i ewi c z M., C h ł o p e k K., P u c M., Z i e l n i k- J u r k i ewi c z B., W i n n i c k a I., L i p i e c A., 2008b. Pyłek traw w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku. / Grass pollen in the air of selected Polish cities in 2008. Alergoprofil, 4 (4): 40-44 (in Polish).
 • S t a c h A., 1996. Pollen fall of certain allergenic plants in Poznań 1992-1995, Contribution to compilation of pollen calendar for Poznań and surrounding area. Ann. Agric. Environ. Med. 3: 99-108.
 • S t a c h A., 2006. Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Poznania, 2001-2005. [In:] E. Weryszko-Chmielewska (ed), Pyłek w aeroplanktonie różnych miast Polski. Lublin: 31-47 (in Polish).
 • S z c z e p a n e k K., 1994. Pollen calendar In Cracow (southern Poland), 1982-1991. Aerobiol. 10 (1): 65-70.
 • We r y s z k o - C hm i e l ews k a E., P i o t r ows k a K., 2006. Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Lublina w latach 2001-2005. [In:] E. Weryszko-Chmielewska (ed), Pyłek w aeroplanktonie różnych miast Polski. Lublin: 105-115 (in Polish).
 • We r y s z k o - C hm i e l ews k a E., P u c M., R a p i e j k o P., 2001. Comparative analysis of pollen counts of Corylus, Alnus and Betula in Szczecin, Warsaw and Lublin (2000-2001). Ann. Agric. Environ. Med. 8: 235-240.
 • Wi h l J. A., I p s e n B., N u c h e l P. B., M u n c h E. P., J a n n i c h e E. P., L o v e n s t e i n H., 1998. Immunotherapy with partially purified and standardized tree pollen extracts. J. Allergy Clin. Immunol. 98: 99-106.
 • Wi n n i c k i T., Z ema n e k B., 1998. Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-ccb7139a-f896-4955-9ce8-e01c751cb4e4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.