PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 542 | 1 |
Tytuł artykułu

Zmiany składu gatunkowego runi w warunkach użytkowania pastwiskowego i symulowanego

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Changes of sward species composition in pasture and simulated utilization conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu sposobu użytkowania na zmiany składu gatunkowego runi. Badania przeprowadzono w latach 2002-2007 w Sosnowicy na glebie mineralnej. W badaniach uwzględniono dwa sposoby użytkowania runi: pastwiskowy (wypas bydła rasy mięsnej Limousine) oraz symulowany (częste koszenie, proporcjonalne do ilości wypasów). Drugim czynnikiem badawczym było 6 mieszanek trawiasto-motylkowatych z gatunkami testowanymi (Poa pratensis, Festulolium braunii, Festulolium loliaceum - 2 rody, Lolium perenne i Festuca pratensis). Natomiast stałymi komponentami mieszanek były: Phleum pratense, Dactylis glomerata i Trifolium repens. Główną uwagę skupiono na udziale mieszańców Festulolium loliaceum w runi w porównaniu do pozostałych gatunków uwzględnionych w badaniach. Skład gatunkowy ulegał znacznym zmianom w latach badań i był uzależniony od sposobu użytkowania runi oraz wysianej mieszanki nasion. Mieszańce Festulolium loliaceum charakteryzowały się w latach badań średnio udziałem zbliżonym do ilości uwzględnionej w mieszance nasion (30%), natomiast w roku 2007 ich udział wynosił 44,1-59,7% (I ród) oraz 43,9-47,6% (II ród). Wśród gatunków testowanych dużym udziałem odznaczały się również Lolium perenne, Poa pratensis i Festulolium braunii, natomiast znacznie mniejszym Festuca pratensis. W runi pastwiskowej zanotowano większy udział Trifolium repens i L. perenne oraz mniejszy udział gatunków z grupy ziół i chwastów.
EN
The aim of this paper was the qualification of the effect of utilization method on the changes of sward species composition. The studies were carried out in 2002-2007 in Sosnowica on mineral soil. There were 2 methods of sward utilization: pasture (grazing by Limousine cattle) and simulated (frequent cutting, proportional to the number of grazing). The second research factor was 6 grass-legume mixtures with tested species (Poa pratensis, Festulolium braunii, Festulolium loliaceum - 2 strains, Lolium perenne and Festuca pratensis). The permanent components were as follows: Phleum pratense, Dactylis glomerata and Trifolium repens. Main attention was paid to the share of Festulolium loliaceum hybrids’ in the sward as compared to the remaining studied species. The species composition changed considerably in the years of the investigations and was dependent on the utilization method of sward and sown mixture. Festulolium loliaceum hybrids were characterized by their share in the sward related to the quantity considered in a seed mixture (30%), however, in 2007 their share ranged 44.1-59.7% (I strain) as well as 43.9-47.6% (II stain). Among the tested species, also Lolium perenne, Poa pratensis and Festulolium braunii were characterized by a high share, however considerably lower than Festuca pratensis. In the pasture sward higher share of Trifolium repens and L. perenne were noted as well as a lower share of species from the herb and weed groups.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
542
Numer
1
Opis fizyczny
s.305-312,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Baryła R. 2001. Zmiany składu gatunkowego runi łąkowej w siedlisku pobagiennym (synteza 30-letnich badań przeprowadzonych w Sosnowicy - rejon Kanału Wieprz-Krzna). Annales UMCS, Sectio E, LVI: 65-76.
 • Baryła R., Kulik M. 2006. Trwałość i stabilność udziału różnych odmian Lolium perenne L. w runi mieszanek pastwiskowych i łąkowych na glebach torfowo-marszowych. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 5(2): 5-13.
 • GUS 2009. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2008 r. Zakład Wyd. Statystycznych, Warszawa: 166 ss.
 • Harkot W. 1997. Wpływ warunków siedliskowych i terminu zbioru pierwszego pokosu na wzrost i rozwój kupkówki pospolitej, tymotki łąkowej i życicy trwałej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 453: 217-224.
 • Jokś W., Zwierzykowski Z., Jokś E., Nowak T. 1994. Agronomic value of Festulolium (Festuca pratensis x Lolium multiflorum) strains, w: Breeding for Quality. Proc. of the 19th Meeting of EUCARPIA Fodder Crops Section, Brugge: 265-266.
 • Kochanowska-Bukowska Z., Łyszczarz R. 1997. Ocena gospodarcza odmian i rodów Festuca pratensis Huds., Festuca arundinacea Schreb., Festuca rubra L. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 451: 197-204.
 • Kozłowski S., Szymkowiak P., Swędrzyński A. 2003. Właściwości biologiczne i chemiczne Poa pratensis w kreowaniu odmian hodowlanych użytkowanych pastwiskowo. Łąkarstwo w Polsce 6: 97-110.
 • Kroehnke R. 1981. Trwałość odmian niektóiych gatunków traw i motylkowatych. Biul. Oceny Odmian 9(1-2): 261-267.
 • Kryszak J., Domański P., Jokś W. 2002. Use value of Festulolium braunii (K. Richter) A. Camus cultivars registered in Poland. Grassland Science in Europe 7: 236-237.
 • Kulik M., Baryła R., Lipińska H. 2004. Zimotrwałość Lolium perenne w runi pastwiskowej i łąkowej na glebie torfowo-murszowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2): 215-220.
 • Kulik M. 2007. Utrzymywanie się monokultury x Festulolium loliaceum (Huds.) P. Foum. na tle innych gatunków w użytkowaniu pastwiskowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 517: 459-466.
 • Łyszczarz R., Dembek R. 2003. Wieloletnie badania nad oceną wczesności, plonowania i wartości pokarmowej polskich odmian kupkówki pospolitej. Biul. IHAR 225: 29-42.
 • Okruszko H. 1991. Wpływ sposobu użytkowania na glebę torfową oraz związane z tym zjawiska i trudności. Biblioteczka Wiad. IMUZ 77: 105-118.
 • Rogalski M. 1996. Rola czynników zoogenicznych w kształtowaniu trwałości i składu florystycznego zbiorowisk pastwiskowych. Rocz. AR Poznań 47: 53-63.
 • Sikorra J., Zimmer-Grajewska M. 2003. Udział odmian i rodów kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.) w składzie florystycznym runi mieszanek użytkowanych kośnie i pastwiskowo. Biul. IHAR 225: 99-106.
 • Warda M. 1996. Ocena rozwoju, trwałości i plonowania wybranych odmian koniczyny białej (Trifolium repens L.) w mieszankach z trawami użytkowanych pastwiskowo. Seria Wydawn. Rozprawy Naukowe 191, Wyd. AR Lublin: 61 ss.
 • Zwierzykowski Z., Zwierzykowska E. 1994. Krzyżowanie międzyrodzajowe w obrębie kompleksu Lolium-Festuca. Genet. Pol. 35A: 65-71.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-ca555354-4364-42d4-8389-fe6505273055
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.