PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 02 |
Tytuł artykułu

Wpływ temperatury ścieków na wielkość wybranych wskaźników zanieczyszczeń z oczyszczalni działającej w układzie sekwencyjnym SBR

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of sewage temperature on values of the selected sewage pollution indexes for the sequential batch reactor (SBR) treatment plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu temperatury ścieków w bioreaktorach na wielkość odprowadzanych zanieczyszczeń w odnie-sieniu do wskaźników: BZT5, ChZT oraz azotu ogólnego. Badania prowadzono w gminnej oczyszczalni działającej w układzie sekwencyjnym (SBR). Przedmiotowa oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie gminy Książ Wielki w powiecie miechowskim w województwie małopolskim. Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z gospodarstw domowych z dwóch miejscowości: Książ Wielki oraz Wielka Wieś. W okresie badań do oczyszczalni dopływało średnio od 100 do 110 m3•d-1, co stanowiło blisko 50% zakładanego obciążenia hydraulicznego obiektu. Pomiar temperatury oraz pobór próbek ścieków do analiz fizykochemicznych wykonano okresie 24 miesięcy w latach 2007 i 2008. W tym okresie pobrano 24 próbki ścieków z częstotliwością raz na miesiąc. W okresie badań najniższa odnotowana temperatura ścieków w bioreaktorze wynosiła 7,1°C, natomiast najwyższa 18,8°C. Zatem w badanym okresie zmierzona amplituda temperatury ścieków w bioreaktorze wynosiła 11,7°C. Niska temperatura ścieków nie przekraczająca 10°C występowała w okresach od grudnia do kwietnia. W tym okresie w większości przypadków stwierdzono mniejszą sprawność unieszkodliwiania 3 analizowanych wskaźników zanieczyszczeń. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono przeciętny związek temperatury ścieków w bioreaktorze i wielkością stężeń wskaźników tlenowych BZT5, i ChZT. Na podstawie równań regresji liniowej stwierdzono, iż wraz ze wzrostem temperatury ścieków o 1°C wartość BZT5 malała o 0,64 mg•dm-3, a ChZT o 1,76 mg•dm-3. Istnieje wysoka korelacja pomiędzy temperaturą ścieków w bioreaktorze, a wielkością azotu ogólnego w ściekach odprowadzanych z przedmiotowej oczyszczalni. Wraz ze wzrostem temperatury ścieków w bioreaktorze o 1°C zmniejszała się wielkość azotu ogólnego o 1,34 mg•dm-3. W odniesieniu do dwóch wskaźników tlenowych, BZT5 i ChZT, które są uwzględniane w ocenie funkcjonowania obiektu nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych, określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.
EN
The performed study aimed to determine the effect of sewage temperature in bioreactors on pollution discharges measured by the BOD5, COD and total nitrogen indexes. The research was carried out in a municipal sequential batch reactor (SBR) treatment plant. The discussed treatment plant is located in Książ Wielki commune in Miechów district in Lesser Poland voivodeship. Households from two villages: Książ Wielki and Wielka Wieś discharge their sewage into the analysed treatment plant. An average of 100 to 110 m3·d-1 of sewage constituting nearly 50% of the designed hydraulic load of this object was discharged into the treatment plant during the study period. Temperature measurements and sewage sampling for physicochemical analyses were performed for 24 months in 2007 and 2008. Twenty four sewage samples were collected with a frequency of once per month. The lowest sewage temperature in the bioreactor during the study period was 7.1°C, whereas the highest temperature reached 18.8°C. Therefore, the sewage temperature amplitude in the bioreactor was 11.7°C. Low sewage temperature below 10°C occurred from December to April. Lower efficiency of neutralisation of the 3 analysed pollution indexes was observed in this period. The carried out research revealed average relationship between the sewage temperature in the bioreactor and values of oxygen indices: BOD5 and COD. Based on the regression equation, it was found that with a 1°C increase of sewage temperature the values of BOD5 decreased by 0.64 mg·dm-3 and values of COD decreased by 1.76 mg·dm-3. There is a high correlation between sewage temperature in the bioreactor and amount of total nitrogen in the sewage discharged from the discussed treatment plant. Together with 1°C increase of sewage temperature in the bioreactor amount of total nitrogen decreased by 1.34 mg·dm-3. Two oxygen indices included in evaluation of the discussed object operation - BOD5 and COD – did not exceed the admissible values described in the water-law permission.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
02
Opis fizyczny
s.7-15,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Barnard J. i in. Projektowanie oczyszczalni z osadem czynnym usuwających związki biogenne. Materiały seminarium szkoleniowego „Filozofia projektowania a eksploatacja oczyszczalni ścieków” LEM PROJEKT s.c. Kraków 2000 r., s. 13–69.
 • Bojanowska I., Pepliński M. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Tczewie w zakresie usuwania biogenów i związków węgla. Ochrona środowiska nr 3/2002, s. 31–36.
 • Brzezińska A., Zawilski M. Dynamiczne modelowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków ogólnospławnych na przykładzie Łodzi. Ochrona Środowiska 3/2010, s. 21–26.
 • Bugajski P., Bergel T. Niedociążenia hydrauliczne przydomowych oczyszczalni ścieków. Infstarktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5/2009, s. 147–154.
 • Bugajski P., Kaczor G. Ocena działania wybranych przydomowych oczyszczalni w warunkach zimowych i letnich. Przemysł Chemiczny 5/2008, s. 424– 426.
 • Chmielowski K., Wałęga A., Miernik W. Wpływ temperatury powietrza na temperaturę ścieków w przydomowych oczyszczalniach z filtrem piaskowym o przepływie pionowym. Infrastrukturai Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 6, s. 57–65.
 • Elmitwalli TA, Zandvoort M, Zeeman G, Bruning H, Lettinga G. Low temperature treatment of domestic sewage in upflow anaerobic sludge blanket and anaerobic hybrid reactors. Water Sci. Technol. 1999; 39(5): 177–85.
 • Heidrich Z., Kozak T. Ocena wykorzystania przepustowości istniejących miejskich oczyszczalni ścieków w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12/2008, s. 16–19.
 • Kaczor G. Wpływ temperatury powietrza na temperaturę ścieków w kanalizacji i reaktorze biologicznym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/2008, s. 129–137.
 • Kaczor G., Bugajski P. Evaluation of a BIOCOMPACT sewage treatment plant operating under low hydraulic loading conditions. Environment Protection Engineering 3/2008, s. 53–58.
 • Myszograj S., Panek E. Bilansowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5/2007, s. 9–12.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006r).
 • Stanisz A. Przystępny kurs statystyki. Tom 1. Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-bf592d69-5cb5-4d63-b39b-f3ba2c2fe383
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.