PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 3 |
Tytuł artykułu

Metodyczne problemy badania technicznej infrastruktury i wielofunkcyjności wsi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Methodological problems of assessment of rural technical infrastructure and rural multifunctional character
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dla efektywnej realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) i realizacji strategii równoważenia regionalnych potrzeb wsi i rolnictwa, niezbędny jest rozwój badań i wdrożeń dotyczących przemian w infrastrukturze i wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Trzeba aktualizować i opracowywać nowe, możliwie proste, metodyki i metody porównań poziomych i pionowych pomiędzy badanymi obiektami przestrzennymi, tj. sołectwami, gminami czy rejonami (powiatami) w wybranym regionie (województwie) czy makroregionie kraju. Zaproponowano przeprowadzać oceny porównawcze z podziałem na: – charakterystyki badanych obiektów (np. gmin), – ich rozwoju infrastrukturalnego, – wielofunkcyjność badanego obszaru wiejskiego. Charakteryzowanie badanych obiektów (gmin) proponuje się poprzez oszacowanie przynajmniej 10 czynników dotyczących powierzchni (ogólna, leśna, UR, TUZ i jakości gleb) oraz mieszkańców i ich gospodarstw domowych związanych i niezwiązanych z gospodarstwami rolniczymi. Dotychczasowy rozwój poziomu infrastrukturalnego technicznej gminy da się określić 10 czynnikami, których parametry można oszacować liczbami procentowymi (%) w stosunku do liczby gospodarstw domowych w gminie. Charakteryzowanie wielofunkcyjności gminy można by ustalać wg miejsc i struktury zatrudnienia czy źródeł utrzymania mieszkańców. Zaproponowano uwzględnianie 15 źródeł utrzymania „etatów” pracowniczych i 20 czynników oceny stopnia wielofunkcyjności gminy. Niezbędne dane wejściowe do ocen poziomu infrastruktury technicznej i wielofunkcyjności gmina można uzyskać z materiałów Narodowych Spisów Powszechnych (NBP) i Powszechnych Spisów Rolnych (PSR) z 1996 i 2002 r. oraz z aktualnych danych statystycznych gromadzonych w samorządach terytorialnych. Podjęto próby wyliczania syntetycznych parametrów (wskaźników) liczbowo charakteryzujących poziom rozwojowy badanego obszaru oraz poziom jego infrastruktury i wielofunkcyjności. Zaproponowana nowa metodologia oparta jest na studiach literatury oraz obserwacjach terenowych kilku wybranych gmin. Te propozycje metodyczne, przed ich zaleceniem do praktycznego lub edukacyjnego stosowania, muszą być zweryfikowane w trakcie badań szerszej zbiorowości gmin. Niezbędne jest też prowadzenie studiów i badań podstawowych nad poprawnym metodycznie określeniem współzależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi przestrzeń, infrastrukturę i wielofunkcyjność obszarów wiejskich w różnych regionach kraju.
EN
For more efficient realization of the National Plan of Development and the strategy of equalizing regional needs of rural areas and agriculture it is necessary to develop applied research on changes in the infrastructure and multifunctional character of rural areas. It is necessary to update and develop new methodologies and methods of horizontal and vertical comparisons of the studied space objects, i.e. villages, communes or regions (counties) in a selected region (province) or macro region of Poland. A comparative assessment has been suggested with a division into: – characteristics of studied objects (e.g. communes), – their structural development, – multifunctional character of the studied rural area. Proposed characteristics of researched objects (communes) should by based on an assessment of at least 10 factors pertaining to the area (total area, forest, arable area, permanent grasslands and soil quality) and rural dwellers, their households connected and unconnected with farms. A hitherto development of commune technical infrastructure can be determined using 10 factors, the parameters of which may be assessed by percentage numbers (%) in relation to the number of households per commune. Characterizing of commune multifunctional character may be established according to jobs and employment structure or sources of income of the inhabitants. It was suggested to consider 15 sources of income “employment” and 20 factors of assessment of a commune multifunctional character. The input data necessary to assess the level of technical infrastructure assessment and multifunctional character of communes may be obtained from material of the National Census and Agricultural Census from 1996 and 2002 and recent statistics accumulated by territorial self-governments. Attempts have been made at stating synthetic parameters (indices) numerically characterizing the development level of the studied region and the level of its infrastructure and multifunctional character. Suggested new methodology bases on literature studies and field observations in several selected communes. The methodological suggestions should be verifies through research on a greater group of communes before they could be used in practice. It is necessary to conduct studies and basic research on proper determination of interrelations between parameters describing space, infrastructure and multifunctional character of rural areas in different parts of the country.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.163-171,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, ul.Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
Bibliografia
  • Gruszczyński J. Rozmieszczenie przestrzenne infrastruktury technicznej w województwie świętokrzyskim. Inżynieria Rolnicza, 3 (36), Warszawa 2002.
  • Krakowiak-Bal A. Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 3, Kraków 2004.
  • Salamon J. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego w aspekcie jakości otoczenia społecznego, infrastrukturalnego i przyrodniczego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2, Kraków 2004.
  • Wilkin J. i in. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
  • Woźniak A. Relacje przestrzenne w infrastrukturze i technicznym wyposażeniu rolnictwa w województwie małopolskim. Inżynieria Rolnicza, 5 (25), Warszawa 2001.
  • Wójcicki Z. Przemiany mechanizacyjne rolnictwa i jego infrastruktury do 2010 r. w województwie mazowieckim, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-8800af01-6e10-4efa-9843-fbda5747e158
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.