PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 4 |
Tytuł artykułu

Wiedza a innowacyjność gospodarki

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The knowledge and innovativeness of the economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Procesy innowacyjne w gospodarce, jej rozwój i konkurencyjność są determinowane przez wsparcie ze strony nauki. Rozwój wiedzy i nowe jej zastosowania w gospodarce nie mogą się odbywać - na oczekiwanym poziomie - bez niezbędnego zabezpieczenia finan­sowego. Duża ilość rozdrobnionych i słabych ekonomicznie podmiotów gospodarczych, w tym również w rolnictwie, nie jest w stanie finansować czy współfinansować badań na­ukowych, których wyniki mogą przyspieszyć procesy dostosowawcze i polepszyć pozycję konkurencyjną na rynku europejskim czy światowym. Obowiązki finansowania badań, organizowania infrastruktury instytucjonalnej i funkcjonalnej kreującej innowacyjność przejął budżet państwa. Przeznaczane z budżetu państwa środki na ten cel są jednak zbyt małe i w rezultacie procesy innowacyjne przebiegają zbyt wolno. W procesie dyfuzji inno­wacji w rolnictwie dużą role odgrywa doradztwo rolnicze. Organizacja i powiązania funk­cjonalne instytucji w sferze rolnictwa (nauka, edukacja, doradztwo, producenci) sprzyjają przepływowi informacji od nauki do producentów. Przepływ informacji o potrzebach producentów (praktyki rolniczej) do nauki jest utrudniony ze względu na dużą ilość pod­miotów gospodarczych i brak ich zorganizowania. W efekcie badania naukowe nie zawsze odpowiadają aktualnym potrzebom producentów.
EN
Innovative processes in the economy, her development and competitiveness are deter­mined by support from the science. The development and new application of knowledge in the economy cannot take place- on awaited level - indispensable financial security. Large quantity comminute and economically weak economic subjects, in this also in agri­culture, is not in a position to finance whether co-financing of scientific research whose results can accelerate adjustment processes and improve market position on Euromarket whether to world. Duties of financing of research, organizations of infrastructure institu­tional and functional creating innovativeness took over the state budget. Intended from the state budget funds on this aim are however too small and finally innovative processes take place too slowly. In diffusion process of innovation in agriculture large parts plays the agricultural advisory. The organization and functional connections of institutions in the sphere of agriculture (science, education, advisory service, producers) favors to the information flow from the science to producers. The information flow about needs of producers (the agricultural practice) to science is difficult for large quantity economic subjects and lack of their organization. As a result scientific research not always answers to up to date needs of producers.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.5-18,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Bogdanienko J. (1994): Zarządzania postępem technicznym. Uniwersytet Toruński, Toruń.
 • 2. Budujemy na wiedzy. Reforma nauki dla rozwoju Polski. Diagnoza stanu nauki w Polsce. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 25 wrzesień 2008.
 • 3. Chyłek E. (2008): Współudział nauki w realizacji Strategii Lizbońskiej na rzecz Wspólnej Polityki Rolnej i wzrostu gospodarczego. Prob. Inż. Rol., 2.
 • 4. European Innovation Scoreboard 2008 Comparative Analysis of Innovation Performance, January 2009 http://www.proinno-europe.eu/metrics z dn. 03.03.2009
 • 5. Heller J., Bogdańsk i M. (2005): Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybra­nych państw europejskich. Studia Regionalne i Lokalne, 4.
 • 6. Janasz W. (2004): Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. W: Inno­wacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Difin, Warszawa, 138­169.
 • 7. Makarski S. (2007): Możliwości i potrzeby przepływu wiedzy, innowacji z jednostek naukowo-dydaktycznych do praktyki agrobiznesu. W: Transfer wiedzy i działań inno­wacyjnych w obszarze agrobiznesu: uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Wyd. Uni­wersytetu Rzeszowskiego.
 • 8. Matras-Bolibok A. (2008): Potencjał badawczo-rozwojowy a konkurencyjność regio­nu. Rocz. Nauk. SERiA, 10(2): 174-179.
 • 9. Miś T. (2007): Znaczenie doradztwa w procesie dyfuzji innowacji w agrobiznesie. W: Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu: uwarunkowania, me­chanizmy, efekty. Praca pod red S. Makarskiego. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • 10. Nauka i technika w 2006, GUS, Warszawa.
 • 11. Okoń-Horodyńska E., Stróżyńska A., Wieczorek G. (2003): Biała księga 2003. cz. II. Go­spodarka oparta na wiedzy. Gdańsk - Warszawa, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej.
 • 12. Oszmiańska M. (2001): Wprowadzanie innowacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych. http://www.ppr.pl/artykul.php?id=2904 z dn. 22.01.2009.
 • 13. Pomykalsk i A. (2001): Zarządzanie innowacjami. PWN Warszawa.
 • 14. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 1.10.2007, Warszawa, www.mrr.gov. pl z dn. 22.01.09.
 • 15. Rocznik Statystyczny RP 1998-2007. GUS, Warszawa.
 • 16. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, Minister- stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czerwiec 2007, www.bip.nauka.gov.pl z dnia 22.01.2009.
 • 17. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J. (1997): Nauka i technika dla rozwoju. Polska na tle Europy: konteksty, miary, tendencje. Red. Wyd. Ośrodka Przetwarzania Informacji, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-4a806e9a-9997-4721-a682-5757347d2e95
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.