PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 1 |
Tytuł artykułu

Feed value of mixtures of Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus with Trifolium pratense L. depending on nitrogen fertilization

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wartość paszowa mieszanek Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus z Trifolium pratense L. w zależności od nawożenia azotem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was evaluation of the influence of nitrogen fertilization dose and of various percentage of components on the content of organic and mineral substances and on the food value of festulolium mixtures with red clover. The study included two factors: percentage of red clover seeds in the mixture (40, 60 and 80%) as well as the level of nitrogen fertilization (0, 60, 120, 180 kg∙ha-1). It was proved that the mixture with 80% part of legume plant seeds was characterized by the greatest content of total protein and ash constituents as well as by the optimum content of crude fibre. Increase of the percentage of red clover seeds in the mixture positively influenced the content of Ca and the decrease of molar ratio of K : (Ca + Mg), which improved the nutritive value of the feed. Mixtures not fertilized with nitrogen were characterized by greater content of protein and lower content of fibre, and they were better balanced, regarding protein and energy, than fertilized mixtures. Size of the nitrogen dose did not have a significant influence on the feed quality.
PL
Celem badań była ocena wpływu dawki nawożenia azotem oraz różnego udziału komponentów na zawartość składników organicznych i mineralnych oraz wartość pokarmową mieszanek festulolium z koniczyną łąkową. W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki – udział nasion koniczyny w mieszance (40, 60 i 80%) oraz poziom nawożenia azotem (0, 60, 120, 180 kg∙ha-1). Wykazano, że mieszanka z 80% udziałem nasion rośliny motylkowatej charakteryzowała się największą zawartością białka ogólnego i składników popielnych oraz optymalną zawartością włókna surowego. Zwiększenie udziału nasion koniczyny w mieszance wpłynęło dodatnio na zawartość Ca oraz na obniżenie stosunku molowego K : (Ca + Mg), poprawiając wartość pokarmową paszy. Mieszanki nie nawożone azotem charakteryzowały się większą zawartością białka i mniejszą włókna oraz były lepiej zbilansowane pod względem białkowym i energetycznym niż mieszanki nawożone. Wielkość dawki azotu nie miała znaczącego wpływu na jakość paszy.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
1
Opis fizyczny
p.65-77,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Forage Crop Production of Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute in Pulawy, Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy, Poland
Bibliografia
 • Bałuch-Małecka A., Olszewska M., 2007. Efficiency of mineral fertilization of legume-grass mixtures under climate condition of the Olsztyn Lakeland. Grassl. Sci. Europe 12, 150-153.
 • Borowiecki J., 1997. Przydatność festulolium do uprawy w mieszankach z koniczyną czerwoną [Usefulness of festulolium for cultivation in mixtures with red clover]. Pam. Puł. 111, 21-33[in Polish].
 • Borowiecki J., Ścibior H., 1997. Red clover-meadow fescue mixtures in extensive fodder production. Proc. of the 20th Meeting of EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses-Section, Plant Breeding and Acclimatization Institute Radzików, 71-74.
 • Ciepiela G., Jankowska J., Jankowski K., Jodełka J., 2008. Jakość plonu kupkówki pospolitej i jej mieszanek z roślinami motylkowatymi [The yield quality of dactylis glomerata and itsmixtures with legumes]. Pam. Puł. 147, 5-13[in Polish].
 • Ciepiela G., Jankowski K., Jodełka J., 1998. Ocena plonowania i wartości paszowej mieszanek koniczyny łąkowej ze stokłosą obiedkowatą. Biul. Nauk. 1, 31-38 [Evaluation of yield and ofthe feed value of red clover mixtures with bromus unioloides] [in Polish].
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S., 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych [Chemical properties of meadow plants]. Skrypty AR Poznań [in Polish].
 • Goliński P., 1998. Ekonomiczne aspekty wykorzystania motylkowatych na użytkach zielonych [Economical aspects of utilizing legumes on grasslands]. Biul. Nauk. ART Olsztyn 1,60-74 [in Polish].
 • Goliński P., 2008. Aktualne trendy w technologiach produkcji roślinnych surowców paszowych [Current trends in production technologies of plant raw materials]. Pam. Puł. 147, 67-82 [inPolish].
 • Grzegorczyk S., 1999. Wpływ motylkowatych na wartość pokarmową runi łąkowej [Influence of legumes on the nutritive value of meadow sward]. Mat. Konf. Nowoczesne metody produkcjipasz na użytkach zielonych i ocena ich wartości pokarmowej [Modern methods of feedproduction on grassland and evaluation of their nutritive value], IMUZ Falenty, 133-144 [inPolish].
 • Harkot W., Trąba C., 1998. Wpływ udziału koniczyny łąkowej w runi dwugatunkowych mieszanek z kupkówką pospolitą, tymotką łąkową i życicą trwałą na zasobność paszyw makroskładniki [Influence of red clover percentage in the sward of 2-species mixtures withdactylis glomerata, timothy and perennial ryegrass on the feed richness in macroelements].Biul. Nauk. 1, 131-139 [in Polish].
 • Jankowski K, Ciepiela G., 2000. Wartość stosunków równoważnikowych makroelementów w sianie czterech mieszanek motylkowato-trawiastych w zależności od terminu zbiorupierwszego pokosu [Value of equivalence ratios of macroelements in the hay of 4 legume--grass mixtures depending on the date of the first cut harvest]. Zesz. Nauk. APw Siedlcach, Rolnictwo 57, 69-74 [in Polish].
 • Jolliffe P.A., Wanjan F.M., 1999. Competition and productivity in crop mixtures: some properties of productive intercrops. J. Agric. Sci. 132(4), 425-436.
 • Kasperczyk M., 1994. Skład chemiczny traw uprawianych w siewie czystym i w mieszankach z Trifolium pratense L. [Chemical composition of grasses grown in pure sowing and inmixtures with Trifolium pratense L.] Mat. Konf. Kierunki rozwoju łąkarstwa na tleaktualnego poziomu wiedzy w najważniejszych jej działach [Development tendencies ofgrassland science against the background of current level of knowledge in its most importantbranches], SGGW Warszawa, 207-211 [in Polish].
 • Kasperczyk M., Jančovič J., 2000. Kształtowanie się zawartości magnezu i potasu w runi łąkowej w zależności od poziomu nawożenia i częstotliwości koszenia [Formation of the content ofmagnesium and potassium in the meadow sward depending on fertilization level and frequncyof cutting]. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rolnictwo 37, 37-43 [in Polish].
 • Kessler W., Lehmann J., 1998. Swiss grass-clover mixtures for leys. Grassl. Sci. Europe 3, 231-234.
 • Kryszak J., 2003. Wartość gospodarcza mieszanek motylkowato-trawiastych w uprawie polowej [Economic value of legume-grass mixtures in arable farming]. Rocz. AR w Poznaniu, Rozpr.Nauk. 338 [in Polish].
 • Mikołajczak Z., Warda M. 1997. Produkcyjność pastwisk w warunkach ograniczonego nawożenia mineralnego [Productivity of pastures in conditions of limited mineralfertilization]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 453, 25-38 [in Polish].
 • Normy żywienia bydła, owiec i kóz. Wartość pokarmowa pasz dla przeżuwaczy [Feeding standards for cattle, sheep and goats. Nutritive value of ruminant feeds], 2001. Opracowaniewg INRA (1988), Omnitech Press Warszawa [in Polish].
 • Nowak W., Sowiński J., 2007. Wpływ podziału dawki azotu i doboru komponentów traw do mieszanek z koniczyną czerwoną na plonowanie i skład chemiczny. Cz. 2. Skład chemiczny[Influence of nitrogen dose division and of selection of grass components for mixtures withred clover on yield and chemical composition. Part 2. Chemical composition]. Zesz. Probl.Post. Nauk Rol. 516, 129-135 [in Polish].
 • Ostrowski R., 2000. Festulolium – międzyrodzajowy mieszaniec traw pastewnych [Festulolium – intergenus hybrid of forage grasses]. Biul. Inf. IŻ 38(1), 55-62 [in Polish].
 • Płodzik M., 1996. Wpływ wapnowania łąk kwaśnych na jakość siana określoną wartościami ilorazów zawartości wybranych makro- i mikroelementów [Influence of acid meadow limingon the hay quality determined by values of content quotients of chosen macro- andmicroelements]. Wiad. IMUZ 19(1), 157-171 [in Polish].
 • Roberts D.J., Frame J., Leaver J.D., 1989. A comparison of a grass/white clover sward with a grass sward plus fertilizer nitrogen under a three-cut silage regime. Res. Devel. Agric. 6,147-150.
 • Sowiński J., Gospodarczyk F., Nowak W., Szyszkowska A., Krzywicki S., 1997. Plonowanie mieszanek tetraploidalnych odmian koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.) z trawami[Yield of mixtures of tetraploidal red clover varietes (Trifolium pratense L.) with grasses].Biul. Oceny Odm. 29, 155-160 [in Polish].
 • Sowiński J., Nowak W., Gospodarczyk F., Szyszkowska A., Krzywiecki S., 1998. Zależność składu chemicznego zielonek od udziału koniczyny czerwonej i traw [Dependence of the chemical composition of forages on the percentage of red clover and grasses]. Zesz. Probl.Post. Nauk Rol. 462, 191-198 [in Polish].
 • Sřegaard K., Gierus M., Hopkins A., Halling M., 2007. Temporary grassland-challenges in the future. Grassl. Sci. Europe 12, 27-38.
 • Sřegaard K., Weisbjerg M.R., 2007. Herbage quality and competitiveness of grassland legumes in mixed swards. Grassl. Sci. Europe 12, 166-169.
 • Staniak M., 2009. Plonowanie i wartość paszowa mieszanek festulolium z di- i tetraploidalnymi odmianami koniczyny łąkowej [Yield and feed value of mixtures of festulolium with di- andtetraploidal varietes of red clover]. Fragm. Agron. 2(26), 105-115 [in Polish].
 • Staniak M., Księżak J., 2008. Productivity and forage quality of Festulolium braunii – Trifolium pratense mixtures depending on the share of components. Italian J. Agron. 3(3), suppl.,265-266.
 • Szyszkowska A., Krzywiecki S., Gospodarczyk F., Nowak W., Sowiński J., 1997. Zmiany wartości pokarmowej mieszanek tetraploidalnych odmian traw i koniczyny łąkowej(Trifolium pratense L.) w sezonie wegetacyjnym [Changes in the nutritive value oftetraploidal mixtures of grass varietes and red clover (Trifolium pratense L.) in vegetationseason]. Biul. Oceny Odm. 29, 179-183 [in Polish].
 • Ścibior H., Gaweł E., 2004. Plonowanie i wartość pokarmowa wielogatunkowych mieszanek okoniczyny czerwonej z trawami [Yield and nutritive value of multispecies mixtures of redclover with grasses]. Pam. Puł. 137, 149-161 [in Polish].
 • Wolski K., Szyszkowska A. 1998. Wartość enrgetyczna i białkowa runi łąkowej po renowacji metodą siewu bezpośredniego [Energy and protein value of meadow sward after renovationwith the use of direct sowing method]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 462, 107-115 [in Polish].Zannone L., Rotili P., Paoletti R., Scotti C., 1986. Experimental studies of grass-legumeassociations. Agronomie 6(10), 931-940.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-40654886-b0d3-4ca9-aa6f-5a474a33c391
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.