PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 66 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ genotypu i systemu odchowu na otłuszczenie oraz jakość tłuszczu gęsi białych kołudzkich

Warianty tytułu
EN
Effect of genotype and rearing system on fatness and fat quality in geese of white koluda breed
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materiał badawczy stanowiło 120 gęsi białych kołudzkich®, przydzielonych do czterech grup badawczych. Grupę 1 i 2 stanowiły gęsi W31, a grupę 3 i 4 gęsi W11. Ptaki grupy 1 i 3 odchowywano systemem intensywnym, a grupy 2 i 4 półintensywnym. Celem badań było określenie wpływu pochodzenia gęsi oraz systemu ich odchowu na otłuszczenie tuszek oraz profil kwasów tłuszczowych skóry z tłuszczem podskórnym i tłuszczu sadełkowego u tych ptaków. Przeprowadzone badania wykazały, że genotyp gęsi białych kołudzkich® i system ich odchowu wpływał na końcową masę ciała ptaków, masę ich tuszki i jej otłuszczenie. Gęsi mieszańce W31 odznaczały się większymi wartościami wymienionych cech w porównaniu do gęsi rodowych W11, a brojlery gęsie w stosunku do gęsi owsianych niezależnie od pochodzenia osiągnęły istotnie mniejszą masą ciała, masę tuszki i były mniej otłuszczone. Ponadto stwierdzono istotny wpływ genotypu gęsi ( W11 i W31) oraz systemu odchowu ptaków (intensywny i półintensywny) na profil kwasów tłuszczowych skóry z tłuszczem podskórnym i tłuszczu sadełkowego. Niezależnie od pochodzenia gęsi i systemu ich odchowu skórę z tłuszczem podskórnym charakteryzował korzystniejszy profil kwasów tłuszczowych niż tłuszcz sadełkowy.
EN
Studies were carried out on 120 geese of the White Koluda breed divided into four experimental groups. Geese of W31 line were reared in the 1st and 2nd group, while geese of W11 line in the 3rd and 4th group. Birds of the 1st and 3rd group were kept under an intensive system, whereas those of the 2nd and 4th group – semi-intensive system. The aim of the studies was to determine the effect of origin and rearing system on carcass fatness, fatty acid profile of skin with subcutaneous fat and abdominal fat in geese.The studies showed that genotype in geese of the White Koluda breed and their rearing system influenced the final body weight, carcass weight and carcass fatness. Crossbreds of W31 line were characterized by larger values of the traits compared to geese of W11 strain. When compared to oat geese, geese broilers had significantly smaller body weight, carcass weight and they were less fatty, irrespective of origin. Moreover, significant effects of genotype (W11 and W31) and rearing system (intensive and semi-intensive) on fatty acid profile of skin with subcutaneous fat and abdominal fat were found. More favourable fatty acid profile of skin with subcutaneous fat than that of abdominal fat was also proved, regardless of geese origin and their rearing system.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
66
Numer
1
Opis fizyczny
s.19-31,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
Bibliografia
 • 1. Badowski J. (2005). Gęś biała kołudzka®- dorobek hodowlany Instytutu Zootechniki. Hodowca Drobiu, 3, 12-16
 • 2. Banaszkiewicz T. (2003). Wpływ natłuszczania pasz na wartość dietetyczną produktów pochodzenia zwierzęcego. Post. Nauk. Rol., 2, 91-108
 • 3. Batura J., Karpińska M., Bojarska M. (1998). Wartość odżywcza i technologiczna mięsa czterech rodów doświadczalnych gęsi. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 36, 357-366
 • 4. Batura J., Karpińska M., Bojarska U. (1999). Skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mięśni piersiowych gęsi. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 45, 471-481
 • 5. Bąkowicz A. (1998). Ocena możliwości poprawy warunków produkcji i zbytu mięsa gęsiego. Poradnik Hodowcy Drobiu, 31, 8-12
 • 6. Bielińska H., Wężyk S. (2004). Uwarunkowania żywieniowe eksportowej młodej, polskiej gęsi owsianej. Polskie Drobiarstwo, Supl., 13-15
 • 7. Bielińska K., Bieliński K., Skarżyński Ł. (1984). Wpływ intensywności dokarmiania przy pastwiskowym wychowie na wyniki tuczu gęsi 4-miesięcznych. Rocz. Nauk. Zoot., 11, 1, 91 -112
 • 8. Bieliński K. (1981). Technologia produkcji brojlerów gęsich - Inst.. wdroż., Wyd. wł. Kołuda Wielka.
 • 9. Biesiada-Drzazga B. (1998). Porównanie wyników odchowu i tuczu gęsi rzeźnych i brojlerów. Rozprawa doktorska, maszynopis, WSR-P, Siedlce.
 • 10. Bochno R., Mazanowski A., Wawro K., Michalik D. (1990). Wartość rzeźna gęsi kubańskich w zależności od wieku ubojowego. Pr. Mat. Zoot., 40, 85-93
 • 11. Bochno R., Brzozowski W. (1992). Wpływ ilościowego ograniczenia dawki pokarmowej w różnych okresach wzrostu na zużycie paszy i wartość rzeźną gęsi białych włoskich - Acta Acad. Agric. Tech. Olst. 37, 131-141
 • 12. Guy G., Baeza E., Salichom M.R., Juin H., Rousselot-Pailley D., Rosiński A., Elminowska-Wenda G., Kłosowska D. (1997). Influence of feeding systems, with or without pasturing Grass, on fatty live rand meat prodution in geese. 11th European Symposium on waterfowl. Nantes, France, September 8-10 , s. 549-554
 • 13. Jamroz D., Krichgner M., Eder K., Pakulska E. (1997). Carcass quality and fatty acid composition in growing geese fed with various diets. Proc. XI European Symp. On Waterfowl, Nantes, pp. 555-560
 • 14. Janiszewska M. (1993). Zmiany masy ciała i składników tkankowych u gęsi białych włoskich w okresie odchowu - Acta. Acad. Agric. Techn. Olst. 37, Supl. A.
 • 15. Karpińska M., Batura J. (1998) - Wpływ wieku, umiejscowienia w organizmie oraz płci na jakość odkładanego tłuszczu u gęsi białych włoskich. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 36, 333- 342
 • 16. Karpińska M., Batura J. (2000). Jakość tłuszczów zapasowych czterech rodów doświadczalnych gęsi. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 49, 235-245
 • 17. Krupiński J., Wężyk S., Badowski J., Bielińska H., Korman K. (2003a). Raport o stanie hodowli reprodukcji i produkcji młodej polskiej gęsi owsianej cz. I. Polskie Drobiarstwo, 5, 42-45
 • 18. Krupiński J., Wężyk S., Badowski J., Bielińska H., Korman K. (2003b). Raport o stanie hodowli reprodukcji i produkcji młodej polskiej gęsi owsianej cz.II. Polskie Drobiarstwo, 6, 22-24
 • 19. Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M. (2004). Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa
 • 20. Maciaszek K., Strzetelski J. (2005). Możliwości operowania zmianami w składzie kwasów tłuszczowych w tłuszczach zwierzęcych. Wiadomości Zootechniczne, R.XLIII, 3, 41-47
 • 21. Matyka S. (1976). Rutynowa metoda oznaczania składu i zawartości kwasów tłuszczowych w mieszankach i komponentach paszowych. Biul. Inf. Prz. Pasz., 15, 38-42
 • 22. Mazanowski A. (1999a). Ocena cech mięsnych odchowywanych intensywnie mieszańców gęsi z rodów doświadczalnych w porównaniu z gęsią białą kołudzką. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1, 41-54
 • 23. Mazanowski A. (1999b). Porównanie wyników odchowu 12-tygodniowych mieszańców z kojarzenia gęsiorów i gęsi z rodów doświadczalnych z wynikami odchowu gęsi białej kołudzkiej - Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1, 73-86.
 • 24. Michalik D. (1994). Porównanie wykorzystania paszy przez różne gatunki młodych ptaków rzeźnych. Acta. Acad. Agric. Tech. Olst. 39, Sup.C .
 • 25. Normy Żywienia Drobiu. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. (2005). Red. S. Smulikowska, A. Rutkowski. Wyd. 4, IFiŻZ PAN Jabłonna, WPSA
 • 26. Pakulska E., Badowski J., Bielińska H. (2002a). Wpływ intensywności żywienia i rodu na masę ciała i wartość rzeźną młodych gęsiorów białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16, 263-268
 • 27. Pakulska E., Badowski J., Bielińska H. (2002b). Wpływ poziomu żywienia gęsiorów białych włoskich rodów W11 i W33 na kształtowanie się masy ciała i wartość rzeźną. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 61, 125-126
 • 28. Puchajda H., Faruga A., Pudyszak K., Rydzik W. (1996). Wykorzystanie kiszonek z zielonek i ziemniaków parowanych w żywieniu młodych gęsi rzeźnych. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 24, 163-171
 • 29. Rosiński A. (2000). Analiza bezpośrednich i skorelowanych efektów selekcji w dwóch rodach gęsi. Rocz. AR Poznań, z. 309.
 • 30. Rosiński A., Skrabka-Błotnicka T., Wołoszyn J., Przysiężna E., Elminowska-Wenda G. (1999a). Wpływ genotypu na jakość mięśni piersiowych gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3, 73-88
 • 31. Rosiński A., Skrabka-Błotnicka T., Wołoszyn J., Przysiężna E., Elminowska-Wenda G. (1999b). Wpływ genotypu i płci na jakość tłuszczu sadełkowego gęsi białych kołudzkich - Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3, 89-98
 • 32. Rosiński A., Wężyk S., Bielińska H., Elminowska-Wenda G. (2000). Wpływ dodatku mieszanki ziołowej do paszy dla gęsi na przyrosty masy ciała oraz jakość tuszki i mięśni piersiowych. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 8, 176-181
 • 33. Rouvier R., Guy G., Rousselot-Pailley D., Poujardieu. (1993). Influence of age (11 and 17 weeks) on body component traits in two meat geese strains. Mat. Konf. Pawłowice, 10-13 may, 19-25
 • 34. Skrabka-Błotnicka T., Rosiński A., Przysiężna E., Wołoszyn J., Elminowska-Wende G. (1999). Effect of dietary formulation supplemented with herbal mixture on goose abdominal fat quality - Arch. Geglugelkunde, 63, 3, 122-128
 • 35. StatSoft Inc. (2001). STATISTICA (data analysis software system), version 6. www.statsoft.com.
 • 36. Timmler R., Jeroch H. (1993). The influence of rations with different levels of grassmeal on parameters of meat quality by growing geese. Mat. Konf. Wyd. wł. Instytutu Zootechniki, Pawłowice, 88-91
 • 37. Wirczenko N.N. (1996). Modelirowanije intiensiwnowo gusiewodstwa w pierechodnyj period k rynku - Wyd. Sicz, Dniepropietrowsk.
 • 38. Wężyk S., Rouvier R., Rosiński A., Rousselot-Pailley D. (1993). Polską gęsią do Europy - Przeg. Hod., 5, 26-28
 • 39. Ziołecki J., Doruchowski W. (1989). Metoda oceny wartości rzeźnej drobiu. Wyd. COBRD, Poznań.
Uwagi
PL
rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3ed2cfa0-9704-4427-a226-c45b0c1d4d65
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.