PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 540 |
Tytuł artykułu

Zmienność zawartości miedzi i niklu w ściekach surowych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Reczu

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Variability in copper and nickel concentration in raw sewage from a municipal sewage treatment plant in Recz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem przeprowadzonych w okresach od 5 marca do 24 maja 2005 roku oraz od 17 sierpnia do 10 października 2005 roku dwóch serii badań była analiza zmienności koncentracji miedzi i niklu w ściekach surowych dopływających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Reczu oraz określenie czy na tej podstawie możliwe jest zdefiniowanie częstotliwości zrzutu ścieków pogalwanicznych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W porównywanych seriach badań surowych ścieków komunalnych stężenie miedzi było wyraźnie zróżnicowane (V = 77 i 81%) i mieściło się odpowiednio w granicach 0,006-0,14, średnio 0,03 mg∙dm-3 (I seria ) i 0,004-0,12, średnio 0,03 mg∙dm-3 (II seria). Koncentracja niklu w ściekach surowych mieściła się odpowiednio w granicach 0,001-0,022, średnio 0,004 mg∙dm-3 w I okresie badań i 0,001-0,061, średnio 0,007 mg∙dm-3 w drugim. Stężenia tego pierwiastka w ściekach surowych wykazywały bardzo silne zróżnicowanie w obu seriach badań, co potwierdzają współczynniki zmienności (I seria - 116%; V - II seria - 111%). Nikiel, podobnie jak miedź, jest pierwiastkiem ściśle związanym z procesami galwanotechnicznymi. Wahania w wielkości stężeń niklu między poszczególnymi próbkami wskazują więc na możliwość dopływu tego pierwiastka z okresowymi zrzutami ścieków z lokalnych galwanizerni. Stwierdzona w okresie objętym badaniami wyraźna zmienność w stężeniach analizowanych metali ciężkich w próbkach ścieków surowych z I i II serii jednoznacznie wskazuje na okresowy dopływ zanieczyszczonych metalami ciężkimi ścieków podczyszczonych pochodzących z lokalnych galwanizerni do surowych ścieków bytowo-gospodarczych. Bardzo charakterystyczne jest także występowanie minimum i maksimum koncentracji poszczególnych metali ciężkich w tym samym czasie. Potwierdza to tezę o wspólnym źródle występowania tych pierwiastków. Podwyższona koncentracja metali w ściekach dopływających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (zwłaszcza niklu i miedzi) świadczy o stałym dopływie podczyszczonych ścieków galwanicznych z lokalnych zakładów produkcyjnych zajmujących się powierzchniową obróbką metali. Podczas badań stwierdzono, że koncentracja niklu i miedzi w ściekach surowych charakteryzowała się dużą zmiennością. Dlatego też można stwierdzić, że dopływ analizowanych metali ciężkich wraz ze ściekami surowymi do oczyszczalni ścieków jest bardzo mało przewidywalny, bez względu na częstotliwość prowadzonych obserwacji.
EN
The main objective of two series of studies in the periods from 5 March to 24 May 2005 and from 17 August do 10 October 2005 was to analyze the variability in the concentration of copper and nickel in the raw sewage inflowing to the Municipal Wastewater Treatment Plants in Recz and to determine whether, on this basis, it is possible to define the frequency of discharges of postgalvanic waste water into the municipal sewerage network. In the compared series of study of the raw sewage the concentration of copper clearly differed (V = 77 and 81%), fell within the limits of 0,006-0,14, average 0,03 mg∙dm-3 (I series) and 0,004-0,12 average 0,03 mg∙dm-3 (II series). Nickel concentration in raw sewage fell within the limits of 0,001-0,022, average 0,004 mg∙dm-3 in I series of studies and 0,001-0,061, average 0,007 mg∙dm-3 in second series. The concentration of this metal in the raw effluent showed a very strong diversity in both series of studies which is confirmed by the coefficients of variation (I series - 116%; V - II series - 111%). Nickel, like copper, is a substance closely related to the electroplating processes. Fluctuations in the size of nickel concentrations between samples, indicate a potential supply of this metal with periodical discharges of effluent from local electroplating. Plants recorded in the period under examination a clear variability in the concentrations of the analyzed heavy metals in samples of raw sewage from I i II series clearly shows the periodic input of heavy metal contaminated sewage from local electroplating plants into the raw municipal sewage. Very characteristic is the existence of minimum and maximum concentrations of individual heavy metals at the same time. It confirms the hypothesis about a common source of these elements. High concentration of metals in raw sewage (especially nickel and copper) testifies to a constant flow of postgalvanic sewage from local electroploating plants involved in the surface treatment of metals. During the tests, it was found that the concentration of nickel and copper in the raw effluent was characterized by high variability. Therefore, it can be concluded that the flow of the analyzed heavy metals from raw sewage into wastewater treatment plants are very little predictable, regardless of the frequency of observation.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
540
Opis fizyczny
s.329-336,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.J.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
Bibliografia
 • Bode H. 1998. Control of heavy metals emission from metal plating industry in a German river basin. Wat. Sci. Tech. 38: 4-5; 121-129.
 • Chełmiński Z. 2002. Źródła zanieczyszczeń ścieków komunalnych i sposoby zagospodarowania osadów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 477: 58-65.
 • Chipasa K.B. 2001. Accumulation and fate of selected heavy metals in a biological wastewater treatment system. Waste Management 23: 135-143.
 • Chua E., Yu P.H.F., Sin S.N., Cheung M.W.I. 1999. Sub - lethal effect of heavy metals on activated sludge microorganism. Chemosphere 39(15): 2681-2692.
 • Dilek F.B., Gokcay C.F., Yetis U. 1998. Combined effect of Ni and Cr on activeted sludge. Water Research 32: 303-312.
 • Karvelas M., Katsoyiannis A., Samara C. 2003. Occurrence and fate of heavy metals in wastewater treatment process. Chemosphere 53: 1201-1210.
 • Magalhaes J., Silna J.E., Castro F.P., Labrincha J.A. 2005. Physical and chemical characterisation of metal finishing industrial wastes. J. of Environmental Management 75: 157-166.
 • Oliver B.G., Cosgrove E.G. 1974. The efficiency of heavy metals removal by the conventional activated sludge treatment plant. Water Res. 8: 869-874.
 • Rozporządzenie MŚ 2006. Z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. 06. 137. 984 z dnia 31 lipca 2006.
 • Santarsiero A., Veschetii E., Donatii G., Ottavianii M. 1998. Heavy metal distribution in wastewater from a treatment plant. Microchrm. J. 59: 219-227.
 • Stefanowicz T., Napieralska-Zagozda S., Osińska M. 1996. Próby usuwania metali ze ścieków pogalwanicznych z użyciem elektrokoagulantu. Hydrostar. Arch. Ochr. Środ. 3-4: 83-96.
 • Ustawa 2001. Z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3d49c5cf-7b3d-4064-b871-19786ab2813e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.