PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 01 |
Tytuł artykułu

Wybrane elementy atrakcyjności turystycznej powiatów województwa opolskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected elements of tourist attractions in the district of Opole
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wiele gmin traktuje obecnie turystykę jako niezwykle istotny czynnik aktywizacji gospodarczej oraz swoisty stymulator rozwoju gospodarczego. Jest to szczególnie widoczne na obszarach charakteryzujących się wysoką atrakcyjnością turystyczną, którą determinują w sposób komplementarny: walory turystyczne, dostępność komunikacyjna oraz stan zagospodarowania turystycznego. Celem poznawczym pracy jest ocena wybranych elementów atrakcyjności turystycznej powiatów województwa opolskiego. Realizowane badania mają również cel praktyczny, gdyż ich wyniki zostaną wykorzystane przez ekspertów rozpatrujących wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2007–2013. Materiał badawczy w niniejszej pracy ma charakter wtórny i został pozyskany w wyniku studiowania materiałów statystycznych oraz literatury i opracowań bibliograficznych. Zastosowano metodę opisową, należącą do grupy metod badawczych o charakterze indukcyjnym. Zakres przestrzenny badań obejmował 12 powiatów województwa opolskiego, a czasowy – rok 2008. Przedmiotem analizy są wybrane elementy atrakcyjności turystycznej badanego obszaru. W badaniu uwzględniono: powierzchnię obszarów chronionych, liczbę obiektów muzealnych, długość dróg publicznych, liczbę wypadków drogowych, liczbę obiektów noclegowych oraz liczbę miejsc noclegowych. Do oceny atrakcyjności turystycznej badanych powiatów posłużono się wielowymiarową analizą porównawczą – metodą wzorca rozwoju. Biorąc pod uwagę analizowane w pracy cechy diagnostyczne, zagregowane do miary rozwoju, najbardziej atrakcyjne turystycznie na terenie Opolszczyzny są powiaty: nyski, opolski i strzelecki, zaś najmniej: krapkowicki i kędzierzyńskokozielski. Do powiatów o wysokiej atrakcyjności turystycznej zaliczyć można tylko powiat nyski, do średniej zaś opolski. Pozostałe powiaty województwa należy uznać za obszary o niskiej atrakcyjności turystycznej. Duże znaczenie poznawcze i aplikacyjne poruszanych w pracy kwestii powoduje, że niezwykle istotne wydaje się być prowadzenie dalszych, pogłębionych badań nad atrakcyjnością turystyczną. Niezbędne wydaje się jednak znaczne rozszerzenie zbioru cech diagnostycznych, opisujących atrakcyjność turystyczną oraz zastosowanie bardziej wyrafinowanych metod analizy statystycznej.
EN
These days many communes treat tourism as a major factor for economic activation and a simulator to economic growth. This is well visible in areas that are attractive in terms of tourism as follows: tourist values, access by transportation and status of tourist development. The objective of the paper was to assess selected elements of tourist attractiveness of the districts in the province of Opole. The research has an additional practical objective since the results will be used by experts reviewing co-financing applications for projects under ROP OV 2007–2013. The research material used in this paper is secondary and has been acquired as a result of studies of statistics as well as bibliographic literature and studies. A descriptive method was applies which is one of induction research methods. The research covered 12 districts of the province of Opole and the year of 2008. The analysis covered selected elements of tourist attractiveness of the investigated area. The research included: protected areas, number of musealia, length of public roads, number of road accidents, number of hotels and number of hotel beds. A development template method which is multidimensional comparative analysis was applied to assess the tourist attractiveness of the studied district. Considering the diagnostic features analysed in the paper, aggregated as development measures, The following districts were found to be the most attractive in the province of Opole: Nysa, Opole and Strzelce, the least attractive districts were: Krapkowice and Kędzierzyn-Koźle. The district of Nysa can be classified as a highly attractive district in terms of tourism while Opole has medium attractiveness. The other districts of the province are little attractive in terms of tourism. Since the issues studied in the paper provide much information and can be practically applied, it seems necessary to continue in-depth studies of tourism attractiveness. However, it is necessary to expend the set of the diagnostic features describing the tourism attractiveness and to apply more sophisticated methods of statistical analysis.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
01
Opis fizyczny
s.187-195,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki, Politechnika Opolska, ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
Bibliografia
 • Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny 2009, www.stat.gov.pl.
 • Bazy Danych – Baza Noclegowa, Instytut Turystyki w Warszawie, Warszawa 2008, www.intur. com.pl
 • Borys T. Zastosowanie metod taksonomicznych [w:] T. Borys, M. Walesiak (red.) Zastosowanie metod taksonomicznych w gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 7–13.
 • Dziechciarz J. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Gryszel P. Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania regionalnej i lokalnej polityki turystycznej [w:] A. Panasiuk (red.) Polityka turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 164–170.
 • Kornak A., Rapacz A. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Pułaska-Turyna B. Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Rapacz A. Rola samorządu lokalnego w pobudzaniu przedsiębiorczości w turystyce [w:] A. Panasiuk (red.) Polityka turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin- Kopenhaga 2005, s. 292–297.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 • Wilczak T. Wpływ turystyki na rozwój regionalny [w:] A. Dąbrowski, R. Rowiński (red.) Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki,Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2006, s. 7–14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3838dae2-4299-4d16-9b87-66ed252ec4f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.