PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

Specyfika i poziom innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Specificity and level of innovativeness of service enterprises in Poland
RU
Specifika i uroven' innovacionnosti predprijatijj sfery uslug v Pol'she
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest analiza i ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Skoncentrowano się w nim na trzech zagadnieniach. Pierwsze to zmiany zachodzące w aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych. Wykazano m.in. relatywnie dużą ich aktywność we wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych, natomiast małą w zakresie innowacji marketingowych. Drugie zagadnienie to wielkość nakładów poniesionych na działalność innowacyjną w sektorze usług. Podkreślono, że wprawdzie głównym źródłem finansowania tej działalności pozostają środki własne przedsiębiorstw, jednak obserwuje się rosnący udział środków pozyskanych z zagranicy oraz pochodzących z kredytów bankowych. Trzecie zaś to efekty ekonomiczne działalności innowacyjnej. Wykazano postępujący spadek udziału przychodów ze sprzedaży produktów nowych i/lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem. Artykuł przygotowano bazując na danych statystycznych i wynikach cyklicznego badania dotyczącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, które prowadzi GUS przy wykorzystaniu metodyki opisanej w Podręczniku Oslo. Analizę i ocenę poszczególnych zagadnień przeprowadzono przy uwzględnieniu różnych kryteriów klasyfikacyjnych, takich jak wielkość firmy, prowadzona przez nią działalność gospodarcza (branża) oraz rodzaj wprowadzanych innowacji. Zakres czasowy rozważań obejmuje lata 2009-2013. Płynące z nich wnioski należy traktować jako przyczynek do dyskusji oraz dalszych pogłębionych badań w tym zakresie.
EN
An aim of considerations is to analyse and evaluate innovative activities carried out by service enterprises in Poland. The author focused on the three issues. The first is changes taking place in innovative activity of service enterprises. He demonstrated, inter alia, their relatively great activity in implementation of product and process innovations, whereas low in the area of marketing innovations. The second issue is the volume of expenses incurred on innovative activities in the service sector. The author emphasised that, to be true, the main source of financing those activities remained enterprises’ own means, nevertheless there could be observed the growing share of means acquired from abroad and those coming from bank credits. The third issue is economic effects of innovative activities. The author demonstrated the ongoing drop in the share of revenues from sales of new and/or substantially improved products in the sales revenues as a whole. The article was prepared basing on the statistical data and results of the cyclical research concerning enterprises’ innovative activities, which is carried out by the Central Statistical Office (GUS) with the use of the methodology described in the Oslo Manual. The analysis and evaluation of individual issues were carried out taking into account various classification criteria such as the size of the firm, the economic activity (branch) being carried out by it, and the type of innovations being introduced. The time scope of considerations covers the years 2009-2013. The conclusions coming out therefrom should be treated as a contribution to the discussion and further indepth research in this respect.
RU
Цель рассуждений – провести анализ и оценку инновационной деятельности предприятий сферы услуг в Польше. Автор сосредоточился на трех вопросвах. Первый – изменения, происходящие в инновационной активности предприятий сферы услуг. Указана, в частности, относительно высокая их активность во внедрении продуктовых и процессовых инноваций, небольшая же в области маркетинговых инноваций. Второй вопрос – объем вложений в инновационную деятельность в секторе услуг. Автор подчеркнул, что, правда, основным источником финансирования этой деятельности остаются собственные средства предприятий, но наблюдается и растущая доля средств, полученных за рубежом и за счет банковских кредитов. Третий вопрос – экономические эффекты инновационной деятельности. Указано углубляющееся снижение доли доходов от продаж новых продуктов и (или) существенно улучшенных в доходах от продаж в целом. Статью подготовили, базируясь на статистических данных и результатах циклического исследования инновационной деятельности предприятий, осуществляемого ЦСУ с использованием методики, описанной в Руководстве Осло. Анализ и оценку отдельных вопросов провели с учетом разных классификационных критериев, таких как размер фирмы, осуществляемая ею экономическая деятельность (отрасль) и вид вводимых инноваций. Временной диапазон рассуждений охватывает период 2009-2013 гг. Вытекающие из них выводы следует считать дополнительным материалом для дискуссии и дальнейших углубленных исследований в этой области.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
s.364-378,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Al.Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
Bibliografia
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Charucka O. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula w Warszawie”, nr 3(37).
 • Czubała A. (2013), Innowacje w sektorze usług w Polsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 26, nr 1.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Drucker P. (1992), Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa.
 • Grądzka N. (2010), Innowacje tworzone przez użytkowników (user innovation) w Polsce w latach 2007-2009, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • GUS (2014), Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Jonas A. (2012), Proces usługowy (w:) Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Nowacki R. (2010), Zarządzanie – konkurencyjność – innowacyjność, (w:) Nowacki R. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 1,
 • Nowacki R., Staniewski M.W. (2012), Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector In Poland, „Amfiteatru Economic”, Vol. XIV, No. 6 (November),
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • US (2011), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa.
 • US (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa.
 • US (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa.
 • US (2014), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2013, Urząd Statystycznyw Szczecinie, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ffd75fe4-0349-4754-bc1e-498c4f415cdf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.