PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Previous crop value of post-harvest residues and straw of spring wheat, field pea and their mixtures for winter triticale Part I. Weight and chemical composition of post-harvest residues and straw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wartość przedplonowa resztek pożniwnych i słomy pszenicy jarej, grochu siewnego oraz ich mieszanek dla pszenżyta ozimego Cz. I. Masa i skład chemiczny resztek pożniwnych i słomy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An experiment was carried out in the years 2004-2007 to examine the value of post-harvest residues (including straw) of spring wheat, field pea, and spring wheat-field pea mixtures preceding winter triticale cultivation. The following parameters were determined at the first stage of the study, conducted in 2004-2006: previous crop post- -harvest residues and straw weight, winter triticale grain yield and total nitrogen content in the grain. Field pea provided least residues and straw. By contrast, the spring wheat- -field pea mixture with the 75 + 25% proportion of the respective components as well as spring wheat produced most straw. The post-harvest residues and straw of spring wheat- -field pea mixtures contained an intermediate amount of macroelements compared with their components cultivated in pure stand. Spring wheat straw accumulated less macroelements, in particular nitrogen, calcium and magnesium, compared with the straw of both field pea and spring wheat-field pea mixtures.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2004-2007 badano wartość przedplonową dla pszenżyta ozimego resztek pożniwnych oraz resztek pożniwnych łącznie ze słomą następujących roślin: pszenicy jarej, grochu siewnego i mieszanek pszenicy jarej z grochem siewnym. W pierwszym etapie badań zrealizowanych w latach 2004- -2006 określono: masę resztek pożniwnych i słomy roślin przedplonowych, zawartość oraz nagromadzenie makroskładników w biomasie. Najmniej resztek pożniwnych i słomy pozostawił groch siewny. Najwięcej słomy dostarczyła mieszanka pszenicy jarej z grochem siewnym o udziale komponentów 75 + 25% oraz pszenica jara. Resztki pożniwne i słoma mieszanek pszenicy jarej z grochem siewnym charakteryzowały się pośrednią zawartością makroskładników między ich komponentami w siewie czystym. Słoma pszenicy jarej zgromadziła mniej makroskładników, zwłaszcza azotu, wapnia i magnezu, od słomy grochu siewnego i mieszanek pszenicy jarej z grochem siewnym.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.3-18,ref.
Twórcy
 • Department of Plant Cultivation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Batalin M., 1960. Działanie nawozów zielonych uprawianych jako plon główny. Cz. III. Mieszanki gruboziarnistych roślin motylkowych jako stanowisko pod żyto ozime na glebie piaszczystej [Effect of green fertilizers cultivated as the main crops. Part III. Mixtures of coarse-grained legumes as a stand under winter triticale in sandy soil]. Rocz. Nauk. Rol. A 83(2), 291-309 [in Polish].
 • Batalin M., 1962. Studium nad resztkami pożniwnymi roślin uprawnych w łanie [Study of post- -harvest residues of plants cultivated in the stand]. Rocz. Nauk. Rol. D(98), 5-155 [in Polish].
 • Boligłowa E., 1998. Wartość resztek pożniwnych roślin strączkowych w porównaniu z owsem [Value of post-harvest residues of legumes in comparison with oat]. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 69, 13-16 [in Polish].
 • Buraczyńska D., Ceglarek F., 2011. Wartość przedplonowa resztek pożniwnych i słomy pszenicy jarej, grochu siewnego oraz ich mieszanek dla pszenżyta ozimego. Cz. II. Plon pszenżytaozimego [Previous crop value of post-harvest residues and straw of spring wheat, field peaand their mixtures for winter triticale. Part II. Winter triticale yield]. Acta Sci. Pol.,Agricultura 10(2), 19-32 [in Polish].
 • Chojnacki A., Boguszewski W., 1971. Zawartość azotu, fosforu i potasu w głównych roślinach uprawnych w Polsce [Content of nitrogen, phosphorus and potassium in main field crops inPoland]. Pam. Puł. 50, 5-27 [in Polish].
 • Christensen B.T., 1986. Barley straw decomposition under field conditions: Effect of placement and initial nitrogen content on weight loss and nitrogen dynamics. Soil Biol. Biochem. 18,523-529.
 • Gorzelny P., 1986. Wpływ uprawy roli i nawożenia słomą na niektóre właściwości fizyczne czarnej ziemi wrocławskiej i plony roślin [Effect of tillage and straw fertilization on somephysical properties of Wrocław black earth and plant yield]. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu,Rolnictwo 44, 187-205 [in Polish].
 • Jasińska Z., Kotecki A., 2001. Wpływ roślin strączkowych na gromadzenie masy organicznej i składników mineralnych w glebie [Effect of legumes on accumulation biomass and mineral elements in soil]. Zesz. Nauk AR w Krakowie, Sesja naukowa 76, 47-54 [in Polish].
 • Kotecki A., Kozak M., Malarz W., 2003. Ocena przydatności odmian łubinu żółtego do współrzędnej uprawy z pszenżytem jarym [Assessment of yellow lupine cultivars usefulness forcultivation in mixture with spring triticale]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495, 129-143 [in Polish].
 • Kotwica K., 2006. Wartość przedplonowa pszenżyta jarego, łubinów oraz mieszanek pszenżyta z łubinami dla pszenicy ozimej [Previous crop value of spring triticale, lupines and triticalelupinemixtures for winter wheat]. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 247(100), 83-88 [inPolish].
 • Kozłowa L., 1997. Wpływ pozostałości roślinnych na agrofizyczne i agrochemiczne właściwości gleby [Effect of plant remains on agrophysical and agrochemical soil properties]. Probl. Inż. Rol. 1, 15-20 [in Polish].
 • Kraska P., Pałys E., 2003. Wpływ systemów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na masę i skład chemiczny resztek pożniwnych żyta ozimego [Effect of cropping systems, fertilization levels and plant protection on the weight and chemical composition of post- -harvest residues of winter triticale]. Acta Sci. Pol., Agricultura 2(1), 49-56 [in Polish].
 • Kuduk C., 1979. Nawożenie słomą gleb zwięzłych [Fertilization of compact soils with straw]. Rocz. Glebozn. XXX(2), 85-94 [in Polish].
 • Kuduk C., 1981. Wpływ nawożenia słomą na niektóre właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby lekkiej oraz na plony roślin [Effect of fertilization with straw on somechemical, physical and biological properties of light soil and on plant yield]. Zesz. Nauk. ARwe Wrocławiu, Rolnictwo 35, 69-87 [in Polish].
 • Malicki L., 1997. Znaczenie resztek pożniwnych w płodozmianie [Importance of post-harvest residues in crop rotation]. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 64, 57-66 [in Polish].
 • Paprocki S., Zieliński A., 1966. Wpływ mieszanek strączkowo-zbożowych na plon i jakość resztek pożniwnych oraz ich działanie na żyto [Effect of legume-cereal mixtures on the yield and quality of post-harvest residues and their impact on rye]. Rocz. Nauk. Rol. A 90(4),611-631 [in Polish].
 • Parylak D., Sebzda J., Wacławowicz R., 2006. Siedliskowe i produkcyjne skutki wieloletniej uprawy owsa w uproszczonych płodozmianach na glebie lekkiej [Site and productive resultsof many years' cultivation of oat in simplified crop rotations in light soil]. Fragm. Agron. 2(9),140-148 [in Polish].
 • Římovský K., 1987. Resztki pożniwne roślin uprawnych i ich wpływ na bilans masy organicznej w glebie [Post-harvest residues of field crops and its effect on organic matter balance in soil]. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 44, 163-170 [in Polish].
 • Rudnicki F., Kotwica K., 1994. Wartość przedplonowa pszenżyta jarego, łubinu żółtego i ich mieszanek dla pszenicy ozimej [Previous crop quality of spring triticale, yellow lupine and their mixtures for winter wheat]. Fragm. Agron. 2(42), 19-24 [in Polish].
 • Rudnicki F., Wasilewski P., 2000. Znaczenie mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych w ograniczaniu ujemnych skutków dużego udziału zbóż w zmianowaniu [Importance ofcereal and cereal-legume mixtures in limiting the negative effects of a large proportion ofcereals in crop rotation]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470, 127-135 [in Polish].
 • Sadowski T., Krześlak S., 1997. Reakcja pszenżyta ozimego, uprawianego na glebach lekkich, na zróżnicowane systemy następstwa roślin po zakończeniu 18-letnich badań [Response of winter triticale cultivated in light soils to diversified systems of crop sequence after finishing18-year research]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 65, 393-397 [in Polish].
 • Siuta A., 1999. Wpływ nawożenia słomą i biomasą międzyplonu ścierniskowego na plonowanie zbóż i wybrane wskaźniki żyzności gleby [Effect of fertilization with straw and biomass ofstubble intercrop on cereal yield and some soil fertility indexes]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.467, 245-251 [in Polish].
 • Smagacz J., 1998. Plonowanie pszenżyta ozimego w zależności od płodozmianu i występowania chorób podstawy źdźbła [Winter triticale yield depending on crop rotation and the occurrence of culm base diseases]. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66, 105-109 [in Polish].
 • Smagacz J., 2005. Wpływ częstotliwości przyorywania słomy na występowanie patogenów podstawy źdźbła i plonowanie odmian jęczmienia jarego [Effect of frequency of plowing instraw on the occurrence of culm base pathogens and the yield of spring barley cultivars]. Biul.IHAR 235, 171-179 [in Polish].
 • Spiak Z., Piszcz U., Kotecki A., 2000. Oddziaływanie nawożenia słomą na plonowanie i pobranie makroskładników przez pszenicę jarą. Cz. I. Plonowanie, zawartość i pobranie azotu przezrośliny [Effect of fertilization with straw on yield and macroelement uptake by spring wheat.Part I. Yield, content and uptake of nitrogen by plants]. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura84, 447-452 [in Polish].
 • Szymona J., Krupiński A., Malicki L., 1983/1984. Resztki pożniwne niektórych roślin uprawianych na rędzinie [post-harvest residues of some plants cultivated in rendzina]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura XXXVIII/XXXIX(7), 77-87 [in Polish].
 • Wanic M., Nowicki J., 2000. Funkcje siewów mieszanych zbóż w płodozmianie [Functions of mixed sowings of cereals in crop rotation]. Post. Nauk Rol. 4, 37-49 [in Polish].
 • Wanic M., Nowicki J., Bielski S., 1999. Rola mieszanki zbożowej w stabilizacji plonowania zbóż w zmianowaniu [Role of the cereal mixture in stabilizing cereal yield in crop rotation]. Pam.Puł. 114, 349-355 [in Polish].
 • Wanic M., Nowicki J., Kurowski T.P., 2000. Regeneracja stanowisk w płodozmianach zbożowych poprzez stosowanie siewów mieszanych [Regeneration of stands in cereal crop rotation by the use of mixed sowing]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470, 137-143 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fa9732d8-07cf-449b-95ab-2cbc3361c462
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.