PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 60 | 4 |
Tytuł artykułu

Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Consumer in the face of challenges of the contemporary megatrends
RU
Potrebitel’ pered licom vyzovov sovremennykh megatrendov
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest przedstawienie współczesnych megatrendów ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz technologicznych w perspektywie zmian, które wywołują w konsumpcji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na proces serwicyzacji konsumpcji, home banking, globalizację, rewolucję informacyjną i wirtualizację konsumpcji oraz zmiany w systemie wartości postmodernistycznych wywierające wpływ na zachowania w obszarze konsumpcji. Egzemplifikację rozważań stanowić będą badania pod kierunkiem autorki opracowania dotyczące zachowań konsumentów pod wpływem współczesnych megatrendów zrealizowane metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród studentów Wrocławia dobranych kwotowo z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w 2013 roku oraz wśród konsumentów z Dolnego Śląska w 2014 roku w różnych przedziałach wiekowych. Badania miały na celu określenie wpływu zjawisk występujących przy określonych megatrendach na zachowania konsumenckie, a także określenie stosunku konsumentów do współczesnych megatrendów jako determinant przemian społecznych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present the contemporary economic, socio-cultural and technological megatrends in the perspective of changes which they cause in consumption. A particular attention is paid to the process of consumption servicisation, homebanking, globalisation, information revolution and virtualisation of consumption as well as the changes in the system of postmodernist values affecting behaviours in the area of consumption. Exemplification of the considerations will be surveys carried out under direction of the author concerning consumers’ behaviours influenced by the contemporary megatrends, implemented by the method of diagnostic survey with the use of a questionnaire among students of Wroclaw taken by quotas from the University of Wroclaw, the Wroclaw University of Technology and the University of Physical Education in 2013 as well as among consumers from the Lower Silesia in 2014 in various age intervals. The surveys were aimed at description of the impact of phenomena taking place with the definite megatrends on consumers’ behaviours as well as description of the consumers’ attitude towards the contemporary megatrends as the determinants of social transformations. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений - представить современные экономические, социально-культурные и технологические мегатренды в перспективе изменений, которые они вызывают в потреблении. Особое внимание обратили на процесс сервизации потребления, homebanking, глобализацию, информационную революцию и виртуализацию потребления, а также на изменения в системе постмодернистских ценностей, оказывающие влияние на поведение в сфере потребления. Экземплификацию рассуждений представляют исследования под руководством автора разработки, касающиеся поведения потребителей под влиянием современных мегатрендов, проведенные по методу диагностического зондажа с использованием вопросника анкеты среди студентов г. Вроцлава, подобранных сэмплированием по квотам из Вроцлавского университета, Вроцлавского политехнического университета, Академии физической культуры в 2013 г., а также среди потребителей из Нижней Силезии в 2014 г. в разных возрастных группах. Исследования преследовали собой цель определить влияние явлений, выступающих при определенных мегатрендах, на потребительское поведение, а также определить отношение потребителей к современным мегатрендам как детерминанты социальных изменений. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
60
Numer
4
Opis fizyczny
s.263-277,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, ul.Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
Bibliografia
 • Bylok F. (2004), Wpływ technologii informacyjnych na przemiany zachowań konsumenckich, (w:) Haber L. H. (red), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells M. (2011), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chyrowicz В. (red.,) (2003), Społeczeństwo informatyczne - szansa czy zagrożenie? Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Kołodko G. (red.) (2010), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Liberska B. (2002), Współczesne procesy globalizacji, (w:) Liberska B. (red.), Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Patrzałek W. (2004), Czynniki kulturowe wpływające na zachowania konsumenckie, (w:) Patrzałek W. (red.), Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Patrzałek W. (2010), Globalizacja w wymiarze interdyscyplinarnym, (w:) Patrzałek W. (red.), Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Patrzałek W. (2010a), Modele konsumpcji w rodzinach studenckich na tle strategii życiowych pokolenia postransformacyjnego, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrument,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 54.
 • Patrzałek W. (2013), Procesy komunikacji a mechanizmy podejmowania decyzji w gospodarstwach domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Patrzałek W. (2013a), Dekonsumpcja - racjonalny wybór czy ekonomiczny przymus?, (w:) Patrzałek W. (red.), Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, „Forum Socjologiczne”, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Szafraniec K. (2002), Anemia okresu transformacji a orientacje życiowe młodzieży, (w:) Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe WAM, Kraków.
 • Waloszczyk K. (1997), Planeta nie tylko ludzi, PIW, Warszawa.
 • GUS (2014), http://www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/bezrobotni-stopa-bezrobocie/bezrobocie-rejestrowane-i-kwartał-2014-r.pdf [dostęp: 18.07.2014].
 • Computerworld (2014), http://www.computerworld.pl/artykuly/29355/Homebankingpopolsku.html [dostęp: 18.07.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f9af9263-e1b1-4dcb-ba82-2d6f85a0d89e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.