PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

Ocena jakości życia osób starszych w Polsce na podstawie European Quality of Life Surveys

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of the quality of life of elder people in Poland based on the European Quality of Life Surveys
RU
Ocenka kachestva zhizni pozhilykh ljudejj v Pol'she na osnove European Quality of Life Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie wybranych obiektywnych i subiektywnych wyznaczników jakości życia osób starszych. Artykuł ma charakter badawczy. Przedmiotem analizy jest m.in. ogólna ocena zadowolenia z życia, jak i różnych jego aspektów oraz wyznawany poziom szczęścia. Artykuł przygotowano na podstawie wyników European Quality of Life Surveys. W postępowaniu badawczym korzystano również z wybranych pozycji literatury dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że osoby z grupy 50+ są w mniejszym stopniu zadowolone ze swojego życia niż osoby młodsze, a zatem deklarują również niższe poczucie szczęścia. Wśród różnych aspektów życia osoby starsze najbardziej zadowolone są ze swojego życia rodzinnego i warunków mieszkaniowych. Natomiast niski poziom satysfakcji odnosi się do stanu zdrowia oraz oceny sytuacji gospodarczej kraju. Analizowaną grupę wiekową charakteryzuje również dość częste występowanie negatywnych emocji i relatywnie rzadkie pozytywnych. Wśród wielu przyczyn takich odczuć istotne znaczenie mają uwarunkowania ekonomiczne stwarzające osobom starszym problemy z pokryciem wszystkich bieżących wydatków osiąganymi dochodami, co powoduje niepokój i lęk o ich bezpieczeństwo materialne.
EN
An aim of considerations is to present the selected objective and subjective determinants of the quality of life of elder people. The article is of the research nature. An object of the analysis is, inter alia, an overall assessment of satisfaction with life as well as various aspects thereof and the declared level of happiness. The article was prepared on the basis of findings of the European Quality of Life Surveys. In the research proceedings, there were also used the selected items of the literature available in the form of books and articles. The results of the carried out analyses indicate that individuals from the group 50+ are less satisfied with their life than younger people; hence they also declare lower sense of happiness. Among various aspects of life, elder people are the most satisfied with their family life and housing conditions. On the other hand, the low level of satisfaction refers to their health condition and assessment of the economic situation of the country. The analysed age group is also characterised by quite an often occurrence of negative emotions and relatively seldom of positive ones. Among many reasons for such feelings, of a substantial importance are economic determinants producing the elderly problems with covering of all current expenses with the incomes they receive, what causes anxiety and fear of their financial security.
RU
Цель рассуждений – представить избранные объективные и субъективные определители качества жизни пожилых людей. Статья имеет исследовательский характер. Предметом анализа является, в частности, общая оценка удовлетворения жизнью, разными ее аспектами, а также исповедуемый уровень счастья. Статью подготовили на основе результатов европейских обследований качества жизни, European Quality of Life Surveys. По ходу обследования использовали также избранные позиции литературы, доступной в виде книг и статей. Результаты проведенных анализов показывают, что лица из группы 50+ в меньшей степени довольны своей жизнью, нежели младшие лица, следовательно, они тоже заявляют о более низком ощущении счастья. В числе разных аспектов жизни пожилые люди наиболее довольны своей семейной жизнью и жилищными условиями, тогда как низкий уровень удовлетворения относится к состоянию здоровья и оценке экономического положения страны. Для анализируемой возрастной группы свойственно также довольно частое проявление отрицательных эмоций и относительно редкое положительных. В числе многих причин такого ощущения существенное значение имеют экономические обусловленности, предоставляющие пожилым людям проблемы с покрытием всех текущих расходов получаемыми доходами, что вызывает беспокойство и опасение о своей матеральной безопасности.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
s.410-424,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Marketingu, Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
autor
 • Katedra Marketingu, Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
Bibliografia
 • Borys T. (2008), Propozycja siedmiu typologii jakości życia, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 22.
 • Campbell A. (1976), Subjective measures of well-being, “American Psychologist”, Vol. 31 (2)
 • Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L. (1976), The quality of American Life: perception, evaluation, and satisfaction, Rasel Sage Foundation, New York.
 • Dalkey N.C., Rourke D.L. (1972), The Delphi procedure and rating quality of life factors. University California, Los Angeles.
 • Farquhar M. (1995), Definitions of quality of life: a taxonomy, “Journal of Advanced Nursing”, No. 22.
 • Jones T.G., Rapport L.J., Hanks R.A., Lichtenberg P.A., Telmet K. (2003), Cognitive and psychosocial predictors of subjective well-being in urban older adults, “Clin. Neuropsychol”.
 • Ostasiewicz W. (red.) (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Papuć E. (2011), Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania, “Current Problems of Psychiatry”, Vol. 12, No. 2.
 • Steuden S., Marczuk M. (red.) (2006), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, “Hygeia Public Health”, tom 46(1).
 • Wnuk M., Zielonka D., Purandare B., Kaniewski A., Klimberg A., Ulatowska-Szostak E., Palicka E., Zarzycki A., Kaminiarz E. (2013), Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, “Hygeia Public Health”, tom 48(1).
 • http://sao.org.pl/news/134/starzenie-sie-spoleczenstwa-jest-nieuniknione.html [dostęp:15.09.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f64faf7e-c801-41b0-9a1a-14c9094d7e8e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.