PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 64 | 3 |
Tytuł artykułu

The prospects for the survival of the population of a boreal relict species, Betula humilis Schrk., in a small isolated peat bog in the Leczna - Wlodawa Lakeland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Perspektywy przetrwania populacji reliktu borealnego Betula humilis Schrk. na niewielkim izolowanym torfowisku na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An attempt was made to identify the major risks to the population of Betula humilis Schrk. existing in a small isolated transitional peat bog near Lake Bikcze, in the Łęczna-Włodawa Lakeland. The biometric features of 40 Betula humilis individuals were measured as well as the growth of shoots, flowering and fruiting were observed. Habitat conditions were characterized by making measurements of selected abiotic and biocenotic environmental factors. The obtained results allowed us to identify two main threats to the proper functioning of the study population. The first one is the possible loss of genetic identity of the species as a result of probable ongoing introgression by the potential crossing of Betula humilis with other species of the genus Betula, which are numerous in the flora of the studied area. Another threat is a change in habitat conditions (mainly light and water conditions), which is due to the accelerated secondary succession manifested by the expansion of common species such as Salix cinerea, Betula pendula, and Phragmites australis.
PL
Podjęto próbę określenia najważniejszych zagrożeń dla populacji Betula humilis Schrk. egzystującej na niewielkim, izolowanym torfowisku przejściowym nad jeziorem Bikcze, na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Przeprowadzono pomiary biometryczne 40 osobników brzozy niskiej oraz obserwacje przyrostu pędów, kwitnienia i owocowania. Scharakteryzowano również tło siedliskowe prowadząc pomiary wybranych czynników abiotycznych i biocenotycznych środowiska. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyróżnienie dwóch głównych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania badanej populacji. Pierwszym z nich jest możliwa utrata genetycznej tożsamości gatunku, będąca wynikiem prawdopodobnej introgresji zachodzącej przez potencjalne krzyżowanie się Betula humilis z innymi gatunkami z rodzaju Betula, które licznie występują we florze badanego terenu. Drugim zagrożeniem jest zmiana warunków siedliskowych (przede wszystkim świetlnych i wodnych), która jest wynikiem przyspieszonej sukcesji wtórnej objawiającej się ekspansją gatunków pospolitych tj. Salix cinerea, Betula pendula i Phragmites australis.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
3
Opis fizyczny
p.39-46,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of General Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of General Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Bio ń s k a U. , 1974. Zmienność liści, owoców i łusek Betula humilis Schrk. w północnej Polsce./ Variability of the leaves, fruits and scales of Betula humilis Schrk. in north Poland. Stud. Soc. Scient. Torun. D, 9 (6): 1-108.
 • E n d l e r Z . , D u r i a s z J . , 1998. Brzoza niska Betula humilis w rezerwacie przyrody „Zabrodzie”./ Betula humilis in the nature reserve “Zabrodzie” Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 4: 74-77.
 • F ij a ł k ows k i D. , 1968. Zmienność brzóz Betula L. w województwie lubelskim./ Variability of Betula L. birches in the Lublin Province Ann. UMCS, sect. C, XXII, 23: 371-379.
 • F ij a ł k ows k i D. , 1991. Zespoły roślinne Lubelszczyzny. Wydawnictwo UMCS, Lublin (in Polish).
 • F ij a ł k ows k i D. , 1994. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny. T. 1, 2. Lubelskie Tow. Nauk., Lublin (in Polish).
 • J a b ł o ń s k a E . , P awl i k ows k i P. , 2004. Betula humilis Schrank in the “Całowanie” fen – distribution dynamics, habitat changes and survival chances of the species in degraded peatland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. Vol. 1: 83-88.
 • J a s n ows k i M. , 1955. Stanowiska Brzozy niskiej (Betula humilis Schrank) w dorzeczu Tyśmiennicy na Lubelszczyźnie./ The localities of Betula humilis Schrank in the Tyśmiennica river basin in the Lublin region. Ochr. Przyr, 23: 204-212 (in Polish).
 • L or en s B. , G r ą d z i e l T. , S u g i e r P. , 1998. Zmiany roślinności w ekotonie woda – ląd jeziora Bikcze w latach 1993-1998,/ Changes in vegetation in the waterland ecotone of Bikcze Lake in 1993-1998 [In:] S. Radwan (ed.): Ekotony słodkowodne – struktura – rodzaje– funkcjonowanie. Wydawnictwo UMCS, Lublin (in Polish).
 • Ma t owi ck a B. i Ja b ł o ń s k a E . , 2008. Ochrona populacji brzozy niskiej Betula humilis (Betulaceae) na Nizinie Północnopodlaskiej. [In:] K. Kolanko (ed.): Różnorodność badań – 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1958-2008. Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press, Białystok (in Polish).
 • Ma t u s z k i ewi c z W. , 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (in Polish).
 • Mi r e k Z . , P i ę ko ś-Mi r kowa H . , Z aj ą c A . , Z aj ą c M. , 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sience, Kraków.
 • P i ę ko ś -Mi r k owa H. , 2006. Flora Polski. Rośliny chronione. Wyd. Multico, Warszawa (in Polish).
 • P i ę ko ś -Mi r k owa H . , M i r e k Z . , 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Wyd. Multico, Warszawa (in Polish).
 • P o g o r z e l e c M. , Ba n a c h B. , 2008. The occurrence of rare and protected plant species in the peat bog on Lake Bikcze (Łęczna-Włodawa Lakeland). Acta Agrobot. 61 (2): 113-120.
 • Pogo r z e l e c M. , C z e r n a ś K. , 2009. The phytocoenoses of differential habitats on peat bog near Lake Bikcze (Łęczna-Włodawa Lakeland). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. OL PAN, 5.
 • P o l a k ows k i B. , 1962. Ochrona ginących gatunków torfowiskowych na Pomorzu Wschodnim. / Protection of endangered species of bog in Eastern Pomerania. Ochr. Przyr. 28: 137-157 (in Polish).
 • Ru t k ows k i L . , 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (in Polish).
 • S o c z ews k a B. , 2000. Nowe stanowiska rzadszych gatunków roślin naczyniowych w mezoregionie Zaklęsłość Łomaska (wschodnia Polska). / New stands of rare vascular plant species in the mesoregion Zaklęsłość Łomaska (eastern Poland). Fragm. Flor. et Geobot. Polonica, 7: 81-91 (in Polish).
 • S t a s z k i ewi c z J . , Bi a ł o b r z e sk a M., Tr u c h a nowi c z J . a n d Wó j c i c k i J . J ., 1991a. Variability of Betula humilis (Betulaceae) in Poland. 1. Variability of the leaves. Fragm. Flor. Geobot. 36 (2): 347-373.
 • Wo j c i e c h ows k i I . , 1979. Wpływ zlewni na eutrofizację a-mezotroficznego jeziora Piaseczno i na deeutrofizację stawowego jeziora Bikcze / Influence of the drainage basin on the eutrophication of the a-mesotrophic Lake Piaseczno and de-eutrophication of the pond Lake Bikcze. Acta Hydrobiol. 18: 23-52, Kraków (in Polish).
 • Z a ł u s k i T., P i s a r ek W., Kucha r c z yk M., Kami ń s k a A.M., 2001. Betula humilis Schrank. Brzoza niska, [In:] R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki (eds): Polska Czerwona Księga Roślin Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 79-81 (in Polish).
 • Za r z yck i K . , Tr z c i ń s k a -Ta c i k H ., Róż a ń s k i W. , Sz e l ą g Z ., Woł e k J., Kor z en i a k U. , 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.
 • Zy c h M. , We r b l a n - J a k u b i e c H. , 2005. Nowe stanowisko Betula humilis (Betulaceae) na północno-wschodnim Mazowszu./ New stands of Betula humilis (Betulaceae) in the north-eastern Mazowsze region. Fragm. Flor. Geobot. Polonica – A. 12 (1): 171-173 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f4d3c6c5-9562-49cb-9293-5f7bb24edc06
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.