PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 05 | 3 |

Tytuł artykułu

Zasady znakowania produktów spożywczych

Warianty tytułu

EN
Principles of food product labelling

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
EN

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

05

Numer

3

Opis fizyczny

http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_17.pdf

Twórcy

 • Instytut Technologii Mięsa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 31/33, 60-624 Poznań
autor

Bibliografia

 • BŁASZAK R., 2008. Rozporządzenia dotyczące deklaracji składu i wartości odżywczej produktów mięsnych. Maszynopis. Instytut Technologii Mięsa UP, Poznań.
 • CZY ZNAKOWANIE żywności spełnia swoją rolę? 2005. Współcz. Żywn. 47, 2. [www.eufic.org].
 • DYREKTYWA 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. 2000. Dz. U. L 109: 29-42.
 • DYREKTYWA 2003/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. zmieniająca dyrektywę 2000/13/WE w odniesieniu do oznaczania składników obecnych w środkach spożywczych. 2003. Dz. U. L 308: 15-18.
 • DYREKTYWA KOMISJI 2001/101/WE z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniająca dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. 2001. Dz. U. L 310: 19-21.
 • DYREKTYWA KOMISJI 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności. 2007. Dz. Urz. UE L 310: 11.
 • DYREKTYWA KOMISJI 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 2008. Dz. Urz. UE L 27: 12.
 • DYREKTYWA KOMISJI 2010/69/UE zmieniająca załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące. 2010. Dz. U. L. 279: 22-31.
 • DYREKTYWA RADY NR 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środka spożywczego. 1990. Dz. U. L 276 z późniejszymi zmianami: 40-48.
 • ETYKIETY produktów spożywczych. 2004. Współcz. Żywn. 43, 5. [www.eufic.org].
 • GÓRECKA A., KRYGIER K., 2004. Zamienniki tłuszczu w produkcji żywności o obniżonej wartości energetycznej. Przem. Spoż. 5: 36-42.
 • KUNACHOWICZ H., NADOLNA I., IWANOW K., PRZYGODA B., 2005. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa.
 • PASZKOWSKI A., ROSZEWSKA R., 2010. Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu. [www.wijhars.poznan.ibip.pl/public/%3Fid%3]. PODSTAWY naukowe – zasadniczy składnik oceny żywności funkcjonalnej i oświadczeń zdrowotnych. 2003. Współcz. Żywn. 37, 4. [www.eufic.org].
 • PRZEWODNIK naukowo-techniczny dotyczący przygotowania wniosków o autoryzację oświadczenia zdrowotnego. 2007. EFSA, Parma. [http://www.gis.gov.pl/userfiles/file/BZ/OSWIADCZENIA/PL_Przewodnik_naukowo_techniczny_2.pdf].
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 2008. Dz. U. L 109: 11-16.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych. 2010. Dz. U. L 37: 16-18.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. 2010. Dz. U. L 111: 1-2.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci. 2010. Dz. U. L 111: 3-4.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności. Inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. 2010. Dz. U. L 113: 1-3.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. 2010. Dz. U. L 326: 59-60.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci. 2010. Dz. U. L 326: 61-63.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. 2007. Dz. U. 137, poz. 966 z późniejszymi zmianami.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych. 2008. Dz. U. 93, poz. 595.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania. [Zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy z dnia 27 września 2006 r. Bezpieczeństwo żywności i żywienia]. 2003. Dz. U. 27, poz. 237.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu. [Zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy z dnia 27 września 2006 r. Bezpieczeństwo żywności i żywienia]. 2004. Dz. U. 94, poz. 933 z późniejszymi zmianami.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą. 2007 a. Dz. U. 137, poz. 967.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. 2007 b. Dz. U. 196, poz. 1425.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych. 2007 c. Dz. U. 199, poz. 1441.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. 2010 a. Dz. U. 174, poz. 1184.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 2010 b. Dz. U. 180, poz. 1214.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. 2010 c. Dz. U. 232, poz. 1525.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych. 2005. Dz. U. 211, poz. 1760 z późniejszymi zmianami.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar. 2010. Dz. U. 225, poz. 1638 z późniejszymi zmianami. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. 2006 a. Dz. U. L 404: 9-25.
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych. 2006 b. Dz. U. L 404: 26-38.
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1332/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, Dyrektywę 2000/13/WE, Dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz Rozporządzenie (WE) nr 258/97. 2008. Dz. U. L 354: 7-15.
 • SESJA plenarna 14-16 czerwca 2010. 2010. Aktualności w Parlamencie Europejskim. [http:// www.europarl.europa.eu/pl/headlines/?redirection=]. USTAWA o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity). 2005. Dz. U. 187, poz. 1577 z późniejszymi zmianami.
 • WRZEŚNIEWSKA-WAL I., 2010. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, aspekty prawne i naukowe. Przem. Spoż. 1: 31-33.
 • ZNAKOWANIE produktów spożywczych oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. 2007. Współcz. Żywn. 59, 7. [www.eufic.org].
 • ZNAKOWANIE wartością odżywczą oparte o wartość energetyczną. 2006. Współcz. Żywn. 53, 6. [www.eufic.org].
 • ZNAKOWANIE żywności – bogactwo informacji dla konsumentów. 2010. Współcz. Żywn. 73, 8. [www.eufic.org].
 • ZNAKOWANIE żywności – jak, gdzie i dlaczego? 2008. Współcz. Żywn. 65, 12. [www.eufic.org].

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f40d5b0a-b219-480e-9c75-1ae761abd7ad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.