PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 4/1 |
Tytuł artykułu

Ochrona przeciwpowodziowa w powiązaniu z ochroną walorów przyrodniczych rzek i ich dolin

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Flood protection and preservation of natural values of rivers and their valleys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejsza praca prezentuje współczesne podejście do problemu ochrony przed powodzią, które wynika z konieczności integracji trzech celów gospodarki wodnej: ochrony zasobów wodnych, zaspokojenia uzasadnionych potrzeb wodnych oraz ochrony przed powodzią i innymi naturalnymi zagrożeniami. W odniesieniu do realizacji zadań ochrony przed powodzią, podejście to narzuca respektowanie kryteriów ekologicznych przy doborze i realizacji środków ochrony. Jednocześnie wymaga ono równoprawnego stosowania prewencji powodziowej, która sprzyja przywracaniu lub zachowywaniu naturalnych warunków odpływu ze zlewni. Ma to jednoznacznie pozytywny wpływ na poprawne powiązanie ochrony przed powodzią z walorami przyrodniczymi rzek i ich dolin. W ten sposób, rozwiązując problem społeczno-gospodarczy, jakim jest obniżenie zagrożenia powodziowego, zachowujemy lub chronimy przed degradacją dobry ekologiczny stan zasobów powierzchniowych wód płynących, a tym samym stan ich ekosystemu wodnego i lądowego z nim związanego. Sprzyja to oczywiście ochronie walorów przyrodniczych, które są integralną częścią tych ekosystemów. Przedmiotem pracy są założenia i zasady, jakie winny obowiązywać gospodarza wodnego i hydrotechnika przy poszukiwaniu rozwiązań dla ograniczenia zagrożenia powodziowego. Nie zawarto w niej natomiast szczegółowych odniesień, ani do rodzaju, ani do liczebności gatunków przyrodniczych. Jest to bowiem przypisane naukom przyrodniczym. Praca ma charakter przeglądowy i oparta została na doświadczeniach europejskich i amerykańskich, z próbą odniesienia ich do polskich warunków.
EN
A modern approach to the problem of flood protection resulting from the necessity of integrating the three objectives of water management: conservation of water resources, meeting necessary water demands and protection against flood and other natural hazards is presented in the paper. In its flood-protection aspect, the approach forces fulfilling environmental criteria when protection measures are being selected and implemented. Also, the approach requires that the flood prevention which helps in restoration or conservation of natural condition of runoff from the catchment be treated on equal terms. This clearly has a positive effect on the correct linkage between flood protection and the natural values of rivers and their valleys. In this way, when solving a social-economic problem, which is flood hazard reduction, we preserve or protect against degradation the good ecological status of running water resources and therefore also the state of the related terrestrial and aquatic ecosystems. This creates favourable conditions for protection of natural values that are an integral part of these ecosystems. The assumptions and principles that water manager and hydro-engineer should follow when seek solutions to flood hazard reduction are the subject of the paper. However, the paper does not contain particular references neither to the types nor the number of species as this is attributed to natural sciences. The paper is a review based on European and American experiences with an approach to adjust them to the Polish conditions.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4/1
Opis fizyczny
s.47-62,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska, Kraków
Bibliografia
  • Dyrektywa Powodziowa – Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim. COM(2006)0015-C6- 0020/2006/2005COD, 2006.
  • Georgia Stormwater Management Manual, Vol.1: Stormwater Policy Guidebook, US Atlanta 2001.
  • Pilot TMDL Applications using the Impervious Cover Method, ENSR Corporation, Project No 10598-001-02 (Submitted by US EPA), 2005.
  • RDW - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 2000.
  • Stream Corridor Restoration: Principles, Processes and Practices. US Federal Interagency Stream Restoration Working Group, Part 653 of US National Engineering Handbook, 2001.
  • Sustainable Water Use in Europe. Part 3: Extreme Hydrological Events: Floods and Droughts. European Environmental Agency, Report No 21, Copenhagen 2001.
  • Tockner K., Stanford J.A. Riverine Flood Plains: Present State and Future Trends, Environmental Consevation, No 29(3), 2002, s. 308–330.
  • Urban Storm Drainage, Criteria Manual. Urban Drainage and Flood Control District, US Denver Colorado 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ecbad7fe-79a3-47c6-9ebe-035a8914c29a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.