PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 569 |
Tytuł artykułu

Instrumenty jakości w produkcji pierwotnej, a zdrowotność i bezpieczeństwo mleka surowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Instruments of quality in the primary production versus the health state and safety of raw milk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesny konsument zwraca uwagę nie tylko na cenę, ale również na jakość i bezpieczeństwo żywnościowe nabywanych produktów. Zapewnienie bez­pieczeństwa żywności regulowane jest również normami prawa unijnego i krajo­wego. Dlatego w chowie zwierząt gospodarskich i przemyśle spożywczym tak isto­tne znaczenie ma produkcja zdrowej żywności. Wobec tego dla wyprodukowania najwyższej jakości żywności, w tym mleka o jakości zgodnej z rygorystycznymi normami zachodzi konieczność stosowania instrumentów zapewnienia jakości (GMP, GHP, HACCP, QACP, GAP, GlobalGAP, GMP+, system ISO 9000, BRC). W opracowaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonych w czerwcu 2011 r. badań pośród 18 producentów mleka z terenu województwa podkarpackiego na temat stanu wiedzy o instrumentach. Ponadto ukazano opinie producentów na temat istotności wdrażania i stosowania instrumentów wspomagających zapewnie­nie zdrowotności i bezpieczeństwa mleka surowego. Dokonano także oceny wpły­wu wdrażania systemów zapewnienia jakości na mleczność bydła, zmniejszenie kosztów produkcji, cenę skupu mleka, łatwość jego zbytu oraz poprawę jakości surowca. W wyniku analizy przeprowadzonych badań ankietowych można stwierdzić, że korzyści z wdrażania instrumentów jakości potwierdzają zasadność ich stoso­wania. Co prawda większość rolników uważa, że wdrożenie i przestrzeganie in­strumentów jakości nie wpływa w sposób istotny na zmniejszenie kosztów pro­dukcji, wyższą cenę skupu mleka, czy zwiększenie rynków zbytu, to jednak gospo­darując w oparciu o takie narzędzia mają przewagę na rynku i gwarantują tym samym wysoką jakość produktu. Ważne znaczenie ma fakt, że w każdym gospo­darstwie zostały wdrożone obligatoryjne instrumenty jakości, a blisko połowę rol­ników gospodaruje w oparciu o nieobligatoryjne narzędzia jakości. Podobnie stan wiedzy na temat możliwości wdrażania systemów zapewnienia jakości wśród rol­ników jest na dobrym i bardzo dobrym poziomie.
EN
Today's consumers pay attention not only to the price but also to the qual­ity and safety of the food they purchase. Ensuring food safety is also regulated by the norms of the EU and national law. Thus the production of healthy food plays such an important role both in animal rearing and food industry. There­fore, in order to produce the highest quality food, including milk whose quality meets the rigorous standards, it is necessary to apply rhe instruments of quality assurance (GMP, GHP, HACCP, QACP, GAP, GlobalGAP, GMP+, the ISO 9000 sys­tem, BRC). The paper presents the results of the study carried out on 18 dairy farms from the Podkarpackie province concerning the state of knowledge about the quality instruments. What is more there are presented the producer opinions on the relevance of implementation and application of instruments supporting the assurance of health and raw milk safety. There was also done the assessment of the effect of implementation of the quality assurance systems on the cattle milk yield, reduction of production costs, milk purchase price, accessibility of the milk market and the improvement of the raw material quality. The results of the survey analysis allow the statement that benefits of the implementation of the quality instruments confirm the validity of their use. Al­though most farmers believe that the implementation and compliance with the quality instruments do not significantly affect the reduction of production costs, increase the milk purchase price or the milk market, however, running a farm based on such tools they gain an advantage on the market and at the same time they guarantee a high quality of the product. The fact that the quality instru­ments were obligatorily implemented on every farm and that nearly half of the farmers work on the basis of the non-obligatory quality instruments is of primary importance. Similarly, the state on the knowledge on the possibility of the imple­mentation of the quality assurance systems is at a good or a very good level.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
569
Opis fizyczny
s.229-241,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Towaroznawstwa, Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno
autor
 • Zakład Towaroznawstwa, Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno
 • Zakład Towaroznawstwa, Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno
Bibliografia
 • Codex Alimentarius Commission s Recommended International Code of Practice on General Principles of Food Hygiene1 22nd session in 1997.
 • Górecka A. 2009. Czym jest Kodeks Żywnościowy? Przem. Spożyw. 63: 2.
 • Groenveld С. 2007. ISO 22000 - dlaczego warto go wdrożyć. Ekopartner - Jakość - Zarządzanie - Środowisko 3(4): 3-5.
 • Jeznach M. 2007. Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Wydawn. SGGW Warszawa: 63-69.
 • Kołacz R., Bodak E. 1999. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Med. Weteryn. 55(3): 147-154.
 • Kosek-Paszkowska K. 2008. Systemy zasądzania jakością w gospodarstwie rolnym. Przet. Spożyw. 7: 27-28.
 • Krzyżanowska Z., Skórnicki H., Matuszak E., Lesisz J. 2007. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (crosscompliance). Centrum Doradztwa Rolniczego. Modliszewice: 8-12.
 • Kulawik J. (Red.). 2009. Obrót żywnością a zdrowie - praktyczny poradnik dla przedsiębiorców. Wydawn. PARP Warszawa: 58.
 • Kuczaj M. 2010. Hodowla bydła. Standardy unijne i krajowe. Wydawn. UP Wro­cław: 116-118.
 • Lungin P.A., Harcelis W.J., Jongen W.M.F. 2005. Zarządzanie jakością żywności. Uję­cie techniczno-menedżerskie. Wydawn. Nauk.-Techn. Warszawa: 334.
 • Ładoński W., Szołtysek K. 2005. Zarządzanie jakością. Cz. I. Systemy jakości w organizacji. Wydawn. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu: 128-130.
 • Maciaszek K., Strzetelski J. 2006. Wymagania konsumentów odnośnie jakości pro­duktów zwierzęcych. Wiad. Zootechn. 3: 78-81.
 • Morkis G. 2006. Stopień wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3(48): 129-145.
 • Stec S., Ruda M., Kusy B. 2011. Chów zwierząt jako ważne ogniwo kształtowania ja­kości i bezpieczeństwa żywności. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Wydawn. PSW JPII Biała Podlaska: 349-264.
 • Truszczyński N., Kołacz R. 2009. Poszerzenie zakresu działalności OIE o problema­tykę bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt rzeźnych. Med. Weteryn. 65(11): 731-734.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e22eed5a-80a6-4526-9fae-cae85cfd4148
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.