PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 60 | 3 |
Tytuł artykułu

Relations in the FMCG supply chain – the possibility of self-regulation or the necessity of legal regulation?

Warianty tytułu
PL
Relacje w łańcuchu dostaw FMCG – możliwość samoregulacji czy konieczność regulacji prawnej?
RU
Otnoshenija v cepochke postavok tovarov povsednevnogo sprosa - vozmozhnost' samoreguljacii ili zhe neobkhodimost' pravovogo regulirovanija?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An aim of the article is to assess the state of regulation of the relations between business partners in the FMCG distribution channels and an attempt to answer the question whether it is possible to work out in the EU countries a compromise among the supply chain participants, i.e. a joint adoption of good practices and abstention from improper actions or rather there will be necessary to introduce a uniform, restrictive legal act. The scope of analysis covered the relations between sales networks and FMCG suppliers. The article was prepared on the basis of the literature on relations between enterprises in distribution channels as well as materials of the European Economic and Social Committee; EESC. The description and analysis of the phenomena and processes occurring in relations between entities of the FMCG supply chain comprised irregularities occurring in the contacts between goods deliverers and commercial enterprises as well as the existing and proposed in this respect solutions. As important there is considered the information and education aspect of this article.
PL
Celem artykułu jest ocena stanu regulacji relacji pomiędzy partnerami biznesowymi w kanałach dystrybucji FMCG i próba odpowiedzi czy możliwe jest wypracowanie w krajach UE kompromisu wśród uczestników łańcucha dostaw, tj. wspólne przyjęcie dobrych praktyk i powstrzymanie się od niewłaściwych działań czy raczej konieczne będzie wprowadzenie jednolitego, restrykcyjnego aktu prawnego. Zakresem analizy objęto relacje pomiędzy sieciami handlowymi i dostawcami FMCG. Artykuł przygotowano na podstawie literatury dotyczącej relacji przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji oraz materiałów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Opis i analiza zjawisk i procesów zachodzących w relacjach pomiędzy podmiotami łańcucha dostaw FMCG objęły nieprawidłowości pojawiające się w kontaktach dostawca towarów – przedsiębiorstwo handlowe oraz istniejące i proponowane w tym zakresie rozwiązania. Za istotny uznaje się informacyjno- edukacyjny aspekt niniejszego artykułu.
RU
Цель статьи – оценка состояния регуляции отношений между бизнес-партнерами в каналах распределения товаров повседневного спроса и попытка ответить на вопрос, возможна ли выработка в странах Евросоюза компромиса среди участников цепочки поставок, т.е. совместное принятие хорошей практики и воздержание от неуместных действий, или же скорее всего будет необходимо введение унифицированного, рестриктивного правового акта. Даиапазон анализа охватил собой отношения между торговыми сетями и поставщиками товаров ширпотреба. Статья подготовлена на основе литературы по отношениям между предприятиями в каналах распределения и материалов Европейского экономико-социального комитета. Описание и анализ яв- лений и процессов, происходящих в отношениях между субъектами цепочки поставок товаров ширпотреба, охватили собой погрешности, появляющиеся в контактах между поставщиком товаров и торговым предприятием, а также существующие и предлагаемые в этом отношении решения. Существенным признают информационно-образовательный аспект статьи.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
60
Numer
3
Opis fizyczny
p.169-178,ref.
Twórcy
 • Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Al.Jerozolimskie 87, 02-001 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Borusiak B. (2008), Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ciechomski W. (2010), Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję z dnia 30 lipca 2010 r. w odniesieniu do jej stosowania oraz do składu Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności (2012/C396/06), Dz. U. C-396/17 of 21.12.2012.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2014), Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchach dostaw FMCG. Rzeczywistość i postulaty, ”Przemysł Spożywczy”, No. 3.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (ed. (2011), Współpraca różnych grup przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i dużych przedsiębiorstw. The elaboration performed to the order of Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji [Polish Trade and Distribution Organisation], IBRKK, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2008), Współpraca producentów i przedsiębiorstw handlowych, (in:) Handel wewnętrzny w Polsce w 2007, Raport roczny, IBRKK, Warszawa.
 • Kodeks postępowania na rzecz uczciwych stosunków między dostawcami i nabywcami w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych z dnia 20 maja 2010 r.
 • Kowalska K. (2012) Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych, Difin, Warszawa.
 • Oświadczenie pisemne w sprawie zbadania przypadków nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania (2007), 0088.
 • POHiD (Polish Trade and Distribution Organisation) (2012), Propozycja zmiany art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Warszawa.
 • Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 r. (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Raport o stanie handlu wewnętrznego (2001), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Sektor wielkich detalistów – tendencje i oddziaływanie na rolników i konsumentów (Dz. U. C 255 of 14.10.2005).
 • Stanowisko Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, KPH, Warszawa 17 września 2013 r.
 • Stosunki wertykalne w łańcuchu dostaw żywności. Zasady dobrej praktyki (2011), Bruksela.
 • Sławińska M. (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 03.153.1503).
 • Green Paper on unfair trading practices in the business-to-business food and non-food supply chain in Europe (2013), European Commission, Brussels 31.01.2013 COM (2013) 37 final.
 • http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/dyrektor-pfpz-pomiedzy-dostawcami-isieciami-trzeba-odbudowac [dostęp: 12.04.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e0628cdb-85f2-459d-b4d8-ed0519b28daf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.