PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

Porównanie rynku nieruchomości miasta Wrocławia oraz Monachium na tle wybranych miast europejskich w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej Polski oraz Niemiec

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Comparison of the market for real estate of the city of Wroclaw and Munich against the background of the selected European towns in the context of socio-economic situation of Poland and Germany
RU
Sravnenie rynka nedvizhimosti g. Vroclava i Mjunkhena na fone izbrannykh evropejjskikh gorodov v kontekste social'no-ehkonomicheskogo polozhenija Pol'shi i Germanii
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu oraz w Monachium. W artykule scharakteryzowano sytuację społeczno- ekonomiczną Polski i Niemiec. Przedstawiono dane dotyczące liczby ludności, struktury demograficznej, gospodarstw domowych oraz uzyskiwanych zarobków. Przeanalizowano dane statystyczne dotyczące rynku nieruchomości Polski i Niemiec na tle innych państw europejskich. Przedstawiono nowe inwestycje, opisano luksusowe apartamentowce. Ceny nieruchomości odniesiono do uzyskiwanych zarobków. Badania przeprowadzono dokonując analizy danych urzędów statystycznych: polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, niemieckiego Destatis oraz europejskiego Eurostatu. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że jakość życia w Polsce, mimo znacznej poprawy, odbiega od sytuacji w Niemczech. Nieruchomości w Niemczech są bardziej dostępne cenowo niż nieruchomości w Polsce, z uwzględnieniem dochodów pieniężnych społeczeństw obu krajów. Cena metra kwadratowego mieszkania we Wrocławiu jest zbliżona do średniej krajowej w Polsce, natomiast w Monachium przekracza ponad dwukrotnie średnią krajową w Niemczech. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present the market for housing real estate in Wroclaw and in Munich. In his article, the author described the socio-economic situation of Poland and Germany. He presented the data concerning the number of population, demographic structure, households, and received earnings. He analysed the statistical data related to the market for real estate of Poland and Germany against the background of other European states, presenting new investment projects, describing luxury apartment houses. Prices for real estate were referred to the earnings received. The research was carried out performing an analysis of the data of the statistical offices: the Polish Central Statistical Office (GUS), the German Destatis, and the European Eurostat. In result of the carried out studies and analyses it was stated that the quality of life in Poland, despite a considerable improvement, differs from the situation in Germany. Real estate in Germany is more accessible in terms of prices than immovable in Poland, taking into account money incomes of the societies of both countries. The price of one square meter of flat in Wroclaw is approximate to the national average in Poland, whereas in Munich it exceeds more than twice the national average in Germany. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить рынок жилищной недвижимости во Вроцлаве и Мюнхене. В статье дана характеристика социально-экономиче ского положения Польши и Германии. Представили данные, касающиеся численности населения, демографической структуры, домохозяйств и получаемых трудовых доходов. Провели анализ статистических данных, касающихся рынка недвижимости Польши и Германии на фоне других европейских госу- дарств. Представили новые инвестиции, описали роскошные дома с апартаментами. Цены недвижимости соотнесли с получаемыми заработками. Обследования провели, осуществляя анализ данных статистических управлений: польского Центрального статистического управления, немецкого Destatis и европейского Eurostat. В результате проведенных исследований и анализов констатировали, что качество жизни в Польше, несмотря на значительное улучшение, отличается от ситуации в Германии. Недвижимость в Германии более доступна по цене, нежели недвижимость в Польше, с учетом денежных доходов населения обеих стран. Цена одного квадратного метра квартиры во Вроцлаве близка национальной средней в Польше, тогда как в Мюнхене она более чем в два раза превышает национальную среднюю в Германии. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
s.379-394,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Studium Doktoranckie, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul.1 Maja 50, 40-287 Katowice
Bibliografia
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (2014), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/6/5/3/wz_dochody_warunki_zycia_raport_2012.pdf [dostęp: 18.06.2014].
 • Eurostat Statistical Books (2013), Sustainable development in the European Union. 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-02-13-237/EN/KS-02-13-237-EN. PDF [dostęp: 14.06.2014].
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode= tec00120 [dostęp: 24.07.2014];
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en& pcode=tec00114 [dostęp: 24.07.2014]; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true &dataset=ilc_di03 [dostęp: 01.08.2014].
 • http://www.globalpropertyguide.com/Europe/square-meter-prices [dostęp: 31.07.2014];
 • http://www.globalpropertyguide.com/Europe/price-gdp-per-cap [dostęp: 31.07.2014];
 • http://www.globalpropertyguide.com/Europe/rent-yields [dostęp: 31.07.2014];
 • http://www.globalpropertyguide.com/Europe/price-change-5-years [dostęp: 31.07.2014];
 • http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Germany/Rental-Yields [dostęp: 31.07.2014];
 • http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Poland/Rental-Yields [dostęp: 31.07.2014].
 • Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (2012), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_Gospodarstwa_domowe_w_2011r_wyniki_NSP2011.pdf [dostęp: 10.08.2014].
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobocie-stopa-bezrobocia/bezrobocie-rejestrowane-i-kwartal-2014-r-,3,15.html [dostęp: 02.08.2014];
 • http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-o-najwiekszej-liczbie-ludnosci-3018/ [dostęp: 09.08.2014];
 • http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/najwieksze-miasta-pod-wzgledem-powierzchni-1101/ [dostęp: 09.08.2014]; http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_budown_mieszkan_1-12m_2013.zip [dostęp: 10.08.2014];
 • http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_nsp2011_mieszkania.xls [dostęp: 10.08.2014].
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=6&sy=2014&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=134&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a= [dostęp: 02.08.2014];
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=56&pr.y=8&sy=2013&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=964&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a= [dostęp: 02.08.2014].
 • Jasiecki K. (2013), Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, WydawnictwoIFiS PAN, Warszawa.
 • Kowalik S. (red.) (2007), Społeczne konteksty jakości życia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (2013), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_30-06-2013.pdf [dostęp: 05.08.2014].
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2014), Mniejszości Narodowe i Etniczne, http://mniejszosci. narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/wyniki-narodowego-spis/6991,Charakterystyka-spoleczno-demograficzna-mniejszosci.html#Niemcy[dostęp: 02.08.2014].
 • Musiał G. (2011), Z punktu widzenia ekonomii, wydanie drugie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2011), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_nsp2011_mieszkania.xls [dostęp: 18.06.2014].
 • Neumann C., Winter S. (2011), A Ghetto for the Jet Set: Munich Faces Dark Side of a Housing Boom, “DER SPIEGEL”, No. 45,
 • http://www.spiegel.de/international/germany/a-ghetto-for-the-jet-set-munich-faces-dark-side-of-a-housing-boom-a-796821.html [dostęp: 06.08.2014]. NUMBEO (2014):
 • http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Germany&city=Munich [dostęp: 07.08.2014];
 • http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Germany&city=Berlin [dostęp: 07.08.2014];
 • http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Poland&city=Wroclaw [dostęp: 07.08.2014];
 • http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Poland&city=Warsaw [dostęp: 07.08.2014];
 • http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Poland [dostęp: 07.08.2014];
 • http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Germany [dostęp: 07.08.2014].
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku (2014), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf [dostęp: 10.08.2014].
 • Prnews.pl (2014), http://prnews.pl/nieruchomosci/od-kilku-do-ponad-20-mln-zlotych-za-najdrozszy-apartament-2971864.html [dostęp: 16.08.2014].
 • Statistisches Bundesamt (2012), Statistical Yearbook Germany ExctractChapter 2, https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/Population/StatYearbook_Chapter2_5011001129004.pdf?__blob=publicationFile [dostęp: 31.07.2014].
 • https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/Construction/BuildingActivity/Tables/Permits.html [dostęp: 31.07.2014];
 • https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/HouseholdsFamilies/Tables/TypesHouseholds.html [dostęp: 01.08.2014];
 • https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/IncomeConsumptionLivingConditions/_Graphic/DwellingStock.png;jsessionid=BAC48487C873669C574C9FA40F0D3779.cae1?__blob=poster [dostęp: 31.07.2014].
 • „The Wall Street Journal” (2014), http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/05/16/ackman-leads-group-paying-record-price-for-manhattan-penthouse/ [dostęp: 06.08.2014].
 • TuWrocław.com (2014),http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,za-najtanszy-apartament-w-sky-tower-trzeba-zaplacic-niespelna-milion-zlotych-a-za-najdrozszy-,wia5-3273-17776.html [dostęp: 06.08.2014].
 • United Nations Development Programme (2015), Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/data [dostęp: 23.03.2015].
 • Urząd Statystyczny we Wrocławiu (2012), Rocznik statystyczny Wrocławia, Wrocław, http://wroclaw.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Rocznik_2012_Wroclaw_pl.pdf [dostęp: 15.08.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e0557cf6-d1c2-474a-9dbb-221bed162c1a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.